Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy kaligrafii
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-212-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci w sposób teoretyczny i praktyczny zapoznają się z historią rozwoju, budową i zastosowaniem podstawowych przyrządów piśmienniczych oraz teorią i ergonomią pisma i liternictwa. Co umożliwi im poprawę własnych umiejętności piśmienniczych w zakresie zarówno czytelności jaki i szybkości pisania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Activity during classes
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. IMT1A_U06, IMT1A_U04 Activity during classes
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy. IMT1A_U06, IMT1A_U03, IMT1A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Activity during classes
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 31 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Historia rozwoju pisma

  Na zajęciach zostaną zaprezentowane informacje dotyczące rozwoju pisma na przestrzeni wieków z uwzględnieniem możliwości wykonywania odpowiednich znaków ówcześnie dostępnymi metodami.

 2. Budowa materiałów pisarskich

  Zostanie przestawiona zasada działania, sposób budowy, materiały i technologie wykorzystywane w procesie produkcji narzędzi do wykonywania liter takich jak pióra, długopisy, flamastry, pisaki, itp.

 3. Tusze, farby, atramenty

  Zostanie przedstawiona technologia produkcji, skład chemiczny, właściwości i zastosowanie najczęściej używanych tuszów, atramentów i farb.

 4. Kreślenie liter

  Na zajęciach przedstawione zostaną sposoby prawidłowego wykonywania określonych znaków pisma dla danego typu alfabetu oraz prawidłowym doborem doborem przyrządu piśmienniczego do odpowiedniego tuszu, atramentu i farby aby uzyskać zamierzony efekt wizualny.

 5. Ergonomia, efektywność i BHP

  Na zajęciach studenci zapoznają się ze sposobem prawidłowego używania narzędzi pisarskich oraz z zasadami ergonomii, efektywności i BHP przy pisaniu z uwzględnieniem wpływu składu chemicznego danego materiału na zdrowie człowieka.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie ćwiczeń praktycznych odbywających się na poszczególnych zajęciach oraz obecność na co najmniej 50% zajęć.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie udziału w zajęciach oraz aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego przedmiot oraz na podstawie wytycznych udzielonych mu w trakcie trwania konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot obieralny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia.
Znajomość pisma w stopniu podstawowym, znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

Recommended literature and teaching resources:

Jan Januszowski, Nowy karakter Polski, 1594
Stanisław Serafin Jagodyński, Kaligrafja albo Cancellaria, 1695
Michał Grοll, Forschryfty nowe polskie, Warszawa 1773
Sztuka pisania w 3 rozdziałach, Warszawa 1781
Komisja Edukacyjna, Wzór pisma dodatek do Elementarza dla szkół parafialnych i narodowych Komisji edukacyjnej, Kraków Wilno Warszawa 1785
Sposób Nowy pisania i czytania razem dla panienek z przypisami dla nauczycielek, Kraków 1790
Nowy sposób czytania i pisania, Kraków 1790
Sztuka pisania, 1791
ks. Onufry Kopczyński, Nauka o dobrem piśmie, Warszawa 1807
ks. Onufry Kopczyński, Wzory nauki o dobrym piśmie, 1807
W. K. Nowicki, Nauka pisania,
Józef Czernecki, Najdawniejsze wzory pisma polskiego i podręczników do nauki kaligrafji, Lwów 1902
Józef Czernecki, J. Szablowski, St. Tatuch, Podręcznik do nauki kaligrafji dla użytku szkolnego i domowego, Lwów 1904
J. Gołębiowski, Nauka pisania na nowych poglądach, 1917
Stefan Tatuch, Nauka pisma użytkowego i ozdobnego, podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminarjów nauczycielskich, Lwów 1927
Antoni Małecki, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego t. 1, 2, 1879

w j. angielskim
The History of Ink including its Etymology, Chemistry, and Bibliography, New york, 1860
Ames’ Guide to Self-Instruction in Practical and Artistic Penmanship
Compendium of Spencerian or Semi-Angular Penmanship Platt Rogers Spencer, Sr., 1866
Gaskell’s Complete Compendium of Elegant Writing
Gems of Flourishing Charles Paxton Zaner, 1888
Gems of Penmanship John D. Williams and S.S. Packard
How To Become A Good Penman An advertising packet by F.W. Tamblyn
Lessons in Ornamental Penmanship C.P. Zaner, 1920
Modern Business Penmanship Edward C. Mills, 1903
Muster Alphabete, ca. 1885
New Standard Practical Penmanship
Ninety-five Lessons in Ornamental Penmanship
Noyes’ Penmanship
Oberlin Business College – Compendium of Penmanship
Palmer’s Penmanship Budget
Practical Penmanship Being A Development of the Carstairian System
Real Pen Work Compendium of Penmanship
Recueil Methodique De Principes d’Ecriture Par P. Meyrat
Spencerian Script and Ornamental Penmanship
Studies in Pen Art
Sykes’s Manual of Penmanship
Theory of Spencerian Penmanship
The Arm Movement Method of Rapid Writing Charles Paxton Zaner, 1904
The Champion Method of Practical Business Writing
The Madarasz Book
The New Spencerian Compendium Of Penmanship, 1879
The New Zanerian Alphabets
The Palmer Method of Business Writing
The Steel Pen Trade 1930-1980
Miluse Pokorna, Kaligrafia sztuka pisania, ISBN 83-7243-492-1
Veronique Sabard, Vincent Geneslay, Laurent Rebena, Kaligrafia łacińska, ISBN 978-83-7243-645-0
Taeko Oshima, Kaligrafia japońska. Sztuka pisania, ISBN 978-83-7773-120-8
Margaret Shepherd, Learn Calligraphy
Jim Bennett, Calligraphy for Dummies
Molly Suber Thorpe, Modern Calligraphy: Everything You Need to Know to Get Started in Script Calligraphy
Eleanor Winters, Mastering Copperplate Calligraphy
Diana Hardy Wilson, The Encyclopedia of Calligraphy Techniques
Lisa Engelbrecht, Modern Calligraphy and Hand Lettering: A Mark-Making Workbook for Crafters,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ramowy plan każdych z zajęć wygląda następująco
1. Część teoretyczna dotycząca zagadnień wyszczególnionych w programie przedmiotu.
2. Część praktyczna, podczas której studenci wykonują ćwiczenia praktyczne co umożliwią im poprawę własnych umiejętności piśmienniczych w zakresie zarówno czytelności jaki i szybkości pisania.
3. Dyskusja na temat zagadnień poruszanych na zajęciach