Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-214-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Module summary

Wiedza nabyta w trakcie wykładów pozwala zwrócić uwagę na zakres ochrony dóbr własności przemysłowej oraz wkład wysiłku intelektualnego w tworzenie dzieła. Uświadamia studentom problem ochrony własności intelektualnej m.in. w oparciu o ustawy: “Prawo autorskie” i “Prawo własności przemysłowej”.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student ma świadomość ważności problemu własności intelektualnej i jest świadomy zagrożeń i kar wynikających z przywłaszczenia własności intelektualnej przez osoby inne niż autor IMT1A_K03, IMT1A_K01 Test results
M_K002 student ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania swoich wiadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej IMT1A_K03, IMT1A_K01 Test results
Skills: he can
M_U001 student umie odróżnić wszystkie kategorie własności przemysłowej, podać ich czas ochrony i sposób ochrony poszczególnych dóbr IMT1A_U06, IMT1A_U03 Test results
M_U002 student umie odróżnić prawa autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych IMT1A_U06, IMT1A_U03 Test results
M_U003 student umie zachować się w sposób profesjonalny w momencie zauważenia naruszenia praw własności intelektualnej IMT1A_U06, IMT1A_U03 Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma elementarną wiedzę dotyczącą praw autorskich i ich ochrony, ochrony wizerunku, tajemnicy korespondencji i źródeł informacji IMT1A_W05, IMT1A_K03, IMT1A_K01, IMT1A_U06, IMT1A_U03 Test results
M_W002 student zna podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej takie jak : wynalazek, patent, know-how, wzór użytkowy i przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych IMT1A_W05 Test results
M_W003 student ma elementarną wiedzę nt. polityki patentowej oraz procedury uzyskiwania patentu w kraju i na świecie IMT1A_W05 Test results
M_W004 student ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad ochrony własności intelektualnej w uczelni technicznej IMT1A_W05 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student ma świadomość ważności problemu własności intelektualnej i jest świadomy zagrożeń i kar wynikających z przywłaszczenia własności intelektualnej przez osoby inne niż autor + - - - - - - - - - -
M_K002 student ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania swoich wiadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student umie odróżnić wszystkie kategorie własności przemysłowej, podać ich czas ochrony i sposób ochrony poszczególnych dóbr + - - - - - - - - - -
M_U002 student umie odróżnić prawa autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych + - - - - - - - - - -
M_U003 student umie zachować się w sposób profesjonalny w momencie zauważenia naruszenia praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma elementarną wiedzę dotyczącą praw autorskich i ich ochrony, ochrony wizerunku, tajemnicy korespondencji i źródeł informacji + - - - - - - - - - -
M_W002 student zna podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej takie jak : wynalazek, patent, know-how, wzór użytkowy i przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych + - - - - - - - - - -
M_W003 student ma elementarną wiedzę nt. polityki patentowej oraz procedury uzyskiwania patentu w kraju i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 student ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad ochrony własności intelektualnej w uczelni technicznej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 1 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Pojęcia i określenia podstawowe: własność intelektualna, własność przemysłowa, patenty, wynalazki , ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe; znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji ,prawa autorskie i ochrona praw autorskich, prawa pokrewne.
2.Pojęcie własności intelektualnej. Kategorie własności intelektualnej. Pojęcie dobra niematerialnego i ich klasyfikacja w zależności od przeznaczenia lub ładunku intelektualnego.
3.Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej” . Rodzaje dóbr własności przemysłowej. System i sposoby ochrony własności przemysłowej. Czas ochrony poszczególnych dóbr własności przemysłowej.
4.Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Tajemnica przedsiębiorstwa. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
5.Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Umowy o przeniesienie praw. Przykłady patentów w Polsce i w świecie oraz w uczelniach. Rzecznik patentowy jako zawód zaufania publicznego. Rola rzecznika patentowego w uczelniach.
6.Wzory użytkowe i system ochrony wzorów użytkowych. Treść i charakter prawa ochronnego.
7.Wzory przemysłowe. Przedmiot i podmiot ochrony wzorów przemysłowych. Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Uprawnienia twórcy wzoru przemysłowego. Nabycie praw z rejestracji oraz alternatywne sposoby ochrony wzorów przemysłowych.
8.Znaki towarowe i ich ochrona. Rodzaje form przedstawieniowych znaków towarowych. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy. Umowy i przeniesienie praw. Ustanie praw ochronnych. Wspólnotowy znak towarowy. Znaki towarowe renomowane i notoryjne. Pojęcie franczyzy. Klasyfikacja nicejska towarów i usług. Symbole graficzne dotyczące identyfikacji oraz rejestracji towarów i usług.
9.Oznaczenia geograficzne. Kategorie oznaczeń geograficznych- podział wg Konwencji Paryskiej. Przedmiot ochrony i treść praw z rejestracji. Symbole graficzne i różnice między Chronioną Nazwą Pochodzenia a Chronionym Oznaczeniem Geograficznym. Pojęcie i przedmiot chroniony jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Podmiot zgłaszający oznaczenie do ochrony.
10.Topografia układów scalonych. Przedmiot ochrony. Przesłanki zdolności rejestrowej. Treść i charakter praw z rejestracji.
11.Prawa autorskie i prawa pokrewne w oparciu o ustawę o „Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych”. Przedmiot i podmiot prawa. Źródła praw na dobrach niematerialnych.
12.Rodzaje utworów. Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych. Okres ochrony utworów. Pojęcie „domeny publicznej”, „dozwolonego użytku” ( w tym publicznego). Prawo cytatu. Umowy o przekazaniu praw i umowy licencyjne. Wolne licencje. Licencja Creative Commons.
13.Plagiat. Prawo autorskie w Internecie. Piractwo komputerowe a prawo autorskie. Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie praw autorskich. Organizacje zarządzające prawami autorskimi w Polsce.
14.Okolice prawa autorskiego. Prawo do ochrony: wizerunku, korespondencji. Prawo autorskie a ochrona wypowiedzi.Ochrona prawna programów komputerowych i ochrona baz danych w Polsce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach
• Aktywność na wykładach
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

wynik testu zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

poda prowadzący zajęcia na pierwszym wykładzie w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Kotarba W.-„ Komentarz do prawa wynalazczego” wyd. PARK,Bielsko-Biała,1995
2. Golat R.- „ prawo autorskie i prawa pokrewne” Warszawa 2006
3. Ustawa o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych „ z dn.04.02.1994.Tekst jednolity z późn.zm.
4. Barta J.,Markiewicz R.-„Prawo autorskie” ,OW KLUWER, Warszawa 2008
5.„ Prawo własności przemysłowej” – praca pod red. U.Promińskiej wyd. Diffin ,Warszawa 2005
6.Ustawa: „ Prawo własności przemysłowej” z dn30.06.2000 ,Tekst jednolity z późn.zm..
7. Markiewicz R.- “Zabawy z prawem autorskim”, wydawnictwo Kluwer SA, Warszawa 2015.
8. Siewicz K. , Świerczyński M. ,Wilkowski M. ,Czajka R., Lipszyc J. ,Czerniawski P. – „Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni”. Wyd. Koalicja Otwartej Edukacji. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014. Udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa- Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None