Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elektrotechnika i elektronika
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-222-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Obwody prądu stałego, przemiennego i ze sprzężeniami magnetycznymi oraz maszyny. Przyrządy półprzewodnikowe. Generatory. Układy prostownikowe i zasilające. Układy cyfrowe. Urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. IMT1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych IMT1A_U01 Execution of exercises,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. IMT1A_W02, IMT1A_W01 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. IMT1A_W02 Report,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Elektrostatyka i elektromagnetyzm. Źródła energii elektrycznej.

 2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego.

 3. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych.

 4. Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory).

 5. Maszyny elektryczne prądu stałego i prądu przemiennego.

 6. Przyrządy półprzewodnikowe. Diody, tranzystory, wzmacniacze mocy, wzmacniacze operacyjne w układach liniowych i nieliniowych.

 7. Generatory.

 8. Układy prostownikowe i zasilające. Stabilizowane zasilacze parametryczne, kompensacyjne i impulsowe.

 9. Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne. Wybrane półprzewodnikowe realizacje układów cyfrowych.

 10. Elementy techniki mikroprocesorowej i architektura mikrokomputerów.

 11. Urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne wykorzystywane w przemyśle.

Auditorium classes (15h):
 1. Pomiary rezystancji, indukcyjności oraz pojemności w obwodach prądu stałego i przemiennego.

 2. Wykorzystanie mostka Wheatstone’a do wyznaczania wielkości fizycznych i mechanicznych.

 3. Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego.

 4. Badanie transformatora jednofazowego.

 5. Rozwiązywanie i analiza obwodów elektrycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Obecność na zajęciach. Projekt. Prezentacja. Sprawozdanie. Kolokwium

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena ze sprawozdania (raportu) * 0,5 + ocena z zaliczenia * 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt. Prezentacja. Sprawozdanie.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Klimczyk A.: „Elektroniczna wersja treści wykładów”.
 • Marciniak W.: „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”.
 • Hemptowicz P.: „Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków”.
 • Łakomy M., Zabrodzki J.: Cyfrowe układy scalone”.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak