Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of mechanics and machine construction
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-304-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Student posiada podstawową wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym, zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych i technologicznych, potrafi narysować ich schematy, umie przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. Ma świadomość potrzeby eliminowania negatywnego wpływu projektowanych maszyn na środowisko oraz odpowiedzialności prawnej za podejmowane decyzje.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. IMT1A_K01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. IMT1A_U02 Activity during classes,
Engineering project
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. IMT1A_U03 Activity during classes,
Engineering project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. IMT1A_W02 Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. IMT1A_W02 Activity during classes,
Engineering project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - + + - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. + - + + - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. + - - + - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 133 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 33 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Module content
Lectures (30h):
Treść wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, podstawowe pojęcia i zasady mechaniki technicznej.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich ciał, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne podstawy określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych.
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych oraz tworzyw ceramicznych.
9. Rodzaje i charakterystyka połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje i charakterystyka połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna budowa i charakterystyka ich podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa i podstawy eksploatacji przekładni pasowych.
13. Rodzaje, budowa i podstawy eksploatacji przekładni zębatych.
14. Klasyfikacja przenośników, budowa i podstawy eksploatacji bezcięgnowych urządzeń transportowych oraz z medium pośredniczącym.
15. Budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych oraz zagadnienie doboru urządzenia transportowego.

Laboratory classes (15h):
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

1. Wyznaczanie modułu Younga wybranych tworzyw konstrukcyjnych na podstawie pomiaru strzałki ugięcia belki zginanej.
2. Badanie wytrzymałości połączeń śrubowych poddanych jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem komputerowego systemu akwizycji wyników pomiarów.
3. Porównanie układów napędowych kilku stanowisk laboratoryjnych, wyznaczanie mocy, prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego dla różnych elementów wybranego napędu.
4. Analiza konstrukcji laboratoryjnej prasy walcowej i symulacja komputerowa realizowanego w niej procesu brykietowania

Project classes (15h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Wymiarowanie elementu nośnego poddanego rozciąganiu.
2. Projekt pomostu.
3. Analiza projektu koncepcyjnego określonego zespołu i dobór cech konstrukcyjnych jego elementów.

Seminar classes (15h):
Tematyka zajęć seminaryjnych

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, zasady statyki, metoda cienkich przekrojów i przykłady jej stosowania w modelowaniu matematycznym, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych oraz wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest obecność na 80% zajęć, poprawne wykonanie wszystkich zadań projektowych i uzyskanie z dwóch kolokwiów ocen co najmniej 3,0.
Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest obecność na 80% zajęć i uzyskanie z dwóch kolokwiów średniej oceny co najmniej 3,0.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na wszystkich laboratoriach, zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz uzyskanie średniej ocen z trzech kolokwiów co najmniej 3,0 (przy co najmniej dwóch kolokwiach napisanych na ocenę 3,0 i wyżej).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych oraz zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
4. Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1997.
5. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
6. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
7. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
8. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
9. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów – część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.