Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to ceramics and materials science
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-404-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi w sposób aktywny zdobywać wiedzę z zakresu technologii ceramiki oraz innych dziedzin niezbędną w pracy inżyniera technologa. IMT1A_K02, IMT1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia. IMT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw. IMT1A_U05, IMT1A_U04 Test,
Report
M_U002 Posiada umiejętności z zakresu identyfikacji tworzyw i wyrobów ceramicznych oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z ich wytwarzaniem i zastosowaniem. IMT1A_U05, IMT1A_U04 Test,
Report
M_U003 Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości. IMT1A_U04, IMT1A_U02 Test,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań. IMT1A_W03 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła. IMT1A_W05, IMT1A_W03 Test
M_W003 Student posiada wiedzę związaną z istotą inżynierii materiałowej. Zna podstawowe założenia i metody związane z wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. IMT1A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób aktywny zdobywać wiedzę z zakresu technologii ceramiki oraz innych dziedzin niezbędną w pracy inżyniera technologa. + - - - - - - + - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia. + - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw. + - - - - - - + - - -
M_U002 Posiada umiejętności z zakresu identyfikacji tworzyw i wyrobów ceramicznych oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z ich wytwarzaniem i zastosowaniem. + - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań. + - - - - - - + - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła. + - - - - - - + - - -
M_W003 Student posiada wiedzę związaną z istotą inżynierii materiałowej. Zna podstawowe założenia i metody związane z wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (30h):
Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z zakresu produkcji wyrobów ceramicznych i szkła oraz dotyczace inżynierii materiałowej

1. Technologia ceramiczna – wprowadzenie (2 godz.)
Technologia ceramiczna jako dział technologii chemicznej, definicja ceramiki, krótka historia ceramiki na tle rozwoju cywilizacyjnego krajów i społeczeństw.

2. Znaczenie ceramiki dla gospodarki (2 godz.)
podział przemysłu ceramicznego, podział ceramiki, rola ceramiki w rozwoju cywilizacyjnym i zrównoważonym społeczeństw, powody rozwoju przemysłu ceramicznego i zastosowań materiałów ceramicznych, masowa nauka i edukacja wyższa jako podstawy rozwoju ceramiki.

3. Budowa i właściwości materiałów ceramicznych (2 godz.)
właściwości tworzyw ceramicznych, budowa wewnętrzna (struktura, mikrostruktura, makrostruktura), kryteria stanowiące podstawy do wiązania ze sobą różnych gałęzi ceramiki, ocena podstawowych właściwości tworzyw i wyrobów ceramicznych.

4. Podstawowe wiadomości o produkcji ceramicznej (4 godz.)
surowce naturalne i syntetyczne, rola surowców wtórnych w produkcji wyrobów ceramicznych i szkła, klasyfikacja surowców naturalnych, sposoby otrzymywania proszków dla zaawansowanych materiałów ceramicznych, podstawowe operacje w produkcji ceramiki (przygotowanie surowców i mas, formowanie, suszenie, wypalanie, szkliwienie, zdobienie, obróbka końcowa), znaczenie obróbki wysokotemperaturowej, wyroby wiązane chemicznie.

5. Ceramika szlachetna (2 godz.)
porcelana, porcelit, fajans, kamionka – otrzymywanie, właściwości, zakres zastosowań, szkliwa ceramiczne, pigmenty, metody zdobienia ceramiki.

6. Ceramiczne materiały ogniotrwałe (4 godz.)
definicja i zasady klasyfikacji materiałów ogniotrwałych, wymagania stawiane materiałom ogniotrwałym i zakres ich zastosowań, operacje jednostkowe w produkcji wyrobów ogniotrwałych – przykładowe schematy operacji technologicznych, materiały formowane i nieformowane, betony ogniotrwałe, operacje obróbki specjalnej stosowane w produkcji materiałów ogniotrwałych.

7. Podstawy technologii ceramicznych materiałów budowlanych (4 godz.)
podstawowe definicje: spoiwo, zaczyn, zaprawa, masa betonowa, beton, spoiwa gipsowe i wapienne, cementy powszechnego użytku, procesy wiązania i twardnienia, materiały wiążące powietrznie i hydraulicznie, klasyfikacja spoiw ze względu na sposób obróbki cieplnej, proces produkcji cementu portlandzkiego, hydratacja cementu, klasyfikacja materiałów budowlanych, ceramiczne materiały budowlane wypalane, autoklawizowane materiały budowlane.

8. Ceramika zaawansowana (2 godz.)
zaawansowana ceramika konstrukcyjna, zaawansowana ceramika funkcjonalna (dielektryczna, ferroelektryczna, magnetyczna, piezoelektryczna, ceramiczne materiały gradientowe, bioceramika, materiały biomimetyczne).

9. Podstawy technologii szkła (4 godz.)
Stan krystaliczny a stan szklisty, definicja i właściwości szkła, sposoby otrzymywania szkieł, proces technologiczny wytwarzania szkła krzemianowego, podstawowe operacje jednostkowe w produkcji szkła, asortyment wyrobów szklanych i zakres ich zastosowań.

10. Wprowadzenie do inżynierii materiałowej – tworzywa kompozytowe (2 godz.)
Podstawowe założenia, narzędzia, metody w zakresie projektowania i wytwarzania materiałów; kompozyty włókniste – zakres ich zastosowań oraz właściwości w powiązaniu z mikrostrukturą i składem fazowym.

11. Wprowadzenie do nanotechnologii – nanokompozyty polimerowe (2 godz.)
podstawowe założenia z dziedziny nanotechnologii, nanokompozyty polimerowe – ich rodzaje, właściwości i zastosowanie.

Fieldwork classes (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Fieldwork classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Fieldwork classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego : 50%
Ocena z seminarium : 50 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1 Notatki z wykładów
2 R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek „Nauka o procesach ceramicznych”, Wyd. PWN, Warszawa 1992
3 R. Pampuch, „Siedem wykładów o ceramice”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2001
4 R. Pampuch „ Pomaga żyć. Ceramika wczoraj i dziś”, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków 2008
5 A.J. Awgustinik „ Ceramika”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980
6 J. Raabe, E. Bobryk „ Ceramika funkcjonalna. Metody otrzymywania i własności”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1997
7 M. Kordek „Ceramika szlachetna i techniczna”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2001
8 S. Pawłowski, S. Serkowski „Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych”, Gliwice 1996
9 Praca zbiorowa pod redakcją J. Małolepszego „Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2004
10 Praca zbiorowa „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne”, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny Vol. 73, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak