Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały kompozytowe
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-602-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii IMT1A_K02 Examination,
Test
Skills: he can
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien IMT1A_W03, IMT1A_W02 Examination,
Test,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. IMT1A_W03, IMT1A_W02 Examination,
Test,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 29 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów dotyczy sposobów wzmacniania materiałów konwencjonalnych, opisu modeli, projektowania architektury oraz metod otrzymywania kompozytó

1. Analiza właściwości materiałów konwencjonalnych, cele wzmacniania.
2. Zasady wzmacniania materiałów.
3. Kompozyty wzmacniane włóknami ciągłymi.
4. Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie, cząstkami i włóknami krótkimi.
5. Nanokompozyty.
6. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien szklanych i ceramicznych.
7. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien organicznych, w tym włókien Kevlar.
8. Włókna węglowe.
9. Odporność na pękanie materiałów kompozytowych.
10. Kompozyty hybrydowe oraz typu „plaster miodu” i „sandwich”.
11. Ekokompozyty.
12. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach polimerowych.
13. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach metalicznych.
14. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach ceramicznych i węglowych.
15. Metody badań materiałów kompozytowych.
16. Kierunki rozwoju, przykłady zastosowań.

Laboratory classes (30h):
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami badań właścowiści mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych z Materiałów Kompozytowych

1. Badania właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych
2. Otrzymywanie kompozytów metodą wtrysku
3. Badanie mikrostruktury kompozytów
4. Porównanie gęstości kompozytów wytworzonych metodą prasowania i wtrysku
5. Anizotropia właściwości w kompozytach
6. Wycieczka technologiczna

Seminar classes (15h):
Zajęcia seminaryjne mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach

Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań bazujących na modelach materiałów kompozytowych, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=(0,5*E)+(0,25*Ć)+(0,25*L)
E – ocena z egzaminu
Ć – ocena z ćwiczeń
L – ocena z laboratoriów

E, Ć, L – oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Konsztowicz, Krzysztof J.: Kompozyty wzmacniane włóknami: podstawy technologii, Kraków : Wydaw. AGH, 1986. Skrypty Uczelniane AGH
2. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Maciej Gołębiowski [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1997.
3. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Anna Boczkowska [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1998.
4. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-VCH, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None