Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia materiałów metalicznych
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-620-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania oraz charakterystyki podstawowych własności fizykochemicznych materiałów metalicznych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, w tym w energetyce, lotnictwie i motoryzacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IMT1A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali IMT1A_U02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Test results
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali IMT1A_U04 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali IMT1A_W01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Test results,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

1.Kryteria doboru materiałów inżynierskich
2.Nadstopy
3.Stopy ODS
4.Stopy tytanu
5.Stopy metali wysokotopliwych i szlachetnych
6.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
7.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ni-Al
8.Bariery termiczne na stopach żarowytrzymałych
9.Stopy miedzi
10.Stopy aluminium
11.Materiały metaliczne dla lotnictwa i motoryzacji
12.Materiały metaliczne dla energetyki

Seminar classes (15h):

1.Struktura stopów metali i faz międzymetalicznych oraz mechanizmy umocnienia
2.Wytrzymałość, plastyczność, twardość i zmęczenie stopów metali
3.Żaroodporność i żarowytrzymałość
4.Analiza układu równowagi fazowej Ti-Al i Ni-Al
5.Metaliczne i niemetaliczne powłoki ochronne na metalach oraz stopach metali
6.Techniki nanoszenia powłok z fazy gazowej
7.Modyfikacja powierzchni stopów technikami jonowymi
8.Szkła metaliczne
9.Nanometale
10.Stopy z pamięcią kształtu
11.Stopy metali na interkonektory do ogniw paliwowych z elektrolitem stałym SOFC
12.Nadprzewodniki metaliczne
Student ma wiedzę z zakresu struktury i właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wykładach oraz aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej i jej wygłoszeniu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,7Z+0,2R+0,1A

gdzie:
Z- kolokwium zaliczeniowe
R-refferat
A-aktywność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach mogą zostać nadrobione przez studenta samodzielnie lub z pomocą prowadzącego zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Gliwice-Warszawa, 2002
2.Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, pod red. Z. Bojara i W. Przetakiewicza, Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2006
3.A. Bylica, J. Sieniawski, Tytan i jego stopy, PWN, Warszawa, 1985
4.Postępy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, praca zbiorowa pod red. M. Hetmańczyka, Gliwice 2002, ISBN 83-7335-017-9
5.K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
6.B. Mikułowski, Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe: nadstopy, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997
7.Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, pod red. K. Kurzydłowskiego i M. Lewandowskiej, PWN, Warszawa, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None