Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-701-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej IMT1A_K01 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej IMT1A_K02, IMT1A_K03 Diploma thesis,
Review of a thesis
Skills: he can
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej IMT1A_U03, IMT1A_U01, IMT1A_U04 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań IMT1A_U01, IMT1A_U02 Diploma thesis,
Review of a thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej IMT1A_W03, IMT1A_W01 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej IMT1A_W03, IMT1A_W02 Diploma thesis,
Review of a thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 401 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 80 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 120 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Inne 130 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (15h):
Praca inżynierska

1. Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
3. Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
4. Analiza otrzymanych wyników, ich dyskusja i sformułowanie wniosków
5. Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji
Student przygotowuje pracę (projekt) prezentację pracy inżynierskiej, którą przedstawia na obronie
pracy inżynierskiej/projektu inżynierskiego. Student przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego, który
zdaje w formie testu przed obroną pracy/projektu inżynierskiego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z przygotowanego projektu inżynierskiego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy inżynierskiej następuje jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zgodnie z
procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.