Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium inżynierskie
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-712-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej IMT1A_K01, IMT1A_K03 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej IMT1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji IMT1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej IMT1A_W01, IMT1A_W03 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej IMT1A_W05, IMT1A_W03 Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (15h):
Seminarium inżynierskie

Student przygotowuje prezentację opisującą postępy pracy podczas przygotowania swojej pracy inżynierskiej. Podczas prezentacji studenta, pozostali uczestnicy seminarium biorą czynny udział w dyskusji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej podaje prowadzący na początku zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wymagana literatura jest określana indywidualnie do każdego projektu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None