Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia techniki i kultury materialnej
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-108-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Module summary

Na wykładach studenci poznają historię rozwoju techniki i kultury materialnej na przestrzeni dziejów. Uczestniczący w zajęciach odwiedzają rekomendowane muzea oraz historyczne obiekty techniczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. IMT2A_K01, IMT2A_K03 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii techniki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. IMT2A_U05, IMT2A_U01 Presentation,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju cywilizacji oraz historii rozwoju techniki. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. IMT2A_W03 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstawy współczesnej cywilizacji technicznej. IMT2A_W02, IMT2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii techniki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju cywilizacji oraz historii rozwoju techniki. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstawy współczesnej cywilizacji technicznej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunku Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W ramach wykładu zostanie przedstawiona historia rozwoju techniki i kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwoju cywilizacji wynikającego z pozyskiwania, wytwarzania nowych materiałów i ich wykorzystywania w produkcji wyrobów. Wykład przedstawia uzależnienie rozwoju cywilizacji od dostępności i umiejętności wytwarzania przez człowieka różnych materiałów. W ramach wykładu studenci poznają historię rozwoju techniki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inżynierii materiałowej oraz szeroko rozumianego hutnictwa. Przedstawione zostaną wybitne postacie z historii cywilizacji których odkrycia przyczyniły się do rozwoju techniki oraz postacie Polaków którzy taka rolę odegrali w Polsce i na Świecie. Elementem wykładu będzie przedstawienie historii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz postaci patrona Uczelni Stanisława Staszica. Jako przykłady będą przedstawione historie postępu technicznego w kilku dziedzinach (budowa okrętów, konstrukcje silników, astronautyka, energetyka oraz informatyka) oraz historia rozwoju metod badania materiałów. Omówiony zostanie również wpływ nowoczesnych technologii na współczesne społeczeństwa.

Planowane są wizyty w Ogrodzie doświadczeń im. Stanisława Lema, w Muzeum Historii AGH, w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Studenci w ramach zajęć będą poznawać historię AGH poprzez tematyczne wędrówki po campusie Uczelni i ich dokumentowanie (tablice pamiątkowe, obiekty techniczne itd). Uczestnicy zajęć będą prowadzić poszukiwania zabytków kultury materialnej w swoim otoczeniu (w Krakowie i/lub rodzinnej miejscowości).

Oczekuje się od studentów wykonania indywidualnych lub grupowych prac (sprawozdań) z zajęć terenowych lub na zadane tematy związane z dokumentowaniem historii nauki i techniki oraz wyrobami kultury materialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie zależeć od:
- obecności i aktywności na wykładach
- obecności na zajęciach w rekomendowanych muzeach
- jakości wykonania prac (sprawozdań) indywidualnych
- jakości wykonania prac (sprawozdań) grupowych

80% frekwencja wykładowa + wykonanie wszystkich prac + odwiedzenie rekomendowanych muzeów jest podstawą otrzymania oceny bardzo dobrej (5.0).
50% frekwencja wykładowa + zaliczenie połowy pracy + odwiedzenie połowy spośród rekomendowanych muzeów stanowi minimum do uzyskania oceny dostatecznej (3.0).
Pośrednie wyniki będą postawą do wystawienia proporcjonalnie ocen z przedziału od 3.5 do 4.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Wirska-Parachoniak M., Wybrane zagadnienia z historii kultury materialnej – Skrypt AGH nr 899 (1983)
2. Historia techniki człowiek tworzy świat – Wydawnictwo: Bellona Dom Wydawniczy, 2000
3. Baturo W., Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Warszawa, PWN, 2003
4. Craughwell T.J., Wielka księga wynalazków – Wydawnictwo Bellona S.A., Warszawa 2010
4. Łotysz S., Księga wynalazków – Wydawnictwo Dragon, 2014
5. Internet – Wikipedia (wersja polska i angielska)
i inne pozycje literaturowe na temat historii techniki i/lub jej poszczególnych dziedzin

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

1. Bunsch A. “I Sympozjum Bruker-AXS w Polsce”, Analityka – Nauka i Praktyka 3(2001) s. 58.
2. Bunsch A., Juul Jensen D., Hansen N.: “Microtexture and microstructure investigations by orientation imaging Microscopy (OIM)”, XVth Physical Metallurgy and Materials Science Conference – Inżynieria Materiałowa nr 3 (104) 1998 s. 455-459. (ISSN 0208-6247)
3. http://www.adambunsch.pl

Additional information:

None