Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie produkcją usługami i personelem
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-110-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć z modułu poruszone zostaną m.in. kwestie zarządzania w organizacji, dotyczące zarówno zasobów ludzkich jak i materiałowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej IMT2A_K03 Participation in a discussion,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatur i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny IMT2A_U01 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości IMT2A_W05 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą organizacji indywidualnej działalności gospodarczej IMT2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatur i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą organizacji indywidualnej działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Inne 4 h
Module content
Lectures (30h):

1. Funkcje i elementy zarządzania
2. Filozofia Kaizen
3. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Just in Time, typy marnotrawstwa)
4. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (5S, SMED, Kanban)
5. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Poka Yoke, Standaryzacja pracy, 5W)
6. TQM – Total Quality Management
7. Logistyka i jakość

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:
- przygotowanie prezentacji na zadany temat (prowadzący podaje na pierwszych zajęciach),
- napisanie na ocenę co najmniej 3.0 końcowego kolokwium zaliczeniowego (na ostatnich zajęciach), obejmującego zakresem treści przedstawione na wykładach oraz tematy samodzielnie opracowywane przez studentów (podawane na bieżąco przez prowadzącego).

ZALICZENIE POPRAWKOWE
Zaliczenie poprawkowe dotyczy TYLKO osób, które nie zaliczyły na ocenę pozytywną kolokwium zaliczeniowego. W tej sytuacji prowadzący wyznacza dwa terminy umożliwiające zdanie kolokwium.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) to średnia ważona na podstawie oceny z zaliczenia (OZ) oraz obecności na wykładach (OW). Wzór poniżej:

OK = 0,6*OZ + 0,4*OW

WAŻNE! Na ocenę końcową pośrednio i/lub bezpośrednio mają wpływ następujące czynniki:
1. obecność na wykładach
2. obecność na ćwiczeniach projektowych / laboratoriach / seminariach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)
3. zaliczone kolokwia sprawdzające wiedzę / projekty
4. ocena końcowa z zaliczenia (ćwiczeń projektowych / laboratoriów / seminariów)
5. ocena uzyskana z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwioną nieobecność można odrobić z inną grupą, za zgodą prowadzących, pod warunkiem, że na danych zajęciach realizowany jest ten sam temat. Student, który opuścił więcej niż 60% zajęć jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Na zajęciach seminaryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne z omawianych zagadnień, zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego na pierwszym spotkaniu.

Recommended literature and teaching resources:

Przykładowa literatura:
Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
Nelson B., Economy P., Zarządzanie dla bystrzaków, Gliwice 2008.
Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999.
Sonya H.: Jak mówić żeby nas słuchali? Petit, 1997.

Ponadto inne książki/opracowania związane z tematyką zajęć i przedmiotem jako całością.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).