Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie narzędzi do obróbki materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-204-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Module summary

W oparciu o zdobytą wiedzę słuchacz będzie w stanie zrozumieć oraz zaprojektować podstawowe narzędzia do procesów: walcowania, kucia, ciągnienia i prasowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania programów komputerowych typu CAD, CAM do wspomagania projektowania narzędzi . IMT2A_U04 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia do przeróbki plastycznej metali i przedstawić ich dokumentację rysunkową. IMT2A_U04 Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o warunkach pracy narzędzi w podstawowych procesach plastycznej przeróbki metali. IMT2A_W02 Examination,
Test,
Report
M_W002 Posiada wiadomości o materiałach na narzędzia i ich doborze. IMT2A_W03 Examination,
Test,
Execution of a project
M_W003 Zna podstawowe zasady konstrukcji narzędzi do przeróbki plastycznej, m.in. walców, ciągadeł, kowadeł i matryc, stempli i in. IMT2A_W02, IMT2A_W03 Examination,
Test,
Execution of a project
M_W004 Zna możliwości i działanie programów komputerowych do wspomagania projektowania narzędzi typu CAD, CAM. IMT2A_W02 Test,
Examination,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania programów komputerowych typu CAD, CAM do wspomagania projektowania narzędzi . - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia do przeróbki plastycznej metali i przedstawić ich dokumentację rysunkową. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o warunkach pracy narzędzi w podstawowych procesach plastycznej przeróbki metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiadomości o materiałach na narzędzia i ich doborze. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady konstrukcji narzędzi do przeróbki plastycznej, m.in. walców, ciągadeł, kowadeł i matryc, stempli i in. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości i działanie programów komputerowych do wspomagania projektowania narzędzi typu CAD, CAM. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

Program zajęć:
1. Procesy przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco oraz stosowane w nich narzędzia.
2.Warunki pracy narzędzi do przeróbki plastycznej metali i ich stopów.
3. Materiały na narzędzia i ich dobór: stale narzędziowe i stopy specjalne do pracy na gorąco, w procesach izotermicznych i na zimno.
4. Materiały na narzędzia i ich dobór: staliwa i żeliwa do pracy na gorąco.
5. Wytwarzanie, przeróbka plastyczna i obróbka cieplna oraz własności walców.
6. Wytwarzanie, przeróbka plastyczna i obróbka cieplna oraz własności kowadeł, matryc i ciągadeł.
7. Podstawowe zasady projektowania wykrojów do walcowania prętów i walcówki.
8. Podstawowe zasady projektowania wykrojów do walcowania kształtowników.
9. Zasady projektowania walców do walcowania blach i taśm oraz ich profilowania.
10. Podstawowe zasady konstrukcji narzędzi do kucia swobodnego i matrycowego.
11. Zasady konstrukcji ciągadeł monolitycznych..
12. Podstawowe zasady konstrukcji narzędzi do tłoczenia i prasowania proszków.
13. Obliczenia wytrzymałościowe walców i innych narzędzi.
14. Zastosowanie komputerowego wspomagania projektowania narzędzi (AutoCad, CAD/CAM).

Laboratory classes (28h):

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
Zaprojektowanie i wykonanie stosownych rysunków narzędzi do plastcznej przeróbki metali (walcowanie, kucie, prasowanie, ciągnienie, tłoczenie) wg indywidualnych tematów, podanych poniżej, wykonywanych w laboratorium komputerowym CAD:
- opracowanie walców bruzdowych do walcowania na gorąco wyrobów długich (prętów, płaskowników, kątowników) z zastosowaniem komputerowego wspomagania prac inżynierskich (laboratorium komputerowe – CAD),
- opracowanie matrycy kuźniczej do kucia matrycowego odkuwki z zastosowaniem komputerowego wspomagania prac inżynierskich (laboratorium komputerowe – CAD),
- opracowanie zestawu ciągadeł do ciągnienie prętów z zastosowaniem komputerowego wspomagania prac inżynierskich (laboratorium komputerowe – CAD),
- opracowanie zestawu narzędzi do prasowania wyprasek z proszków z zastosowaniem komputerowego wspomagania prac inżynierskich (laboratorium komputerowe – CAD),

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

0,3 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,7 x ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Łuksza J.: Elementy ciągarstwa. UWND AGH, Kraków 2001.
2 Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa.
3. Wosiek E., Nowakowski A.: Kalibrowanie walców. Skrypt uczelniany AGH nr 834. Kraków 1981.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. S. Turczyn, M. Dziedzic, Z. Kuźmiński: Metal flow during rolling of long products with use of compound grooves. Proceedings of 9th Int. Conference, ICIT & MPT 2014, , p. 327-341, Lubljana, Słowenia.
2.S. Turczyn, M. Dziedzic, Z. Kuźmiński: A Study on Design of Sitting Grooves Used for Rebar Rolling. Proceedings of 23rd Int. Conference on Metallurgy and Materials Metal 2014, p. 327-341., May 21-23, 2014, Brno, Czechy.
3. S. Turczyn, Z. Kuźmiński, M. Dziedzic, R. Okoń: Opracowanie kalibrowania walcowni dużej z uwzględnieniem stosowania wsadu z COS i zwiększonych wymagań jakościowych walcowanych prętów kwadratowych. VI konferencja naukowa Procesy-Narzędzia-Wyroby, 20-22 październik 2014, Ustroń, s. 79-90.
4. S. Turczyn, Z. Kuźmiński, M. Dziedzic: Nowe kalibrowanie walców walcowni dużej z uwzględnieniem stosowania wsadu z COS. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 81 (12) 2014, s. 816-820.
5. S. Turczyn, Z. Kuźmiński, M. Dziedzic: Nowoczesne linie cięcia i obróbki wykończającej taśm stalowych walcowanych na gorąco i na zimno. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 82 (10) 2015, s. 661-665.
6. S. Turczyn, M. Dziedzic: Assessment of metal flow during rolling of sheet piles. Presentation on 85th Congress of the AIKW, 30.09-2-10.2015, Gävle, Szwecja.

Additional information:

None