Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Objętościowe kształtowanie metali i stopów
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-206-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Student w ramach przedmiotu uzyskuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu objętościowego kształtowania metali

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowanego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników IMT2A_U02, IMT2A_U04 Report
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowanego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji IMT2A_U01 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student wie, jak zaprojektować proces technologiczny uwzględniający związki pomiędzy mechaniką plastycznego płynięcia, mikrostrukturą i własnościami z wykorzystaniem parametrów procesowych i materiałowych IMT2A_W03 Examination
M_W002 Rozumie metodykę projektowania właściwości materiałów, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia IMT2A_W02 Examination
M_W003 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu plastycznego przetwórstwa IMT2A_W03, IMT2A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowanego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowanego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student wie, jak zaprojektować proces technologiczny uwzględniający związki pomiędzy mechaniką plastycznego płynięcia, mikrostrukturą i własnościami z wykorzystaniem parametrów procesowych i materiałowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie metodykę projektowania właściwości materiałów, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu plastycznego przetwórstwa + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

1.Ogólna charakterystyka metod kształtowania objętościowego na zimno, półgorąco i gorąco
2.Kształtowanie wyciskaniem
3.Kinematyka płynięcia materiału w procesach kształtowania objętościowego
4. Parametry technologiczne procesów kształtowania objętościowego detali maszyn
5. Technologie kucia na kuźniarkach
6. Walcowanie przedkuwek i odkuwek: wzdłużne, poprzeczne
7. Wytwarzanie wyrobów kuto-walcowanych typu kół kolejowych, obręczy i pierścieni z zastosowaniem kucia i walcowania: linie technologiczne, maszyny
8. Niekonwencjonalne technologie kucia: tiksoforming, kucie w warunkach nadplastyczności, kucie izotermiczne
9. Kucie w automatach kuźniczych: gniazda i procesy technologiczne
10. Proces obciskania obrotowego odkuwek
11. Niekonwencjonalne metody wytwarzania mikro, mezo i makro elementów
12. Automatyzacja procesów kuźniczych
13. Budowa i konstrukcja oprzyrządowania technologicznego
14. Komputerowe wspomaganie projektowania procesów kształtowania objętościowego

Laboratory classes (28h):

1. Omówienie zasad BHP i budowy, zasady działania prasy
2.Procesy kształtowania objętościowego odkuwek – wyznaczanie rozkładu intensywności odkształceń
3.Kucie matrycowe z wypływką
4.Analiza procesu kształtowania wielowykrojowego
5.Analiza procesu wyciskania i/lub ECAP

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach (podstawa do klasyfikacji jest minimum 80% frekwencji), realizacja zadanych tematów ćwiczeń, zaliczone kolokwia sprawdzające wiedzę, oddane w terminie sprawozdania.
Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia *0,4 + ocena z egzaminu *0,6

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń audytoryjnych możliwe dla osób zalegających z realizacją zadanych tematów, nieoddanymi sprawozdaniami oraz niezaliczonym kolokwium lub kolokwiami. Aby uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym należy uzupełnić braki, oddać sprawozdania i/lub poprawić niezaliczone kolokwia w terminie do ostatniego dnia sesji dla danego semestru.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, za zgodą prowadzących pod warunkiem, że na ćwiczeniach laboratoryjnych realizowany jest ten sam temat.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Związana z tematyką przedmiotu – przykłady:
1. Bednarek S., Łukaszek-Sołek A., Skubisz P., Sińczak J.: Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2010.
2. Łukaszek-Sołek A., Sińczak J.: Inżynieria jakości w przetwórstwie. UWN-D AGH, Kraków, 2006
3. Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2010
4. Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej – ćwiczenia laboratoryjne, AKAPIT, Kraków, 2001.
5. Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2003.
6. Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S., Skubisz P.: Metodyka projektowania procesów kucia przy wsparciu metody elementów skończonych, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2010.
7. Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Sołek K.: Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki. AKAPIT, Kraków, 2007
8. Sińczak J.: Kucie dokładne. UWN-D AGH, Kraków, 2007
9. Skubisz P., Sińczak J., Bednarek S., Łukaszek-Sołek A.: Technologie kucia matrycowego, ARBOR, Kraków 2010.
10. Skubisz P., Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: Kucie swobodne i półswobodne, ARBOR, Kraków 2011.
11. Skubisz P., Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: Projektowanie procesów kształtowania objętościowego. ARBOR, Kraków 2012.
12. Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. WSiP, Warszawa 1991.
13. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa 1987.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
Application of dynamic material model method in drop forging processes / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
Technological aspect of processing maps for the AA2099 alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Acta Metallurgica Sinica : English Letters ; ISSN 1006-7191. 2015 vol. 28 no. 1, s. 22–31
The hammer forging of Ti-6Al-4V alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. 2015 vol. 641, s. 198–201.
Closed die forging of turbine disc to fix blades from Inconel®718 / Piotr CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE ; ISSN 1230-2325. 2011 vol. 37 no. 2, s. 151–158.
Effect of technical quality of thermomechanical die forging of AA2099 alloy / A. ŁUKASZEK-SOŁEK // Archives of Metallurgy and Materials ; ISSN 1733-3490. 2014 vol. 59 iss. 3, s. 997–1003.
FEM modelling and experimental research of die forging of Ni−Mo−Fe alloy antenna components / M. WOJTASZEK, P. CHYŁA, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK // Archives of Metallurgy and Materials ; ISSN 1733-3490. 2012 vol. 57 iss. 2, s. 627–635
Forging of 300M steel collar / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. (Steel Research International ; spec. ed.). ISBN: 978-3-514-00797-0. S. 179–182.
Application of Alexander-Malas criterion of plastic flow stability for estimation of PM Ti−6Al−2Sn−4Zr−6Mo alloy forging conditions / WOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚLEBODA Tomasz, LYPCHANSKYI Oleksandr // Metal 2016 : international conference on Metallurgy and materials : 2016, Brno, Czech Republic, Eu
Analysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaft — Analiza procesu kucia superstopu NiCrN na wały napędowe śruby jednostki morskiej / A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt // Archives of Metallurgy and Materials. 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725.
Application of Alexander-Malas criterion of plastic flow stability for estimation of PM Ti−6Al−2Sn−4Zr−6Mo alloy forging conditions / WOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚLEBODA Tomasz, LYPCHANSKYI Oleksandr // Metal 2016 : international conference on Metallurgy and materials : 2016, Brno, Czech Republic, Eu
Numerical and experimental analysis of isothermal forging process of ribbed plates made of 2099 aluminium alloy for aircraft structures / Anna Baran-Sadleja, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Maciej Motyka // Advances in Manufacturing Science and Technology : quartlerly = Postępy Technologii Maszyn : kwartalnik ; 2016 vol. 40 no. 3, s. 61–72.
Technological aspect of processing maps for the AA2099 alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Acta Metallurgica Sinica : English Letters ; ISSN 1006-7191. 2015 vol. 28 no. 1, s. 22–31
The hammer forging of Ti-6Al-4V alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. 2015 vol. 641, s. 198–201.

Additional information:

None