Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Designing of sintered materials
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-210-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Module summary

Zaprojektowanie i wykonanie materiału spiekanego o zadanych własnościach w oparciu o dostępne bazy materiałowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i kreatywny IMT2A_K02 Examination,
Project
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność doboru parametrów wytwarzania potrzebnych do właściwego zaprojektowania materiału spiekanego o żądanych własnościach IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U04 Project,
Examination
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się programami do projektowania własności materiałów spiekanych IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu metalurgii proszków IMT2A_W02, IMT2A_W03, IMT2A_W04 Project,
Execution of a project,
Examination
M_W002 Posiada wiedzę na temat projektowania matryc IMT2A_W02, IMT2A_W03, IMT2A_W04 Examination,
Project,
Execution of a project
M_W003 Posiada wiedzę na temat wpływu parametrów wytwarzania na własności materiałów spiekanych IMT2A_W02, IMT2A_W03, IMT2A_W04 Examination,
Project,
Execution of a project
M_W004 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania struktury i własności materiałów spiekanych IMT2A_W02, IMT2A_W03, IMT2A_W04 Examination,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i kreatywny + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność doboru parametrów wytwarzania potrzebnych do właściwego zaprojektowania materiału spiekanego o żądanych własnościach + - + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się programami do projektowania własności materiałów spiekanych + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu metalurgii proszków + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat projektowania matryc + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat wpływu parametrów wytwarzania na własności materiałów spiekanych + - + + - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania struktury i własności materiałów spiekanych + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 138 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):
Wykłady

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z projektowaniem wyrobów spiekanych. Treść przedmiotu obejmuje, oprócz podstawowych zagadnień z zakresu metalurgii proszków, rodzaje mieszalników, sposoby formowania kształtek, zasady projektowania matryc oraz wpływ parametrów spiekania na własności gotowego wyrobu, inne metody wytwarzania materiałów spiekanych, rodzaj obróbki wykończeniowej dla właściwego zaprojektowania spieku. Odrębny blok tematyczny stanowi projektowanie materiałów spiekanych o specjalnych własnościach – porowatych, żaroodpornych, żarowytrzymałych. Wykład przybliża studentom komputerowe techniki projektowania materiałów spiekanych.

Project classes (14h):
Ćwiczenia projektowe

Wykonanie projektu materiału spiekanego o zadanych własnościach w oparciu o dostępne bazy materiałowe i programy komputerowe.

Laboratory classes (14h):

Wykonanie metodą prasowania i spiekania zaprojektowanego spieku.
Badanie własności fizycznych, elektrycznych i mechanicznych zaprojektowanego spieku. Badania metalograficzne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń projektowych będzie składową poszczególnych elementów ocenianych w skali od 2-5 (z przypisaną do nich wagą):
Poprawne zaprojektowanie materiału do badań – 0,4, poprawne zaprojektowanie własności spieku – 0,4, oraz rzetelność wykonania opracowania – 0,2

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych będzie składową poszczególnych elementów ocenianych w skali od 2-5 (z przypisaną do nich wagą):
Poprawne wykonanie materiału do badań – 0,4, określenie własności spieku – 0,4, oraz rzetelność wykonania opracowania – 0,2

Ocena końcowa wyliczana będzie jako średnia ważona: 0,2*ocena z ćwiczeń projektowych + 0,2*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6*ocena z egzaminu

W przypadku uzasadnionej nieobecności studenta na zajęciach, sposób uzyskania zaliczenia będzie każdorazowo ustalany przez prowadzącego z zainteresowanym(ą) studentem(tką)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka – Zarys metalurgii proszków. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1992.
2. W. Rutkowski – Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien. PWN. Warszawa 1997.
3. W. Missol – Spiekane części maszyn. Wyd. Śląsk, Katowice 1978.
4. W. Schatt, K.-P. Wieters – Powder metallurgy. Processing and materials. EPMA 1997.
5. R. M. German – Powder metallurgy science. MPIF, 1984 i 1989.
6. Mi. F. Ashby, D. R.H. Jones – Materiały inżynierskie. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1996.
7. Höganäs handbook for sintering components – cz. 3 – Design and mechanical properties. Höganäs 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Fiał Ch., Dudrova E., Kabatova M., Kupkova M., Selecka M., Sułowski M., Ciaś A.: Sinteraustempering of two Mo-(Cu)-(Cr)-(Ni)-(Mn)-C steels in a semi-closed container in flowing nitrogen, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, V. 60, no 2, p. 783-788.
2. Kupková M., Hrubovčákova M. Zeleňák A. Sułowski M., Cias A., Oriňáková R., Morovská Turoňová A., Žáková K., Kupka M.: “Dimensional changes, microstructure, microhardness distributions and corrosion properties of iron and iron-manganese sintered materials”, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, V. 60, no 2, p. 639-642.
3. Sulowski M.: “The effects of processing parameters on the structure and mechanical properties of structural PM steels containing Mn, Cr and Mo”, NDT days 2015, Nauczni Izwiestia, Year XXIII, Number 2 (165) June 2015, p. 267-272.
4. Sulowski M.: “Sintered Ni-free structural steels”, NDT days 2015, Nauczni Izwiestia, Year XXIII, Number 2 (165) June 2015, p. 272-284.
5. Fiał Ch., Kapera B., Ciaś A., Sułowski M.: „Wpływ parametrów procesów cieplnych po spiekaniu na własności i mikrostrukturę stali 34HNM wytworzonej techniką metalurgii proszków”, Materiały XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27-30.09.2015, monografia pod red. Jerzego Pacyny; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2015, s. 39–44.
6. Fiał Ch., Dudrova E., Kabatova M., Kupkova M., Selecka M., Sulowski M., Ciaś A.: „Comparison of fracture of Fe-0.2%Mo-0.8%Mn-1.5%Cr-1.5Ni powder metallurgy steel processed in a semi-closed container in flowing nitrogen: sintered, sinterhardened and sinteraustempered”, Powder Metallurgy Progress, 2015, vol. 15, spec. iss., s. 124-129.
7. Kulecki P., Lichańska E., Sułowski M.: ”The effect of processing parameters on microstructure and mechanical properties of sintered structural steels based on pre-alloyed powders”, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, V. 60, no 4, p. 2543-2548.

Additional information:

None