Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern non-ferrous alloys
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-213-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student uzyska wiedzę o współczesnych stopach metali nieżelaznych. Pozna związek pomiędzy metodami ich wytwarzania, przetwarzania, mikrostrukturą i własnościami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące i stopów metali nieżelaznych w sposób powszechnie zrozumiały IMT2A_K01 Examination
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności stopów metali nieżelaznych do konkretnych zastosowań IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych stopów metali nieżelaznych IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
M_U004 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) stopów metali nieżelaznych, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania struktury stopów metali nieżelaznych IMT2A_W01, IMT2A_W03 Examination
M_W002 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności stopów metali nieżelaznych IMT2A_W01, IMT2A_W03 Examination
M_W003 Zna metody oznaczania stopów metali nieżelaznych stosowanych w technice IMT2A_W01, IMT2A_W03 Examination
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach w rozwoju stopów metali nieżelaznych IMT2A_W01, IMT2A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące i stopów metali nieżelaznych w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności stopów metali nieżelaznych do konkretnych zastosowań + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych stopów metali nieżelaznych + - - - - + - - - - -
M_U004 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) stopów metali nieżelaznych, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania struktury stopów metali nieżelaznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności stopów metali nieżelaznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody oznaczania stopów metali nieżelaznych stosowanych w technice + - - - - + - - - - -
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach w rozwoju stopów metali nieżelaznych + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (28h):

1. Podstawy metaloznawstwa stopów metali nieżelaznych 2 h
2. Metody umacniania metali nieżelaznych 2 h
3. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej 6 h
4. Odlewnicze stopy aluminium 4 h
5. Stopy magnezu 2 h
6. Stopy tytanu 2 h
7. Stopy niklu 2 h
8. Stopy metali niezelaznych do zastosowań w podwyższonej temperaturze 2 h
7. Stopy miedzi 2 h
8. Nowoczesne metody wytwarzania stopów metali nieżelaznych 4 h

Seminar classes (28h):

Studenci przygotowują samodzielne prezentacje poszerzające treści przekazane podczas wykladów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowe zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych, jest to jednocześnie warunek dopuszczenia do egzaminu (egzamin pisemny). Zasady zaliczenia poprawkowego zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Ćwiczenia seminaryjnee: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przygotowywują prezentację multimedialną z wybranego tematu (tematy będą przydzielone na pierwszych zajęciach). Każdy student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie prezentacji z poprzenich zajęć, co będzie weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej na kolejnych zajęciach. Zaliczenie przedmiotu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć seminaryjnych.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć seminaryjnych oraz egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien mieć ogólną wiedzę dotyczącą nauki o materiałach

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Dymek – Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, wyd. AGH 2012
2. I. Polmear – Light Alloys, wyd Elsevier 2006, 2017
3. 2. Dobrzański L. A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 2002, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. S. Dymek – Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, wyd. AGH 2012
2. S. Dymek, M. Wróbel, “Polytypism in copper single crystals deformed at room temperature” – Materials Chemistry and Physics, 81 (2003) 552
3. S. Dymek, M. Wróbel, M. Dollar, M. Blicharski, “Influence of plastic deformation and prolonged ageing time on microstructure of a Haynes 242-alloy” – Journal of Microscopy-Oxford, 224 (2006) 24
4. S. Dymek, Z. Witczak, M. Dollar, “Influence of the processing route on microstructure and mechanical properties of the polycrystaline NiAl” – Journal of Microscopy-Oxford, 224 (2006) 12
5. S. Dymek, M. Wróbel, E. Stępniowska, M. Dollár, “Microstructure stability and mechanical properties of an age-hardenable Ni–Mo–Cr alloy subjected to long-term exposure to elevated temperature” – Materials Characterization 61 (2010) 769
6. I. Kalemba, C. Hamilton, S. Dymek, “Natural Aging in Friction Stir Welded 7136-T76 Aluminum Alloy” – Materials & Design 60 (2014) 295–301
7. C. Hamilton, S. Dymek, E. Dryzek, M. Kopyściański, A. Pietras, A. Węglowska, M. Wróbel, “Application of positron lifetime annihilation spectroscopy for characterization of friction stir welded dissimilar aluminum alloys”, Materials Characterization, 132 (2017) 431-436
8. C. Hamilton, S. Dymek, M. Kopyściański, A. Węglowska, A. Pietras, “Numerically Based Phase Transformation Maps for Dissimilar Aluminum Alloys Joined by Friction Stir-Welding”, Metals 8 (2018) 324

Additional information:

Zasady i tryb uzyskania zaliczenia zostaną podane na pierwszym wykładzie