Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sterowanie procesami w inżynierii spajania
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-214-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyskuje wiedzę na temat sposobów sterowania procesami wytwarzania wyrobów spajanych, ich organizacji i nadzorowania

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zadań i odpowiedzialności spoczywającej na personelu nadzoru procesów spajania IMT2A_K01, IMT2A_K03 Examination
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednią metodę spajania i dobrać właściwy personel wykonujący procesy wytwarzania wyrobów spajanych IMT2A_U01, IMT2A_U04 Execution of laboratory classes,
Examination
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność technologii spajania oraz innych procesów do wykorzystania w produkcji wyrobów spajanych IMT2A_U01, IMT2A_U04, IMT2A_U03 Execution of laboratory classes,
Examination
M_U003 Student potrafi zaplanować działania produkcyjne, zaprojektować kształt rowka dla danego rodzaju złącza i oszacować zapotrzebowanie na ilość materiału dodatkowego do spajania IMT2A_U02, IMT2A_U01, IMT2A_U04 Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie jak dokonać przeglądu wymagań i przeglądu technicznego przed rozpoczęciem wytwarzania wyrobów spajanych IMT2A_W05, IMT2A_W03, IMT2A_W01 Execution of laboratory classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zadań i odpowiedzialności spoczywającej na personelu nadzoru procesów spajania + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednią metodę spajania i dobrać właściwy personel wykonujący procesy wytwarzania wyrobów spajanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność technologii spajania oraz innych procesów do wykorzystania w produkcji wyrobów spajanych + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować działania produkcyjne, zaprojektować kształt rowka dla danego rodzaju złącza i oszacować zapotrzebowanie na ilość materiału dodatkowego do spajania + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie jak dokonać przeglądu wymagań i przeglądu technicznego przed rozpoczęciem wytwarzania wyrobów spajanych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (28h):
 1. Identyfikacja potrzeb i obszarów wymagających regulacji i sterowania w inżynierii spajania

  Definicja podstawowych pojęć, wskazanie obszarów w których konieczne jest sterowanie procesami podczas wytwarzania wyrobów spajanych dla zapewnienia im odpowiedniego poziomu użyteczności

 2. Metodyka analizy danych wejściowych

  Identyfikowanie i specyfikowanie wymagań dla procesów wytwarzania. Sposoby dokonywania przeglądu wymagań i przeglądu technicznego w zakresie wyspecyfikowanych materiałów i własności złączy. Sposoby oceny zdolności wytwórcy do spełnienia wymagań

 3. Metody i personel jako część układu sterowania

  Identyfikowanie danych wejściowych w zakresie wyboru metod spajania i doboru personelu. Sposoby oceny przydatności personelu wykonującego połączenia w aspekcie uzyskania żądanych właściwości

 4. Walidacja procesów stosowanych w produkcji wyrobów spajanych

  Specyfikowanie i badanie technologii spajania. Ocena przydatności technologii spajania. Ocena przydatności procesów przygotowania i zabezpieczania powierzchni oraz termicznego oddziaływania na wyrób

 5. Ocena zgodności wyrobu

  Podstawy prawne i procedury związane z oceną zgodności wyrobu. Sposoby dokonywania oceny zgodności wyrobu. Moduły projektowania i wytwarzania. Nanoszenie znak CE jako dowodu na przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu.

 6. Instruowanie personelu wykonującego procesy wytwarzania wyrobów spajanych

  Sterowanie procesami poprzez pisemne instrukcje (spajania, obróbki cieplnej, badań itp.) oraz procedury stanowiące część systemu zarządzania jakością.

 7. Plan produkcji wyrobów spajanych

  Identyfikowanie danych wejściowych do zaplanowania produkcji wyrobów spajanych. Składowe planu produkcji. Technologiczny plan spawania. Dziennik spawania.

 8. Sterowanie przepływem materiałów

  Metodyka postępowania z materiałami podstawowymi i dodatkowymi do spajania. Identyfikacja danych wejściowych w zakresie zapotrzebowania na materiały. Optymalizacja warunków magazynowania, przygotowywania i obsługi materiałów.

 9. Sterowanie procesami kontroli i badania

  Planowanie i integrowanie kontroli z wytwarzaniem. Zadania kontrolne. Wymagania w zakresie kontroli i badań.

 10. Sterowanie działaniami korygującymi

  Niezgodności w procesach wytwarzania wyrobów spajanych. Koordynacja i wdrażanie działań korygujących w procesach

 11. Sterowanie identyfikowalnością kluczowych zmiennych w procesach spajania

  Identyfikacja i identyfikowalność półwyrobów, wyrobów, procesów, procedur, instrukcji i personelu w procesie wytwarzania wyrobów spajanych. Sterowanie zapisami jakości

 12. Metody komputerowe w sterowaniu procesami spajania

  Wykorzystanie metod komputerowych do sterowania procesami spajania. Możliwości oprogramowania ogólnodostępnego i dedykowanego.

 13. Sterowanie procesami w inżynierii spajania – studium przypadków 1

  Studium przypadków w zakresie właściwego i niewłaściwego sterowania procesami w inżynierii spajania

 14. Sterowanie procesami w inżynierii spajania – studium przypadków 2

  Studium przypadków w zakresie właściwego i niewłaściwego sterowania procesami w inżynierii spajania

Laboratory classes (28h):
 1. Przygotowanie do produkcji wyrobów spajanych

  Zapoznawanie się z wyspecyfikowanymi kryteriami akceptacji, planowanie działań operacyjnych, przygotowanie do sterowania produkcją wyrobów spajanych

 2. Sterowanie procesami prefabrykacji

  Identyfikowanie półwyrobów i wyrobów hutniczych potrzebnych do realizacji projektu. Identyfikacja materiałów dodatkowych do spajania. Przygotowanie elementów do spajania.

 3. Wykonywanie i protokołowanie pomiarów wyrobów spajanych

  Pomiary wyrobów spajanych. Tolerancje wymiarów i kształtu. Masa konstrukcji. Sterowanie procesami transportowymi

 4. Sterowanie zużyciem materiałów dodatkowych do spajania

  Obliczanie zużycia materiału dodatkowego do spajania. Metody optymalizacji kształtu rowków i zużycia materiałów dodatkowych

 5. Metodyka instruowania personelu wykonującego wyroby spajane

  Przygotowywanie instrukcji technologicznych wytwarzania. Kwalifikowanie technologii spajania. Zmienne zasadnicze i ich wpływ na zakres kwalifikacji.

 6. Egzaminowanie personelu

  Sposoby prowadzenia szkolenia. Egzaminowanie personelu wykonującego połączenia spajane ręcznie i w sposób zautomatyzowany. Ustalanie zmiennych zasadniczych dla uzyskania optymalnego zakresu uprawnień.

 7. Wykonywanie i protokołowanie wyników badań nieniszczących

  Sterowanie procesami kontroli w produkcji wyrobów spajanych. Protokołowanie wyników.

 8. Obliczanie czasu i współczynników wydajności procesu spawania

  Sterowanie procesami spajania. Wydajność procesu spawania. Czasy spawania. Wpływ czynników zewnętrznych, parametrów procesu, metody łączenia.

 9. Wykonywanie i protokołowanie wyników badań niszczących

  Sterowanie procesami kontroli w produkcji wyrobów spajanych. Protokołowanie wyników.

 10. Ćwiczenia zaliczeniowe
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.4 • ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0.6 • ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 i 2 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wybrane aspekty badania technologii spawania stali 17−4PH — Selected aspects of 17−4PH steel welding technology qualification / Piotr Babiarz, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej
2. Optimization of filler metals consumption in the production of welded steel structures / K. PAŃCIKIEWICZ, L. TUZ, Z. ŻUREK, Ł. RAKOCZY // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-29. — tekst: http://goo.gl/wSi0yZ
3. Porównanie złączy toxowanych ze złączami zgrzewanymi oporowo — Comparison of tox and resistance welded joints / Marek Bogdan, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Lechosław TUZ // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 10). — ISBN: 978-83-63989-52-1. — S. 808–811. — Bibliogr. s. 811, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Additional information:

None