Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza przyczyn uszkodzeń i awarii
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-215-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Bała Piotr (pbala@agh.edu.pl)
Module summary

Wykłady obejmują uszkodzenia i wybraki związane z różnymi procesami wytwarzania i eksploatacji elementów konstrukcyjnych, metody szacowania ich trwałości i metodologię analizy przyczyn uszkodzeń i awarii, narzędzia i techniki badawcze w analizie przyczyn uszkodzeń i awarii oraz zapobieganie awarii poprzez odpowiedni dobór materiałów inżynierskich oraz dobór parametrów wytwarzania i obróbki wykańczającej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać metodologię do rozwiązania problemu inżynierskiego oraz wskazać przyczynę obniżonej trwałości lub awarii narzędzi i elementów konstrukcyjnych. IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
M_U002 Potrafi wskazać przyczynę obniżonej trwałości i awarii materiałów inżynierskich. IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe wady wynikające z procesów wytwarzania oraz podstawowe i zaawansowane techniki badawcze w inżynierii materiałowej stosowane w diagnostyce przyczyn uszkodzeń i awarii. IMT2A_W05, IMT2A_W04, IMT2A_W03, IMT2A_W01 Examination
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu i eksploatacji materiałów inżynierskich. IMT2A_W03, IMT2A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi dobrać metodologię do rozwiązania problemu inżynierskiego oraz wskazać przyczynę obniżonej trwałości lub awarii narzędzi i elementów konstrukcyjnych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać przyczynę obniżonej trwałości i awarii materiałów inżynierskich. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe wady wynikające z procesów wytwarzania oraz podstawowe i zaawansowane techniki badawcze w inżynierii materiałowej stosowane w diagnostyce przyczyn uszkodzeń i awarii. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu i eksploatacji materiałów inżynierskich. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

Wykłady obejmują:
1. Uszkodzenia i wybraki związane z procesami odlewniczymi, z przeróbką plastyczną. 2. Uszkodzenia i wybraki związane z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, z łączeniem. 3. Analizę pęknięć, uszkodzenia i awarie związane z korozją.
4. Uszkodzenia warstwy wierzchniej elementów konstrukcyjnych.
5. Metody szacowania trwałości elementów konstrukcyjnych i metodologię analizy
przyczyn uszkodzeń i awarii.
6. Narzędzia i techniki badawcze w analizie przyczyn uszkodzeń i awarii.
7. Zapobieganie awarii poprzez odpowiedni dobór materiałów inżynierskich
oraz dobór parametrów wytwarzania i obróbki wykańczającej.
8. Przykłady rozwiązywania problemów obniżonej trwałości lub awarii.

Auditorium classes (28h):

Ćwiczenia prowadzone są w formie zespołowych projektów konsultowanych z prowadzącym. Tematyka dotyczy szczegółowej analizy uszkodzenia elementów konstrukcyjnych z metali i ich stopów w różnych dziedzinach, np. przemyśle ciężkim, energetycznym czy lotniczym. Na podstawie zdefiniowanego problemu następuje określenie metodologii niezbędnej do rozwiązania postawionego problemu, przeprowadzenie niezbędnych badań i analiz, wskazanie przyczyny obniżonej trwałości lub awarii oraz określenie środków zaradczych celem zwiększenia trwałości danego elementu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie końcowej z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Becker W.T., Shipley R.J. Failure analysis and preventions. ASM Handbook vol. 11. ASM International 2002.
2. Canale L.C.F., Mesquita R.A., Totten G.E. Failure Analysis of Heat Treated Steel Components. ASM International 2008.
3. González-Velázquez J.L. Fractography and Failure Analysis. Springer 2018.
4. Makhlouf A.S.H., Aliofkhazraei M. Handbook of Materials Failure Analysis With Case Studies from the Oil and Gas Industry. Elsevier 2016.
5. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie 1 i 2, wyd. WNT1995
6. M.F. Ashby – Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa 1998
7. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT Warszawa 2010.
8. Adamczyk J.: Inżynieria wyrobów stalowych. Gliwice, Wyd. Pol. Śląskiej 2000.
9. Krauss G.: Steels: Heat Treatment And Processing Principles, ASM International, Second Edition 1990.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.1. Pawłowski B., BAŁA P., Tokarski T., Krawczyk J.: Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting. Archives of Metallurgy and Materials, 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279.
1.2. Pawłowski B., BAŁA P., Dziurka R.: Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steels, Archives of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159÷1161.
1.3. Krawczyk J., Pacyna J. , BAŁA P.: Fracture toughness of steels with nickel content in respect of carbide morphology. Materials Science and Technology, 2015 vol. 31 no. 7, s. 795–801.
1.4. Cios G., Tokarski T., Żywczak A., Dziurka R., Stępień M., Marciszko M., Pawłowski B., Wieczerzak K., BAŁA P.: The investigation of strain-induced martensite reverse transformation in AlSl 304 austenitic stainless steel. Metallurgical and Materials Transactions A vol. 48A, 2017, s. 4999-5008.
1.5. Pawłowski B., BAŁA P., Krawczyk J., Stępień M., Śleboda T.: Failure analysis of shock absorber tubes. Engineering Failure Analysis, vol. 82, 2017, s. 533–539.
1.6. Cios G., Tokarski T., BAŁA P.: Strain-induced martensite reversion in 18Cr-8Ni steel – transmission Kikuchi diffraction study. Materials Science and Technology vol. 34, 2018, s. 580-583.
1.7. http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

-