Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistyka produkcji materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-216-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
Module summary

Po ukończeniu przedmiotu student będzie znał podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych i wybranych zakładach hutniczych. Student będzie potrafił rozwiązać podstawowe zadania związane z zagadnieniami z zakresu logistyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Umie praktycznie wykorzystać metody automatycznej identyfikacji materiałów w systemach logistycznych IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu logistyki wykorzystywane w praktyce w przedsiębiorstwach produkcyjnych IMT2A_W05 Presentation,
Scientific paper,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_W002 Zna podstawowe zasady logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji materiałów w wybranych zakładach hutniczych IMT2A_W05, IMT2A_W03 Examination,
Presentation,
Execution of exercises
M_W003 ma wiedzę o kolejnych etapach wytwarzania stali i innych materiałów inżynierskich IMT2A_W05, IMT2A_W03 Scientific paper,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Umie praktycznie wykorzystać metody automatycznej identyfikacji materiałów w systemach logistycznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu logistyki wykorzystywane w praktyce w przedsiębiorstwach produkcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji materiałów w wybranych zakładach hutniczych + + - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę o kolejnych etapach wytwarzania stali i innych materiałów inżynierskich + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 133 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

1.Istota i przedmiot logistyki produkcji – wprowadzenie, definicje logistyki
2.Logistyka w przedsiębiorstwie – podstawowe parametry i funkcje
3.Logistyka zaopatrzenia – podstawowe zasady i metody stosowane w logistyce zaopatrzenia
4.Planowanie potrzeb i cykle zaopatrzeniowe na przykładzie zaopatrzenia huty w wybrane surowce do produkcji stali
5.Problematyka zapasów magazynowych i ich optymalizacji
6.Logistyka produkcji, system produkcyjny i jego podstawowe cechy
7.Logistyka produkcji blach walcowanych na zimno w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie, wyrobów kutych w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
8.Logistyka produkcji stali budowlanych w CMC Zawiercie S.A. i Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
9.Logistyka dystrybucji wyrobów płaskich w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie
10.Logistyka dystrybucji wyrobów długich w Mittal Steel Poland S.A. Oddział Katowice, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. i CMC Zawiercie S.A.
11.Logistyka transportu na przykładzie walcowni blach karoseryjnych
12.Zarządzanie logistyczne odpadami hutniczymi i problematyka ich powtórnego zagospodarowania w hucie stali
13.Automatyczna identyfikacja materiałów w procesach produkcyjnych, cz.I
14.Automatyczna identyfikacja materiałów w procesach produkcyjnych, cz.II
15.Komputerowe wspomaganie logistyki produkcji w przemyśle hutniczym

Auditorium classes (28h):

1.Projektowanie logistyczne rozmieszczenia wydziałów w zakładzie produkcyjnym
2.Projektowanie logistyczne magazynów na przykładzie wybranego wydziału w hucie stali
3.Logistyka zaopatrzenia w materiały wsadowe wydziałów walcowni i kuźni – rodzaje materiałów, ilości i terminy dostaw
4.Logistyka produkcji na przykładzie produkcji stali surowej w wybranym zakładzie hutniczym
5.Logistyka transportu (doboru środków transportowych, organizacji i czasu transportu) wyrobów gotowych na przykładzie wybranego zakładu hutniczego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,5*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,5*ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1.Michlowicz E: Podstawy logistyki przemysłowej, wyd. AGH, Kraków 2002
2.Michlowicz E.: Modelowanie zintegrowanych systemów transportowo-produkcyjnych w walcowni zimnej blach, rozprawy monografie nr 64, AGH, Kraków 1998
3.Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000
4.Niziński S.: Logistyka, wyd. ART., Olsztyn 1999
5.Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, wyd. Impuls PC, Gdynia 2001
6.Radziejowska G.: Logistyka w przedsiębiorstwie – przewodnik do ćwiczeń, wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Robert Dąbrowski, Edyta Rożniata, Wybrane aspekty logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach z branży hutniczej. Hutnik Wiadomości Hutnicze (w druku)

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak