Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Amorphous and nanocrystalline metallic materials
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-218-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozieł Tomasz (tkoziel@agh.edu.pl)
Module summary

The course covers the latest methods of synthesis, structure and mechanical properties of amorphous and nanocrystalline materials, with particular emphasis on Fe-based and Zr-based metallic glasses.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Understanding the need to constantly search for new engineering materials IMT2A_K01 Test,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Ability of choosing the right casting method depending on the glass-forming ability of an alloy IMT2A_U01 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Knowledge of basic factors affecting the glass-forming ability IMT2A_W01, IMT2A_W03 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W002 Knowledge of the research methods necessary to characterize the structure and properties of metallic materials IMT2A_W04 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Understanding the need to constantly search for new engineering materials + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ability of choosing the right casting method depending on the glass-forming ability of an alloy + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Knowledge of basic factors affecting the glass-forming ability + - + - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of the research methods necessary to characterize the structure and properties of metallic materials + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

Basic definitions (metallic glasses, bulk metallic glasses, nanometerials, critical cooling rate, critical diameter). History of metallic glasses. Thermodynamic and kinetic aspects of glass transition. Glass-forming ability. Freezing diagrams. Synthesis of metallic glasses and bulk metallic glasses (splat quenching, melt spinning, ejection casting, suction casting, tilt casting). Crystallization of metallic glasses. Amorphous-crystalline materials. Physical and mechanical properties of bulk metallic glasses and amorphous-crystalline composites.

Laboratory classes (14h):

1. Synthesis of Fe-based and Zr-based metallic alloys for further laboratory exercises by arc melting of high purity elements under Ti-gettered argon atmosphere.
2. Synthesis of Fe-based metallic glasses by melt spinning method using different spinning conditions (wheel speed, ejection pressure, ejection temperature).
3. Synthesis of Zr-based glass-forming alloy by arc melting and suction casting using different casting conditions (melting current, rod diameter).
4. Estimation of cooling rate in suction casting process based on microstructural features in the Fe-25Ni suction-cast alloy (measurement of cellular dendrites spacing).
5. DSC analysis of melt-spun Fe-based and Zr-based sution-cast alloys. Determination of glass-forming ability.
6. Mechanical properies of metallic glasses and amorphous-crystalline composites.
Compression testing of Zr-based bulk metallic glasses bulk metallic glass matrix composites.
7. Effect of oxygen content on the glass-forming ability.
Oxygen analysis of the Zr-based alloys synthesised using Zr of different purities by inert gas fusion method. Relation between glass-forming ability and oxygen level.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. C. Suryanarayana, A. Inoue, Bulk Metallic Glasses, CRC Press, 2011.
2. Michael Miller, Peter Liaw (Eds), Bulk metallic glasses: an overview, Springer Science+Business Media, 2008.
3. E. Axinte, Metallic glasses from ‘‘alchemy’’ to pure science: Present and future of design, processing and applications of glassy metals, Materials and Design, vol. 35 (2012), pp 518–556.
4. T. Kozieł, Masywne szkła metaliczne i stopy o osnowie amorficznej w stopach Cu-Zr-Al, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2019.
5. M. Leonowicz, Nanonokrystaliczne materiały magnetyczne, WNT Warszawa, 1998.
6. E. Axinte, Metallic glasses from ‘‘alchemy’’ to pure science: Present and future of design, processing and applications of glassy metals, Materials and Design, vol. 35 (2012), pp 518–556.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. T. Kozieł, G. Cios, J. Latuch, K. Pajor, P. Bała, Unusual solidification behaviour of the suction-cast Cu-Zr-Al-Y alloy doped with Fe, Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 48A (2017), 1528-1533.
2. K. Górecki, P. Bała, G. Cios, T. Kozieł, M. Stępień, K. Wieczerzak, The Influence of Cooling Rate During Crystallization on the Effective Partitioning Coefficient in High-Entropy Alloys from Al-Ti-Co-Ni-Fe System, Metallurgical and Materials Transactions A 47A, (2016) 3257–3262.
3. T. Kozieł, Estimation of cooling rates in suction casting and copper-mould casting processes, Archives
of Metallurgy and Materials, vol. 60 iss. 2A (2015), p. 767-771.
5. T. Kozieł, J. Latuch, S. Kąc, Structure of melt-spun Fe-Cu-Si-B-Nb alloy, Journal of Alloys and
Compounds, vol. 586, (2014), p. S121-S125.
6. T. Koziel, J. Latuch, A. Zielinska-Lipiec: Structure of the amorphous-crystalline Fe66Cu6B19Si5Nb4
alloy obtained by the melt-spinning process, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 58, 2013, pp.
601- 605.

Additional information:

brak