Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Korozja i ochrona przed korozją
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-219-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Radziszewska Agnieszka (radzisze@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie wykładów, ćw. audytoryjnych i laboratoryjnych i student zapozna się od strony praktycznej i teoretycznej z niszczeniem, korozją różnych materiałów w różnych warunkach i środowiskach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi ocenić stan degradacji materiałów wykorzystywanych w energetyce IMT2A_U04 Examination,
Test,
Oral answer
M_U002 wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów IMT2A_U04 Examination,
Test,
Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna sposoby ochrony materiałów przed korozją IMT2A_W04 Examination,
Test,
Oral answer
M_W002 zna podstawy procesów korozyjnych materiałów IMT2A_W01, IMT2A_W03 Examination,
Test,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi ocenić stan degradacji materiałów wykorzystywanych w energetyce - + + - - - - - - - -
M_U002 wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna sposoby ochrony materiałów przed korozją + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy procesów korozyjnych materiałów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

1. Podstawowe wiadomości na temat zjawisk korozyjnych, definicja korozji, szybkość korozji, ochrona przed korozją.
2. Wprowadzenie do elektrochemii procesów korozji, kinetyka procesów elektrodowych, potencjały równowagowe, wykresy Pourbaix.
3. Mechanizmy korozji i pasywacji.
4. Krzywe polaryzacji, depolaryzacja wodorowa, depolaryzacja tlenowa.
5. Produkty korozji.
6. Wpływ różnych czynników na procesy korozyjne materiałów. Różne rodzaje korozji: korozja wżerowa, naprężeniowa, zmęczenie korozyjne, korozja międzykrystaliczna, selektywna, atmosferyczna, wodorowa, korozja w betonie, galwaniczna.
7. Korozja wywołana prądami błądzącymi.
8. Korozja w podwyższonych temperaturach.
9. Korozja tworzyw sztucznych, materiałów organicznych i ceramicznych.
10. Podstawowe mechanizmy ochrony materiałów przed korozją (powłoki organiczne, nieorganiczne) inhibitory korozji, pasywatory.
11. Stopy odporne na korozję.
12. Ochrona elektrochemiczna – katodowa, anodowa.
13. Badania korozyjne.
14 Aspekty ekonomiczne ochrony przed korozją materiałów.

Auditorium classes (14h):

1. Przebieg procesów elektrodowych.
2. Ogniwa galwaniczne.
3. Wyznaczanie wielkości i szybkości korozji w różnych warunkach środowiskowych.
4. Obliczenia potencjałów równowagowych elektrod.
5. Diagramy Pourbaix.
6. Wyznaczanie prądu i potencjału korozyjnego stosując krzywe polaryzacyjne.
7. Utlenianie wysokotemperaturowe materiałów metalicznych – obliczanie grubości warstw stałych produktów korozji.

Laboratory classes (14h):

1. Badania przebiegu procesów korozji wżerowej.
2. Korozja potencjostatyczna materiałów.
3. Korozyjne pękanie naprężeniowe materiałów.
4. Korozja wysokotemperaturowa materiałów.
5. Ochrona anodowa stali przed korozją.
6. Korozja aluminium i stopów w środowiskach wodnych.
7. Anodowe oksydowanie aluminium

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową z przedmiotu (średnia ważona) składają się odpowiednio:
• średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych (z wagą 0,5),
• ocena z egzaminu (z wagą 0,5).
Warunkami koniecznymi do uzyskania oceny końcowej są:
• obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych rozpisanych zgodnie z harmonogramem,
• zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych (kolokwia cząstkowe i sprawozdania) na ocenę pozytywną i uzyskanie oceny z ćwiczeń nie później niż ostatniego dnia zajęć w danym semestrze lub w przypadku zaliczenia poprawkowego nie później niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej,
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin ewentualnego zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem).
Zajęcia laboratoryjne i audytoryjne w ramach modułu są obowiązkowe i student przystępuje do nich zgodnie z ustalonym harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach (w przypadku uzasadnionej i potwierdzonej nieobecności) student ma obowiązek odrobić zajęcia w zaplanowanym odpowiednio terminie lub (jeżeli prowadzący wyrazi na to zgodę i warunki będą na to pozwalały) z inną grupą ćwiczeniową po uprzednim ustaleniu tego faktu z prowadzącym zajęcia. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student sam, bez zgody prowadzącego przystępuje do zajęć z inną grupą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii, fizyki, materiałoznawstwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Uhlig H.H.: Korozja i jej zapobieganie, WNT, Warszawa, 1976
2. Gruener M.: Korozja i ochrona betonu, Arkady Warszawa 1983
3. Rusin Z.: Technologia betonów mrozoodpornych, Wyd. Polski Cement, Kraków 2002
4. Mrowec S., Werber T., Korozja gazowa metali, Wyd. Śląsk, Katowice 1975
5. Gumowska W., Rudnik E., Harańczyk I.: Korozja i ochrona metali, Wyd. naukowo-dydaktyczne AGH, Kraków, 2007
6. Broniewski T.: Ochrona budowli przed korozją: skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1991
7. Zybura A., Jaśniok M, Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 2, Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, PWN, Warszawa, 2011
8. Wójtowicz M.: Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich: instrukcja, ITB, Warszawa, 2011
9. Hryniewicz T., Rokosz K.: Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne zjawiska korozji, Wyd. UPK, Koszalin, 2010
10. Bieżące publikacje naukowe zawarte w czasopismach, materiałach konferencyjnych dostępnych w BG AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

1. M. Solecka, A. Radziszewska, B. Rutkowski, New insight on study of Ni-base alloy clad layer after oxidation at 650∘C, Corrosion Science, 2019 vol. 149, s. 244–248.
2. B. Dubiel, I. Kalemba-Rec, A. Kruk, T. Moskalewicz, P. Indyka, S. Kąc, A. Radziszewska, A. Kopia, K. Berent, M. Gajewska, Influence of high-temperature annealing on morphological and compositional changes of phases in Ni-base single crystal superalloy, Materials Characterization; 2017 vol. 131, s. 266–276.
3. T. Moskalewicz, A. Łukaszczyk, A. Kruk, M. Kot, D. Jugowiec, B. Dubiel, A. Radziszewska, Porous HA and nanocomposite nc−TiO2/HA coatings to improve the electrochemical corrosion resistance of the Co−28Cr−5Mo alloy, Materials Chemistry and Physics, 2017 vol. 199, s. 144–158.

Additional information:

None