Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane metody w inżynierii jakości
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-222-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Matusiewicz Piotr (matus@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia związane z kulturami organizacyjnymi generującymi jakość (ISO 9001, ISO 16949, Kaizen, SixSigma) oraz z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzania i doskonalenia jakości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować w zespole, formułować i przekazywać informacje IMT2A_K01, IMT2A_K03, IMT2A_K02 Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Zna normy ISO 9000 i inne współczesne kultury organizacyjne generujące jakość na poziomie szczegółowym IMT2A_W05 Examination
M_U002 Potrafi dokonać oszacowania kosztów jakości IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U03 Execution of a project
M_U003 Potrafi stosować metody i narzędzia zarządzania jakością IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zagadnienia związane z zapewnieniem i doskonaleniem jakości procesów produkcyjnych oraz procesów pomiarowych IMT2A_W05, IMT2A_W01, IMT2A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole, formułować i przekazywać informacje - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna normy ISO 9000 i inne współczesne kultury organizacyjne generujące jakość na poziomie szczegółowym + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oszacowania kosztów jakości + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi stosować metody i narzędzia zarządzania jakością + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zagadnienia związane z zapewnieniem i doskonaleniem jakości procesów produkcyjnych oraz procesów pomiarowych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 133 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

 1. Repetytorium – Normy ISO 9000 (uaktualnienia, zmiany, stan bieżący); struktura , charakterystyka, branżowe normatywy jakości (np. ISO/TS 16949), inne kultury organizacyjne generujące jakość (Six Sigma)
 2. Organizacja systemu jakości na poziomie przedsiębiorstwa; Księga Jakości, procedury, instrukcje, zapisy jakości
 3. Zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: zintegrowany system zarządzania (triada)– normy ISO serii 9000, normy ISO serii 14000, normy ISO serii 18000
 4. Narzędzia jakości (analityczne tj.”twarde”, nieanalityczne tj. „miękkie”) w nadzorowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych, usługowych oraz pomiarowych
 5. Tradycyjne i nowe narzędzia jakości
 6. Przegląd metod zarządzania i doskonalenia jakości (FMEA, QFD, FTA, DOE)
 7. Ocena niezawodności – podstawy
 8. Audity – audit jakości u dostawcy, audit wewnętrzny, audit warstwowy procesu
 9. Koszty jakości – szacowanie i dekretacja, model PAF (prewencja, ocena, wada). Przykłady rachunku kosztów jakości
 10. Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP) – podstawowe zagadnienia
 11. Zaawansowane planowanie jakości (APQP) ; dobre praktyki w światowych firmach, powiązania między etapami wdrażania nowych wyrobów
 12. Akredytacja procesów , wyrobów, laboratoriów – procedury, audity

Project classes (28h):

 1. Techniki rachunkowe w zarządzaniu jakością
 2. Konstrukcja drzewa decyzyjnego, analiza Pareto – Lorentza
 3. Diagram przyczynowo-skutkowy – Ishikawy
 4. Rachunkowe metody oceny niezawodności; podstawowe wskaźniki niezawodności
 5. Analiza przyczyn i skutków wad FMEA
 6. Rachunek kosztów jakości

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. A.Hamrol. W.Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 2002;
 2. J.Żuchowski, E.Łagowski: Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004;
 3. J.Bank: Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1997;
 4. A.Iwasiewicz, Z.Paszek,: Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997,
 5. Douglas C.Mongomery,: Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley&Sons, Inc.Fourth Edition, 2002
 6. J.R.Thompson, J.Koronacki,: Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994
 7. Dale H.Besterfield: Quality Control, Prentice-Hall International, Inc., 1994
 8. J.Ryś: Zasady statystycznej kontroli jakości wyrobów metalowych, Skrypt AGH, Kraków 1977,
 9. PN-ISO 3534-2:1994: Statystyka. Terminologia i symbole. cz.2 Statystyczne sterowanie jakością, PN-ISO 8258+AC1:1996: Karty kontrolne Shewharta.
 10. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością , PWN, Warszawa 2002
 11. Srzednicki A., Sokołowicz W. : ISO-system zapewnienia jakości, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000
 12. Zegarlińska B. Wywiał M. : Przewodnik ISO 14000, Katowice, 2002
 13. Prusak B. : Zarządzanie jakością , Wyd. Politechniki Poznańskiej , Poznań 2003
 14. Ishikawa K. : Introduction to Quality Control, Productivity Press 1990
 15. Harry M, Schroeder R. : Six Sigma, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 16. Jadźwiński J. , Ważyńska-Fiok K. : Niezawodność systemów technicznych, PWN Warszawa 1990
 17. Tabor A. , Zając A., Rączka R. : Zarządzanie jakością , tom 1-5, Wydawnictwo politechniki Krakowskiej, Kraków 2000
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, Influence of measurement system quality on the evaluation of process capability indices. Metallurgy and Foundry Engineering, 2012 vol. 38 no. 1, s. 25–32.
2. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, T. SKOWRONEK, Statistical methods in contemporary quality management systems. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.], 2007 s. 21–26.
3. CZARSKI, K. SATORA, P. MATUSIEWICZ, Statistical methods in quality management – process capability analysis. Metallurgy and Foundry Engineering, 2007 vol. 33 no. 2 s. 121–128.
4. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, K. SATORA, Statistical techniques in Six Sigma. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.]; 2007 s. 183–189.
http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None