Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surface Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-235-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Cieniek Łukasz (lukasz.cieniek@agh.edu.pl)
Module summary

The lecture is dedicated to the students of material science, mechanical engineering, bioengineering and others interested in this area of engineering knowledge.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały IMT2A_K01 Examination,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego IMT2A_K03 Examination,
Test,
Report
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IMT2A_U01 Report,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie ocenić czasochłonność zadania IMT2A_U03 Report,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali IMT2A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U004 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, także w sprawach zawodowych; umie czytać ze zrozumieniem obcojęzyczną literaturę fachową IMT2A_U05 Execution of a project,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni IMT2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej IMT2A_W03 Examination
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej IMT2A_W04 Examination,
Execution of exercises
M_W004 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia IMT2A_W03 Execution of exercises
M_W005 Potrafi wykorzystywać technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich, Zna i rozumie metodykę projektowania narzędzi do wyrobu materiałów inżynierskich IMT2A_W02 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W006 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przemian fazowych zachodzących w metalach i stopach IMT2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie ocenić czasochłonność zadania + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali + - - - - + - - - - -
M_U004 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, także w sprawach zawodowych; umie czytać ze zrozumieniem obcojęzyczną literaturę fachową + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W004 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia + - - - - + - - - - -
M_W005 Potrafi wykorzystywać technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich, Zna i rozumie metodykę projektowania narzędzi do wyrobu materiałów inżynierskich + - - - - + - - - - -
M_W006 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przemian fazowych zachodzących w metalach i stopach + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

The aim of the lecture is presentation for the students the basic technologies of surface engineering technologies, which improves the lifetime of the machinery parts and tools, as well as increases their commercial values. Also the philosophy of surface engineering, its general applications and requirements will be presented for the students. The lecture is dedicated to the students of material science, mechanical engineering, bioengineering and others interested in this area of engineering knowledge. To follow the course the basic knowledge of physics, chemistry, physical chemistry and material science is necessary. The course programme includes the following subjects: directions of surface engineering techniques development; surface thermal (flame hardening, induction hardening) and thermo chemical treatments (nitriding, boriding, carbonizing, chromising, aluminizing); thermal spraying techniques; glow-discharge techniques; PVD and CVD techniques; corrosion protection techniques; sol-gel technique; galvanotechnique methods; paints; tubes preizolation; laser and electron beam techniques; ions implantation; techniques of characterization of the coatings structure and properties.

Seminar classes (28h):

On the basis of the bibliographical studies (books and journals) each student will present report concerning the solution of particular surface engineering problem related to the subjects presented during the lectures.
Wear resistant surface layers (practical experiments of carbonizing, nitriding, bronzing – analysis of microstructure, hardness and wear resistance); corrosion and heat resistant surface coatings (analysis of microstructure and properties); laser application in formation of surface layers and coatings; paintings and emails; galvanotechnique; spray techniques; plastic coatings; coatings produced by means of CVD and PVD techniques.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = suma: (0.5 x ocena kolokwium na wykładach) + (0.5 x ocena
projektu/prezentacji)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. D.S.Rickerby and A.Matthews: “Advanced Surface Coatings: a Handbook of Surface Engineering”, Chapman and Hall, New York, 1991.
2. Tadeusz Burakowski Tadeusz Wierzchon: “Surface Engineering of Metals: Principles, Equipment, Technologies”, CRC, 1998
3. J.R. Davis: “Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance”, ASM Handbook ,2001, ISBN 10: ISBN 0-87170-700-4
4. ASM Metals Handbook. Vol. 5, Surface Engineering; ISBN/PUB: 087170384X
5. N.B. Dahorte: „Lasers in Surface Engineering”: ASM International, 1998
6. P.K. Datta and J.S. Burnell-Gray: “Advances in Surface Engineering”; Royal Society of Chemistry, 1997
7. Journals: Wear, Surface and Coating Technology, Surface Science, Surface Science, Thin Solid Films, Acta Materialia, Vacuum and other related to the lecture subjects

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

brak