Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparing of Master thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-301-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Module summary

Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej, potrafi pracować pod kierunkiem pracownika naukowego, zna i rozumie podstawowe zasady związane z poszukiwaniem specjalistycznej literatury, prawidłowym jej cytowaniem, opracowaniem i prezentacją uzyskanych wyników badań w formie prezentacji lub dokumentacji technicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IMT2A_K02 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego IMT2A_K03 Examination,
Diploma thesis
M_K003 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej IMT2A_K01 Examination,
Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej magisterskiej IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U04 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U002 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych IMT2A_U01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U003 Student umie dobierać materiały źródłowe do części wstępnej pracy magisterskiej oraz poprawnie je zacytować IMT2A_U01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski IMT2A_U01, IMT2A_U04 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej IMT2A_W02, IMT2A_W05, IMT2A_W03, IMT2A_W01, IMT2A_W04 Diploma thesis
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej IMT2A_W04 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_W003 Student ma wiedzę służącą do wykorzystania technologii informacyjnych do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich IMT2A_W02 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego - - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej magisterskiej - - - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych - - - - - - - - - - -
M_U003 Student umie dobierać materiały źródłowe do części wstępnej pracy magisterskiej oraz poprawnie je zacytować - - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej - - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę służącą do wykorzystania technologii informacyjnych do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 360 h
Realization of independently performed tasks 134 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie każdemu dyplomantowi przez
promotora pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None