Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-302-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Module summary

Treści programowe omawiane na seminarium są uzależnione od tematyki realizowanych przez studentów prac dyplomowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy powiązanej z tematyką pracy dyplomowej IMT2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi okreslić konieczne działania niezbędne do dalszego podnoszenia kwalifikacji w obszarze realizowanej pracy dyplom0wej IMT2A_U04 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie własności tworzyw metalicznych IMT2A_W03 Diploma thesis
M_W002 Ma wiedzę nt. kształtowania mikrostruktury w metalcc i jej wpływu na własności Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy powiązanej z tematyką pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi okreslić konieczne działania niezbędne do dalszego podnoszenia kwalifikacji w obszarze realizowanej pracy dyplom0wej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie własności tworzyw metalicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę nt. kształtowania mikrostruktury w metalcc i jej wpływu na własności - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Inne 20 h
Module content
Seminar classes (42h):

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na wybrany temat związany z realizowaną pracą dyplomową. Prezentacje dotyczą głównie eksperymentalnej części pracy i zawierają informacje na temat koncepcji i planowania eksperymentu, przebiegu jego realizacji oraz wniosków końcowych. Wszystkie wymienione elementy prezentacji uwzględnione będą w stopniu uzależnionym od daty jej wygłaszania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przedstawienie prezentacji oraz udział w dyskusji na zajęciach

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,8 ocena za prezentację + 0,2 ocena za udział w dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie każdemu dyplomantowi przez
promotora pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje promotora pracy

Additional information:

Brak