Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spawalnicze materiały dodatkowe
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-303-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyskuje wiedzę na temat materiałów dodatkowych stosowanych w inżynierii spajania

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przyporządkować kompatybilne materiały dodatkowe do materiałów łączonych IMT2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi scharakteryzować materiały dodatkowe stosowane w inżynierii spajania IMT2A_U01, IMT2A_W04, IMT2A_W03 Test results,
Project
M_W002 Student potrafi sklasyfikować materiały dodatkowe stosowane w inżynierii spajania IMT2A_U01, IMT2A_W04, IMT2A_W03 Test results,
Project
M_W003 Student potrafi rozszyfrować oznaczenia materiałów dodatkowych stosowane w inżynierii spajania IMT2A_U01, IMT2A_W04, IMT2A_W03 Test results,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi przyporządkować kompatybilne materiały dodatkowe do materiałów łączonych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować materiały dodatkowe stosowane w inżynierii spajania - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi sklasyfikować materiały dodatkowe stosowane w inżynierii spajania - - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi rozszyfrować oznaczenia materiałów dodatkowych stosowane w inżynierii spajania - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Project classes (28h):

Zajęcia obejmują wybór tematu projektu, wyznaczenie zakresu tematycznego i omówienie założeń projektów i sposobu ich prezentacji oraz dyskusji, prezentację projektów i ich dyskusję oraz podsumowanie wyników prac projektowych. W ramach projektów przydzielone zostaną zadania obejmujące dobór materiałów dodatkowych do spawania stali konstrukcyjnych (niestopowych, drobnoziarnistych i ulepszanych cieplnie), stali do pracy w podwyższonej temperaturze (chromowo-molibdenowych, chromowo-molibdenowo-wanadowych), stali do pracy w obniżonej temperaturze (stali stopowych z niklem), stali odpornych na korozję (ferrytycznych, austenitycznych, ferrytyczno-austenitycznych, martenzytycznych i utwardzanych wydzieleniowo), żeliw, obrabialnych i nieobrabialnych cieplnie stopów aluminium, miedzi, niklu, tytanu i cyrkonu.

Seminar classes (28h):

1. Rodzaje materiałów dodatkowych stosowane w procesach spajania. Elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe, proszki, topniki, gazy techniczne, podkładki itp.
2. Technologie wytwarzania materiałów dodatkowych. Sposoby regulacji składu chemicznego stopiwa uzyskanego ze stopionego spoiwa.
3. Klasyfikacja materiałów dodatkowych (spoiw) w odniesieniu do grup stali.
4. Klasyfikacja materiałów dodatkowych (spoiw) w odniesieniu do grup stopów metali nieżelaznych.
5. Elektrody otulone do spawania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
6. Druty, pręty i taśmy lite do spawania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
7. Druty proszkowe do spawania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
8. Kombinacje drut-topnik do spawania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
9. Materiały dodatkowe do lutowania i lutospawania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
10. Pozostałe materiały dodatkowe do spajania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie.
11. Materiały dodatkowe do napawania i natryskiwania. Charakterystyka, wytwarzanie, oznaczanie
13. Metodyka badań partii materiałów dodatkowych.
14. Procedury magazynowania, przygotowywania i obsługi materiałów dodatkowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.5 • ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych + 0.5 • ocena z zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 i 2 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia oraz katalogi produktów producentów materiałów dodatkowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Structure and properties of welded joints of 7CrMoVTiB10−10(T24) steel / K. PAŃCIKIEWICZ // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2018 vol. 18 iss. 1, s. 37–47.
2. Mikrostruktura i wybrane własności mechaniczne napoin wykonywanych na stali 16Mo3 — [Microstructure and selected mechanical properties of padding welds on 16Mo3 steel] / oprac. Mateusz Bryła, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” : sympozjum katedr i zakładów spawalnictwa : Istebna 13–14 czerwca 2017 r. : praca zbiorowa / pod red. Jacka Górki. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, 2017. — ISBN: 978-83-63605-25-4. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 156
3. Optimization of filler metals consumption in the production of welded steel structures / K. PAŃCIKIEWICZ, L. TUZ, Z. ŻUREK, Ł. RAKOCZY // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 27–34.
4. TEM investigations of the microstructure of 7CrMoVTiB10-10 steel weld metal / PAŃCIKIEWICZ Krzysztof, ZIELIŃSKA-LIPIEC Anna // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 231, s. 101–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.. — XV international conference on Electron Microscopy EM2014 : 15–18 September 2014, Kraków, Poland
5. Ocena mikrostruktury połączeń lutospawanych stali niestopowej z wykorzystaniem spoiwa CuSi3 — [Microstructure evaluation of the non-alloy steel weld brazing joints made with the use of CuSi3 filler metal] / Tomasz Groń, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” : sympozjum katedr i zakładów spawalnictwa : Istebna, 16–17 czerwca 2015 : praca zbiorowa / pod red. Artura Czupryńskiego. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63605-16-2. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 196. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
6. Microstructure and properties of dissimilar joints made by the braze welding process — Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złączy różnoimiennych wykonanych metodą lutospawania / Krzysztof WIECZERZAK, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 8, s. 369–373.
7. Mikrostruktura i własności połączeń różnoimiennych stali stosowanych w energetyce — Microstructure and properties of joints made of various steels utilised in power engineering / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Aneta ZIEWIEC, Paweł Zbroja, Paweł Kajda, Edmund TASAK // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 5, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Abstr.. — 56. konferencja spawalnicza : spawalnictwo zawsze można więcej : 14–16.10.214 Sosnowiec
8. Właściwości mechaniczne i mikrostuktura stopiwa EPRI P87 — Mechanical properties and microstructure of EPRI P87 weld metal / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Benedykt Ślązak, Edmunt TASAK // W: POWERWELDING 2013 : III Międzynarodowa N-T konferencja spawalnicza : materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700∘C : Ostaniec, 3–4 październik, 2013 : monografia / praca zbiorowa pod red. Adama Hernasa, Jerzego Pasternaka ; RAFAKO, Polskie Towarzystwo Spawalnicze. — Gliwice : [s. n], 2013. — ISBN: 978-83-60837-68-9. — S. 337–348.
9. Wpływ rodzaju spoiwa na strukturę i własności spoin stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) — The influence of the filler metal kind on the structure and properties of 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel welds / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Edmund TASAK // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2012 R. 56 nr 5, s. 110–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ., Rez.. — 54. Naukowo-techniczna konferencja spawalnicza : Sosnowiec, 16–18.10.2012

Additional information:

None