Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody komputerowe w inżynierii materiałowej I
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-503-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Boczkal Grzegorz (gboczkal@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 potrafi uzyskane dane pomiarowe przetworzyć, poprawnie zinterpretować oraz zaprezentować Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania i przetwarzania sygnałów stosowanych w inżynierii materiałowej Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Involvement in teamwork
M_W002 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi uzyskane dane pomiarowe przetworzyć, poprawnie zinterpretować oraz zaprezentować + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania i przetwarzania sygnałów stosowanych w inżynierii materiałowej + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (14h):

1. Podstawy teorii sygnałów (Sygnały i ich przetwarzanie)
2. Techniki pomiarowe
3. Podstawowe magistrale transmisji danych
4. Przetworniki wielkości fizycznych
5. Moduły i karty pomiarowe
6. Projektowanie i budowa torów pomiarowych
7. Programowanie torów pomiarowych
8. Zakłócenia w torach pomiarowych i ich eliminacja
9. Cyfrowa obróbka danych pomiarowych

Laboratory classes (26h):

1. Zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami pomiarowymi, rejestracja charakterystyki temperaturowej złącza półprzewodnikowego
2. Zaprojektowanie i wykonanie układu do pomiarów siły i odkształcenia z wykorzystaniem tensometrów oporowych
3. Wykorzystanie modułów pomiarowych do rejestracji szybko zmiennych przebiegów
4. Pomiar stanu odkształcenia przy użyciu rozety tensometrycznej
5. Projektowanie i budowa układu do pomiaru szybkości przemieszczania się obiektów
6. Projektowanie, budowa i oprogramowanie układu wykonawczego opartego o silniki krokowe

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen 0,5 oceny za egzamin oraz 0,5 oceny z ćwiczeń laboratorium. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None