Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych I
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-507-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tokarski Tomasz (tokarski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych. IMM1A_K01, IMM1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student na podstawie sprecyzowanego celu potrafi określić założenia projektowe oraz wybrać odpowiednie stopy/grupy stopów pod kątem konkretnego zastosowania. IMM1A_U04, IMM1A_U07 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U002 Student umie wykonać podstawowe badania własności mechanicznych i fizycznych. Rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki parametrów materiałowych w procesie projektowania i doboru stopów. IMM1A_U13, IMM1A_U05, IMM1A_U12, IMM1A_U04, IMM1A_U07 Activity during classes,
Report,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzą na temat wpływu budowy materiału na własności mechaniczne i fizyczne materiałów metalicznych. Zna i rozumie ograniczenia wynikające z możliwości przetwórczych stopów metali. IMM1A_W13, IMM1A_W02, IMM1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów projektowania i doboru materiałów, selekcji i wyznaczania wskaźników funkcjonalności. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. IMM1A_W13, IMM1A_W09, IMM1A_W02, IMM1A_W08 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
54 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student na podstawie sprecyzowanego celu potrafi określić założenia projektowe oraz wybrać odpowiednie stopy/grupy stopów pod kątem konkretnego zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykonać podstawowe badania własności mechanicznych i fizycznych. Rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki parametrów materiałowych w procesie projektowania i doboru stopów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzą na temat wpływu budowy materiału na własności mechaniczne i fizyczne materiałów metalicznych. Zna i rozumie ograniczenia wynikające z możliwości przetwórczych stopów metali. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów projektowania i doboru materiałów, selekcji i wyznaczania wskaźników funkcjonalności. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 54 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):

Wykłady obejmować będą niżej przedstawione zagadnienia. Podstawy fizyczne i strukturalne własności mechanicznych oraz fizycznych metali i stopów. Parametry użytkowe metali i stopów. Wskaźniki wytrzymałości i sztywności oraz współczynniki kształtu. Procesy obróbki plastycznej i termo-mechanicznej stopów. Zarys technologii produkcji i przetwarzania metali. Proces projektowania i wyboru materiałów metalicznych z uwzględnieniem parametrów fizycznych, mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych. Aspekty ekonomiczne procesu doboru oraz wytwarzania materiałów metalicznych. Wykresy doboru materiałów bez i z uwzględnieniem kształtu. Stopy konstrukcyjne i funkcjonalne. Materiały do zastosowań elektrycznych i w wymiennikach ciepła. Przykłady doboru materiałów do zastosowań technicznych.

Laboratory classes (14h):

Badania i określanie podstawowych własności mechanicznych – sztywności, wytrzymałości twardości i plastyczności metali i stopów.
Określanie podstawowych własności fizycznych – gęstości współczynnika rozszerzalności liniowej, pojemności cieplnej
Badania wpływu obróbki cieplnej i mechanicznej na parametry metali i stopów.

Project classes (14h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie wszystkich laboratoriów. Ocena z laboratoriów jest średnią z poszczególnych zajęć i stanowi 40% oceny końcowej. Egzamin w formie pisemnej stanowi 60% oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

M.F., Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – Właściwości i zastosowania – tom 1.
M.F., Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – Kształtowanie struktury i właściwości materiałów.
M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim.
L. A. Dobrzański, Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk.
L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo.
M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Composite zones obtained by in situ synthesis in steel castings — Strefy kompozytowe otrzymywane in situ w odlewach staliwnych / E. OLEJNIK, S. SOBULA, T. TOKARSKI, G. Sikora ; Archives of Metallurgy and Materials ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 769–773.

2. Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon Cr−Mn−Mo alloy steel ; R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI ; Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 63 iss. 1, s. 13–18.

3. Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting — Przedwczesne pękanie matryc do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium ; B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, T. TOKARSKI, J. KRAWCZYK ; Archives of Metallurgy and Materials ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279. — Bibliogr. s. 1279

Additional information:

None