Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polimery
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-602-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i w zespole, rozumie potrzebształcania si IMM1A_K04, IMM1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi projektować instalacje przemysłowe do produkcji tworzyw polimerowych oraz materiały polimerowe o określonych właściwościach IMM1A_U04, IMM1A_U05 Examination,
Project
M_U002 Potrafi wybrać odpowiedni metodę badań dla określonego polimeru, potrafi interpretować i zestawiać wyniki pomiarów IMM1A_U13, IMM1A_U04, IMM1A_U10, IMM1A_U12, IMM1A_U11 Examination
M_U003 Potrafi korzystać z różnych źródeł literaturowych, wybrać i zaprezentować określony problem. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. IMM1A_U01, IMM1A_U07 Examination,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi oraz metodach otrzymywania i przetwórstwa polimerów IMM1A_W13, IMM1A_W12, IMM1A_W15 Examination,
Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań IMM1A_W13, IMM1A_W14 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i w zespole, rozumie potrzebształcania si + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi projektować instalacje przemysłowe do produkcji tworzyw polimerowych oraz materiały polimerowe o określonych właściwościach - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać odpowiedni metodę badań dla określonego polimeru, potrafi interpretować i zestawiać wyniki pomiarów + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnych źródeł literaturowych, wybrać i zaprezentować określony problem. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi oraz metodach otrzymywania i przetwórstwa polimerów + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):

Tematy wykładów:

 1. Wprowadzenie do nauki o polimerach. Krótki rys historyczny. Znaczenie polimerów we współczesnej inżynierii materiałowej. Podstawowe pojęcia: monomer, polimer, mer, kopolimer, materiał polimerowy, tworzywo sztuczne, polimeryzacja, nomenklatura dot. nazewnictwa polimerów i kopolimerów, taktyczność, budowa przestrzenna.
 2. Właściwości polimerów w odniesieniu do ich budowy chemicznej. Średnia masa cząsteczkowa polimerów. Metody wyznaczania średniej masy cząsteczkowej.
 3. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja wolnorodnikowa i kopolimeryzacja.
 4. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja jonowa i koordynacyjna.
 5. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja kondensacyjna i poliaddycja migracyjna. Inne rodzaje polimeryzacji (polimeryzacja utleniająca, cyklopolimeryzacja, polimeryzacja aldehydów, ketonów i laktamów) Porównanie różnych rodzajów polimeryzacji.
 6. Przemysłowe metody prowadzenie procesów polimeryzacji: polimeryzacja blokowa, blokowo-strąceniowa, suspensyjna, emulsyjna, rozpuszczalnikowa, w fazie gazowej, na granicy faz.
 7. Model dwufazowy polimerów, krystaliczność i amorficzność polimerów i ich wpływ na procesy technologiczne i właściwości, stany fizyczne i przejścia fazowe polimerów.
 8. Podział materiałów polimerowych ze względu na właściwości reologiczne: termoplasty, duroplasty, elastomery, elastomery termoplastyczne. Powiązanie makroskopowych właściwości z budową chemiczną i struktura polimerów.
 9. Reologia i przetwórstwo polimerów. Fizyko-chemiczne metody przetwórstwa polimerów I i II rodzaju, chemiczno-fizyczne metody przetwórstwa.
 10. Podstawowe grupy termoplastycznych materiałów polimerowych – poliolefiny (polietylen, polipropylen, polistyren, poliakrylany, polimery konstrukcyjne) – właściwości, zastosowania.
 11. Podstawowe grupy elastomerowych materiałów polimerowych (kauczuki, polibutadien, poliizopren) – wulkanizacja, mieszanki gumowe, właściwości, zastosowania.
 12. Podstawowe grupy duroplastów (żywice fenolowo-formaldehydowe, żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, poliuretany). Właściwości i zastosowanie.
 13. Metody badań materiałów polimerowych – metody spektroskopowe, rentgenograficzne, mikroskopowe, metody badań właściwości termicznych i mechanicznych.
 14. Polimery wysokosprawne i specjalne.
 15. Recykling materiałów polimerowych. Ekologiczne aspekty użytkowania tworzyw polimerowych.

Project classes (26h):

Zajęcia obejmują wykonie projektu tzw. “cyklu życia” elementu wykonanego z materiału polimerowego, począwszy doboru właściwego materiału polimerowego, jego syntezy, poprzez formowanie elementu, badanie jakości, aż do recyklingu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.6E + 0.4P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony podstawowy kurs chemii organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chemia polimerów, Tom I i II, pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Oficyna Wydaw. PW, Warszawa 1998
2. Chemia polimerów, J. Pielichowski, A. Puszyński, WNT, Kraków 2004
3. Technologia tworzyw sztucznych, J. Pielichowski, A. Puszyński, WNT, Warszawa 1994
4. Polimery, J. Rabek, PWN, 2016.
5. Współczesna wiedza o polimerach, J. Rabek, PWN, 2013.
6. Wstęp do nauki o polimerach, W. Łużny, Uczelniane Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 1999.
7. Fizykochemia polimerów, H. Galina, Oficyna Wyd. P. Rz. Rzeszów, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None