Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional practice
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-607-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
Module summary

Praktyka może być realizowana w różnego typu przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych, logistyczno transportowych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować w zespole, pozyskiwać wiedzę od innych członków zespołu. IMM1A_K01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills: he can
M_U001 Potrafi realizować samodzielne i zespołowe podstawowe zadania inżynierskie. IMM1A_U07 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich. IMM1A_U01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów. IMM1A_W01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole, pozyskiwać wiedzę od innych członków zespołu. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi realizować samodzielne i zespołowe podstawowe zadania inżynierskie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Realization of independently performed tasks 100 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki, oraz sprawozdanie z odbycia praktyki.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki, oraz sprawozdanie z odbycia praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią lub studentem.

Recommended literature and teaching resources:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Additional information:

Zaliczenie z odbycia praktyk wpisuje promotor pracy na podstawie umowy i sprawozdania z praktyk.