Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Człowiek w środowisku technicznym
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-703-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wiciak Jerzy (wiciak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. IMM1A_K04, IMM1A_K02, IMM1A_K01
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. IMM1A_K04, IMM1A_K01 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne IMM1A_U01, IMM1A_U02, IMM1A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym. IMM1A_W01, IMM1A_W14, IMM1A_W02 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (20h):

Uwarunkowania historyczne, jak to było dawniej (Historical context from the beginning up to 20th century) – 2 h
Podejście współczesne, system człowiek – środowisko techniczne (Contemporary approach, notions and basic properties of the man – technical environment “TE” system) – 2 h
Wpływ techniki na zachowania społeczne i indywidualne (How TE affects individual and social behaviour) – 2 h
Adaptacja, czy także współtworzenie kultury? (Acculturation – could engineers be culture makers too?) – 2 h
Pozycja inżyniera we współczesnym społeczeństwie – możliwości i wyzwania (Status of an engineer in contemporary society – opportunities and challenges) – 2 h
Czy rozwój technologii wyklucza społeczeństwo dobrobytu? (Hi-tech and welfare state. Is it already possible?) – 2 h
Podmiotowość człowieka w środowisku technicznym (Subjectivity of man in TE) – 2 h
Kulturotwórcza czy nie? Relacje techniki i kultury (Culture in the age of technology. Mismatch or synergy?) – 2 h
Relacje międzyludzkie, a rzeczywistości wirtualne – substytut czy rozszerzenie? (Interpersonal relations in the face of virtual realities – substitute or extension?) – 2 h
Kreatywność, jak ją stymulować? (Creativity, how could it be stimulated?) – 2 h
Hipermedia, nieograniczona komunikacja w przestrzeni wirtualnej (Hypermedia, illimitable communication in virtual space) – 2 h
Problemy psychologiczne wywołane rozwojem techniki (Psychological problems triggered by technical expansion) – 2 h
Zasady zrównoważonego rozwoju (Principles of sustainable development) – 2 h
Problemy zdrowotne, technicyzacja medycyny (Health protection and technical aided medicine) – 2 h
Nieco futurologii (A bit of futurology) – 2 h

Seminar classes (10h):

………….

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz projektu z wagą 20:80

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych aspektów technicznych i inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii: Warszawa PWN, 2002.
2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą: Warszawa 2004.
3. Tadeusiewicz R.: Społeczność internetu: Warszawa Exit 2002.
4. Kaku M.: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku: Warszawa Prószyński i S-ka, 2000.
5. DeMarco, T., Lister T.: Czynnik ludzki: skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły: Warszawa WNT, 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None