Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Macroeconomics
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-704-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną interpretację zdarzeń i procesów dotyczących gospodarki w skali makro.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej IMM1A_K02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji IMM1A_W17, IMM1A_W16 Test
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej IMM1A_W17, IMM1A_W16 Activity during classes,
Test
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju IMM1A_W17, IMM1A_W16 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji + - - - - + - - - - -
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej + - - - - + - - - - -
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (20h):
 1. Makroekonomia jako nauka

  Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne

 2. PKB jako miara gospodarki

  Metody pomiaru aktywności w skali makro: produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego i ruch okrężny. Metody liczenia PKB. Ujęcie nominalne i realne – dynamika wzrostu

 3. Polityka fiskalna

  Cele i instrumenty polityki fiskalnej. Budżet, dług publiczny i deficyt budżetowy

 4. Polityka pieniężna

  Cele i instrumenty polityki pieniężnej. Rola banku centralnego i jego rola na rynku pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza

 5. Równowaga makroekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Czynniki determinujące globalny popyt. Warunki równowagi

 6. Inflacja i jej pomiar

  Inflacja – pojęcie i pomiar inflacji. Koszty i korzyści z inflacji. Krótko i długoterminowe konsekwencje inflacji

 7. Handel międzynarodowy

  Teorie handlu zagranicznego. Rola handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce.

 8. Współczesne problemy gospodarcze

  Wzrost a rozwój gospodarczy. Problemy gospodarki otwartej – rozwój zrównoważony. Wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie tempa wzrostu

Seminar classes (10h):
Współczesne problemy gospodarcze

Wzrost a rozwój gospodarczy. Problemy gospodarki otwartej – rozwój zrównoważony.
Wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie
tempa wzrostu. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji nt. wybranych problemów makroekonomicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium zaliczeniowego z wagą 70% i prezentacji z
zakresu makroekonomii z wagą 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE Warszawa 2003
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

CZYŹ M., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering, red. nauk. R.Borowiecki, T.Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;
WOŹNIAK M., Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce. Pod red. A.Dury. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Student uzupełnia wymagany zakres materiału samodzielnie, korzystając w razie potrzeby z konsultacji z prowadzącym.

Zasady zaliczania zajęć:
W semestrze przeprowadzane są dwa kolokwia, które muszą zostać ocenione pozytywnie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Dozwolona jest nieobecność na 10% ćwiczeń za wyjątkiem kolokwiów, większa ilość może powodować niezliczenie ćwiczeń i niedopuszczenie do egzaminu. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów