Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Foundamentals of machines engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-107-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw budowy i eksploatacji maszyn i stosowanej nomenklatury oraz najważniejszych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych. Student potrafi zaprezentować wybrany problem z zakresu inżynierii maszyn, potrafi omówić zasadę działania wybranych mechanizmów oraz zna zasady rzutowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada umiejętność samokształcenia się. Ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z projektowania maszyn. IMM1A_K03, IMM1A_K01, IMM1A_K04, IMM1A_K02 Participation in a discussion,
Test
M_K002 Potrafi pracować w zespole podczas przygotowania jak i prezentacji wybranego problemu na zajęciach. IMM1A_K03, IMM1A_K01, IMM1A_K04, IMM1A_K02 Presentation,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posługuje się fachową nomenklaturą z zakresu inżynierii maszyn. Potrafi zidentyfikować podstawowe elementy i zasadę działania wybranych maszyn. IMM1A_U01, IMM1A_U22 Test,
Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Potrafi opracować i przygotować oraz wygłosić merytoryczną prezentację z zakresu wybranej problematyki podstaw inżynierii maszyn. IMM1A_U22 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe programy do wspomagania projektowania inżynierskiego. IMM1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W002 Zna podstawowe metody w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn oraz trendy ich rozwoju. IMM1A_W13, IMM1A_W12 Test,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W003 Zna podstawowe podzespoły i napędy maszyn. Zna podstawowe części maszyn. IMM1A_W15 Test,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W004 Ma wiedzę na temat poszczególnych etapów cyklu życia maszyn. Zna podział, funkcje i przeznaczenie wybranych maszyn. IMM1A_W14 Test,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W005 Zna historię oraz aktualne trendy w rozwoju maszyn. IMM1A_W13, IMM1A_W12 Participation in a discussion,
Presentation
M_W006 Potrafi omówić wybraną tematykę z zakresu podstaw inżynierii maszyn. IMM1A_W13, IMM1A_W15, IMM1A_W14, IMM1A_W12 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 26 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność samokształcenia się. Ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z projektowania maszyn. + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole podczas przygotowania jak i prezentacji wybranego problemu na zajęciach. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się fachową nomenklaturą z zakresu inżynierii maszyn. Potrafi zidentyfikować podstawowe elementy i zasadę działania wybranych maszyn. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i przygotować oraz wygłosić merytoryczną prezentację z zakresu wybranej problematyki podstaw inżynierii maszyn. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe programy do wspomagania projektowania inżynierskiego. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn oraz trendy ich rozwoju. + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna podstawowe podzespoły i napędy maszyn. Zna podstawowe części maszyn. + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat poszczególnych etapów cyklu życia maszyn. Zna podział, funkcje i przeznaczenie wybranych maszyn. + - - - - + - - - - -
M_W005 Zna historię oraz aktualne trendy w rozwoju maszyn. + - - - - + - - - - -
M_W006 Potrafi omówić wybraną tematykę z zakresu podstaw inżynierii maszyn. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (26h):

Tematyka wykładów:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu
 2. Historia rozwoju maszyn
 3. Identyfikacja konstrukcji i budowa maszyn
 4. Cykl życia maszyny
 5. Podstawy teoretyczne projektowania maszyn
 6. Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
 7. Materiały konstrukcyjne i obróbka w inżynierii maszyn
 8. Elementy konstrukcyjne i rodzaje połączeń
 9. Części maszyn
 10. Napęd i sterowanie pneumatyczne i hydrauliczne
 11. Napęd elektryczny i spalinowy
 12. Sensoryka
 13. Maszyny mechatroniczne, automaty i roboty
 14. Maszyny w wybranych gałęziach przemysłu
 15. Pisemne zaliczenie przedmiotu

W ramach wykładu wydane zostaną indywidualne prace domowe:
1. Historia inżynierii maszyn – analiza przyczyn oraz skutków najważniejszego odkrycia z zakresu inżynierii maszyn
2. Modelowanie zjawisk i mechanizmów – wyjaśnienie za pomocą symulacji komputerowej wybranego zjawiska fizycznego lub działania mechanizmu
3. Elementy grafiki inżynierskiej – wykonanie zadania z zakresu zapisu konstrukcji

Seminar classes (10h):

Plan seminariów:
1. Wprowadzenie – informacja o przedmiocie, wymaganiach i warunkach zaliczenia. Podział na zespoły i wydanie tematów prezentacji. Omówienie zasad i praktycznych uwag dotyczących tworzenia prezentacji oraz prezentowania.
2,3,4,5 – prezentacje poszczególnych zespołów wraz z dyskusją

Przykładowa tematyka seminariów:
1. Podstawy projektowania
2. Komputerowe wspomagania projektowania inżynierskiego
3. Części maszyn
4. Technologie obróbki
5. Materiały konstrukcyjne
6. Układy napędowe maszyn
7. Napęd i sterowanie pneumatyczne i hydrauliczne
8. Sensoryka
9. Mechatronika, automatyzacja i robotyzacja

Prezentacje przygotowywane w zespołach 2 lub 3 osobowych. Zespól na zmianę wygłasza przygotowaną prezentacje. Po prezentacji przeprowadzana jest dyskusja nad poruszanymi zagadnieniami oraz nad tematyką wykładów.
Podczas seminarium omawiane są wykonane przez studentów zadania domowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnej oceny końcowej będącej średnią ważoną z prezentacji, trzech zadań domowych oraz kolokwium. Wymagana jest obecność na wszystkich seminariach, przy czym w przypadku maksymalnie dwóch usprawiedliwionych nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć.
Brak obecności podczas prezentacji swojego zespołu skutkuje brakiem zaliczenia tej części zajęć i koniecznością przygotowania i wygłoszenia dodatkowej indywidualnej prezentacji – temat wydaje prowadzący.
Poprawka przedmiotu polega na zaliczeniu zaległych lub negatywnie ocenionych elementów składowych oceny końcowej (prezentacja, 3 zadania domowe, kolokwium).
Dopuszcza się jedną poprawkę.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z seminarium oraz 3 prac domowych.
Wagi (suma wag 1,1):
- zadanie 1: 0,2
- zadanie 2: 0,2
- zadanie 3: 0,2
- seminarium: 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności. Wszystkie nieobecności trzeba odrobić. Odrobienie nieobecności na określonych zajęciach wymaga zgody prowadzącego. Brak obecności podczas prezentacji swojego zespołu skutkuje koniecznością przygotowania i wygłoszenia dodatkowej indywidualnej prezentacji – temat wydaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:

 1. Biały W.: Maszynoznawstwo, WNT, Warszawa 2004,
 2. Appel L., Maszynoznawstwo, WNT, Warszawa 1976,
 3. Orlik Z., Maszynoznawstwo, PWSzZ, Warszawa 1972,
 4. Dziama A.: Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa 1985,
 5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa: WNT 2004,
 6. Kurmaz L.W.: Podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie, PWN, Warszawa 1999,
 7. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Warszawa: PWN 2010,
 8. Bańkowski Z.: Mały poradnik mechanika, Tom 1. WNT, Warszawa 1994,
 9. Bańkowski Z.: Mały poradnik mechanika, Tom 2. WNT, Warszawa 1996,
 10. Grzbiela Cz., Machowski A.: Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle. „Śląsk”, Katowice 2002,
 11. Jędrzykiewicz Z., Pluta J., Stojek J.: Napęd i sterowanie hydrauliczne, http://www.hip.agh.edu.pl,
 12. Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa 1992,

Literatura uzupełniająca:

 1. Heim A.: Podstawy maszynoznawstwa, Politechnika Łódzka, Łódź 2002,
 2. Chwiej M.: Maszynoznawstwo ogólne, PWN, Warszawa 1974,
 3. Praca zbior. pod red. Osińskiego Z.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2012,
 4. Praca zbior. pod red. Dietricha M.: Podstawy konstrukcji maszyn t. I, WNT, Warszawa, 2008,
 5. Praca zbior. pod red. Dietricha M.: Podstawy konstrukcji maszyn t. II, WNT, Warszawa, 2009,
 6. Skoć A., Spałek J.: Podstawy konstrukcji maszyn t. I, WNT, Warszawa, 2013,
 7. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy konstrukcji maszyn t. II, WNT, Warszawa, 2008,
 8. Kocańda S.,Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa 1985,
 9. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn, PWN, Warszawa 1973,
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Przegląd górniczy, 3/2009,
 • Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Przejście podziemne pod kopułą Kasprowego Wierchu, Geoinżynieria drogi mosty tunele, 4/2011,
 • Bołoz Ł.: Unique project of single-cutting head longwall shearer used for thin coal seams exploitation, Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, 2013, pp. 1057-1070, DOI: 10.2478/amsc-2013-0073,
 • Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Parametric factors for the tangential-rotary picks quality assessment, Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, 2015, DOI: 10.1515/amsc-2015-0018, pp 265-281,
 • Mendyka P., Kotwica K., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: The design and analysis of drilling and bolting rigs for narrow vein exploitation, Science and technologies in geology, exploration and mining, vol. 2, Exploration and mining, mineral processing, Sofia, 2016,
 • Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: An underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety, 17th International multidisciplinary scientific conference SGEM 2017, Vol. 17, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for Sustainable Future, issue 63, DOI: 10.5593/sgem2017H/63, pp 751-758,
 • Bołoz Ł.: Model tests of longwall shearer with string feed system, Archives of Mining Sciences, vol. 63 no. 1, 2018, pp. 61-74, DOI 10.24425/118885,*
 • Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarką hydrauliczną, Przegląd Górniczy, nr 6, 2018, s. 21-27,
 • Mendyka P., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: Analiza dynamiczna konstrukcji wozów wiercącego i kotwiącego specjalnego zastosowania, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 4/2016,
 • Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Mucha K.: Durability testing of tangential-rotary picks made of different materials, „Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering” nr 1, 2017, pp. 26-34,
 • Bołoz Ł., Ostapów L.: Samojezdny wóz kotwiący ze zintegrowanym układem do zabudowy obudowy powierzchniowej, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 3(37), 2017.
 • Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, pod red. Krauze K., W.: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Kraków, 2017,
 • Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Mucha K.: Kompleks szybowy nowej generacji, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, tom 2, Red. Krauze K., Lędziny, 2017,
 • Kotwica K., Mendyka P., Bołoz Ł. i inni.: Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnorabialnych, część II pod red. Krauze K., Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016,
 • Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego, Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, Napędy i Sterowanie, 1, 2018,
 • Bołoz Ł., Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 131-142,
 • Bołoz Ł., Maszyny urabiające w ścianowych systemach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 143-154,
 • Bołoz Ł., Mendyka P.: Koncepcje wozów samojezdnych do zabezpieczania stropów wyrobisk korytarzowych obudową powierzchniową, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 2, 2018, s. 42-46,
 • Gospodarczyk P., Mendyka P., Stopka G. i inni: Wybrane zagadnienia modelowania procesów urabiania, ładowania i odstawy w kompleksach ścianowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Gospodarczyk P., Mendyka P., Stopka G.: Badania symulacyjne w projektowaniu innowacyjnego rozwiązania spągoładowarki — Simulation tests in designing an innovative solution of a dinting machine,Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 2013 nr 4, s. 62–65.
 • Stopka G., Ostapów L.: Badania modelowe i stanowiskowe obciążeń dynamicznych podwozia wąskiego wozu wiercącego, Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie T.2, red. nauk. Krzysztof Krauze, Kraków 2017.
 • Kalukiewicz A., Gospodarczyk P.,Stopka G.: Badania innowacyjnego rozwiązania kabiny operatora dla dołowych maszyn samojezdnych, Napędy i Sterowanie 2015 nr 2, s. 79–83.
Additional information:

Obecność na wykładzie jest zalecana i podnosi ocenę końcową.
Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Na ostatnim wykładzie odbywa się kolokwium.
Obecność na seminariach jest obowiązkowa.