Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electrical Engineering and Electronics
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-206-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Responsible teacher:
dr inż. Milej Waldemar (milej@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki i elektroniki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania IMM1A_K04, IMM1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 potrafi tworzyć modele obwodowe prostych układów i urządzeń elektrycznych, wybrać właściwą metodę analizy oraz wyznaczyć przebiegi w tych modelach; rozumie zasady funkcjonowania klasycznych maszyn elektrycznych i urządzeń elektronicznychpotrafi analizować działanie prostych układów elektronicznych i energoelektronicznych IMM1A_U18 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 umie analizować proste układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru IMM1A_U14, IMM1A_U04 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w elektrotechnice i elektronice IMM1A_W02, IMM1A_W05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, tworzenia ich modeli obwodowych oraz analizy w stanach ustalonych i nieustalonych.. IMM1A_W05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W003 ma podstawową wiedzę w zakresie struktury, działania oraz wykorzystania analogowych i cyfrowych elementów i układów elektronicznych oraz energoelektronicznych. IMM1A_W05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych IMM1A_W05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi tworzyć modele obwodowe prostych układów i urządzeń elektrycznych, wybrać właściwą metodę analizy oraz wyznaczyć przebiegi w tych modelach; rozumie zasady funkcjonowania klasycznych maszyn elektrycznych i urządzeń elektronicznychpotrafi analizować działanie prostych układów elektronicznych i energoelektronicznych + - + - - - - - - - -
M_U002 umie analizować proste układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w elektrotechnice i elektronice + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, tworzenia ich modeli obwodowych oraz analizy w stanach ustalonych i nieustalonych.. + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę w zakresie struktury, działania oraz wykorzystania analogowych i cyfrowych elementów i układów elektronicznych oraz energoelektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Lectures (26h):
 1. Elektrostatyka

  Pole skalarne i wektorowe. Rodzaje i oddziaływanie ładunków. Prawo zachowania ładunków. Prawo Coulomba. Pole sił. Pole elektryczne: definicja i rodzaje. Praca w polu. Potencjał, napięcie. Tw. Gaussa. Kondensator, pojemność. Układy kondensatorów. Energia pola kondensatora.

 2. Pola quasi stacjonarne

  Prąd elektryczny. Gęstość prądu. Obwód elektryczny. Strzałkowanie napięcia i prądu. Rezystancja i konduktancja. Prawo Ohma. Zależność rezystancji od temperatury. Moc i praca w polu elektrycznym.

 3. Obwody prądu stałego

  I prawo Kirchoffa. II prawo Kirchoffa. Układy rezystancji. Dzielniki napięcia i prądu. Źródła energii elektrycznej. Idealne źródło napięciowe i prądowe. Źródła rzeczywiste napięciowe i prądowe. Łączenie równoległe i szeregowe oraz równoważność źródeł rzeczywistych.

 4. Rozwiązywanie obwodów elektrycznych.

  Pojęcia wstępne. Metoda praw Kirchoffa + przykład. Metoda oczkowa (obwodowa). Metoda superpozycji. Tw. Thevenina..

 5. Pole magnetyczne.

  Definicja. Źródła i linie sił pola. Magnesy trwałe. Siła Lorenza. Prawo Biot-Savarta. Wektor indukcji magnetycznej. Strumień. Napięcie magnetyczne. Przepływ. Opór magnetyczny. Przewodność magnetyczna. Prawa Kirchoffa dla obwodów magnetycznych. Ferromagnetyki.

 6. Stany nieustalone

  Związki napięciowo-prądowe dla elementów RLC obwodu. Stan ustalony nieokresowy. Metoda klasyczna analizy na przykładzie układu RL. Stała czasowa. Układ RC oraz RLC – rozwiązanie i własności rozwiązań.

 7. Indukcja elektromagnetyczna

  Zjawisko indukcji, prawo Faraday’a. Przypadki szczególne indukcji, zasada elektromechanicznego wytwarzania energii elektrycznej. Reguła Lenza. Prawo Laplace’a, oddziaływanie przewodów z prądem, zasada działania silników elektrycznych. Indukcyjność własna. Indukcyjność wzajemna, sprzężenia magnetyczne. Zasada działania transformatorów, transformator dwuuzwojeniowy. Energia pola magnetycznego w cewce.

 8. Obwody prądu przemiennego

  Klasyfikacja funkcji czasu. Przebiegi sinusoidalne – wielkości charakterystyczne: amplituda, częstotliwość, faza początkowa, przesunięcie fazowe. Wartość średnia i średnia sprostowana. Wartość skuteczna. Wytwarzanie napięć sinusoidalnych, zasada działania generatora synchronicznego. Związki prądowo-napięciowe na układach R, L, C – szeregowy RLC, równoległy RLC. Zagadnienie mocy. Prawo Joula. Moc chwilowa, moc czynna, bierna, pozorna, związki między mocami.

 9. Metoda symboliczna analizy

  Rachunek na liczbach zespolonych. Założenia metody i opis. Zależności dla elementów R, L oraz C. Układ szeregowy i równoległy RLC. Impedancja i admitancja zespolona. Wykresy wskazowe na płaszczyźnie Gaussa. Moc zespolona. Przykład obliczeniowy. Zjawisko rezonansu, rezonans szeregowy i równoległy. Mostek dla obwodów sinusoidalnych i warunki równowagi.

 10. Układy trójfazowe

  Układy wielofazowe. Wytwarzanie napięć. Wykres wskazowy. Układy gwiazdy i trójkąta symetrycznego. Wielkości fazowe i liniowe oraz związki między nimi. Przewód zerowy. Napięcie między punktami gwiazdowymi źródła i odbiornika. Moc czynna – pomiar w układach symetrycznych i niesymetrycznych w sieci 3- i 4-przewodowej. Pomiar mocy biernej w układzie symetrycznym oraz z odbiornikiem niesymetrycznym.

 11. Elektronika – wiadomości wstępne

  Elementy lampowe: dioda, trioda, lampa oscyloskopowa. Materiały półprzewodnikowe z domieszkami typu n i p. Złącze p-n. Charakterystyki i własności diody germanowej i krzemowej. Dioda Schottky’ego, dioda Zenera, diody pojemnościowe, tyrystory, triaki.

 12. Tranzystory i układy tranzystorowe

  Tranzystory bipolarne npn i pnp i ich polaryzacja. Konfiguracja pracy – układy WE, WC, WB. Tranzystor npn w układzie WE, ch-ki wejściowa i wyjściowa. Układ WB, współczynnik wzmocnienia prądowego w układzie WB i WE oraz związki. Jednostopniowy wzmacniacz w układzie otwartym WE, zasada działania i współczynnik wzmocnienia napięciowego. Małosygnałowy schemat zastępczy tranzystora. Wtórnik emiterowy, układ Darlingtona. Wzmacniacz różnicowy. Tranzystory polowe i ich zastosowanie.

 13. Układy scalone

  Układy scalone. Budowa i zasada działania wzmacniacza operacyjnego, typowe parametry. Praca w przy ujemnym sprzężeniu zwrotnym, zasada działania. Wzmocnienie układu. Wzmacniacz nieodwracający. Wtórnik napięciowy. Wzmacniacz odwracający fazę. Sumator odwracający. Integrator. Układ różniczkujący.

 14. Elementy optoelektroniczne

  Fotorezystory. Fotodiody, przetworniki prąd-napięcie. Fototranzystory. Diody elektroluminescencyjne. Transoptory. Wskaźniki optyczne, diody elektroluminescencyjne, ciekłe kryształy. Wskaźniki binarne. Wskaźniki cyfrowe, dekoder kodu BCD na 7-segmentowy.

Laboratory classes (14h):
 1. Wprowadzenie, sprawy formalne. Omówienie merytoryczne ćwiczeń. (1 godz)
 2. Obwody prądu stałego (2 godz)

  Pomiar prądu bezpośredni i pośredni. Pomiar napięcia bezpośredni i pośredni. Układy techniczne z poprawnym prądem i napięciem. Pomiar techniczny rezystancji i mocy. Pomiar rezystancji techniczny i laboratoryjny (mostek Wheatstone’a i Thompsona).

 3. Obwody prądu przemiennego jednofazowego (2 godz)

  Pomiar napięcia, prądu mocy czynnej dla obciążenia R, L, C, RL, RC, RLC. Wyznaczanie impedancji, współczynnika mocy. Układ do pomiaru i pomiar wartości średniej półokresowej oraz maksymalnej napięcia. Rezonans napięciowy i prądowy, pomiarowe wyznaczanie częstotliwości rezonansowej

 4. Obwody 3-fazowe. (2 godz)

  Pomiar wartości fazowych i przewodowych napięć. Wyznaczanie kolejności faz. Pomiar mocy czynnej w sieci trój- i czteroprzewodowej. Pomiar mocy biernej.

 5. Oscyloskop i pomiary z jego wykorzystaniem. (2 godz.)

  Działanie oscyloskopu 2-kanałowego. Pomiar wielkości definiujących funkcje napięcia sinusoidalnego oraz wyprostowanego (amplituda, częstotliwość, wartość średnia). Wyznaczenie przekładni napięciowej transformatora. Pomiar kąta przesunięcia fazowego międzu napięciami oraz między napięciem i prądem. Wyznaczanie ch-ki mganesowania ferromagnetyka (krzywa B-H z pętlą histerezy).

 6. Charakterystyki elementów elektronicznych. (2 godz)

  Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych I(U) diody prostowniczej (germanowa i krzemowa) oraz stabilizujacej (Zenera). Charakterystyka I(U) tyrystora w stanie zaporowym, przewodzenia i niepełnego wysterowania. Rodzina charakterystyk wyjściowych tranzystora w układzie WE, wyznaczanie wzmocnienia prądowego.

 7. Układy elektroniczne. (2 godz.)

  Zasilacz elektroniczny, wzmacniacz operacyjny, sumator, układ całkujący i różniczkujący.

 8. Zaliczenie laboratorium. (1 godz.)
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do otrzymania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych niezbędne jest wykonanie wszystkich (przewidzianych harmonogramem zajęć) ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia sprawozdań (raportów) wszystkich wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena zaliczeniowa jest wyznaczana według skali ocen zgodnej z Regulaminem Studiów i jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen zaliczeń sprawozdań.
W przypadku uzyskania negatywnej oceny przewidziana jest możliwość poprawy, którego sposób przeprowadzenia ustalony będzie z prowadzącym zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Ocena z laboratorium jest średnią ocen ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Ocena końcowa jest pozytywna, gdy pozytywna jest ocena z laboratorium.
3. Ocena końcowa może uwzględniać aktywność studentów w zajęciach.
4. Oceny są zgodne z obowiązującą skalą ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niemożności, z uzasadnionych przyczyn, wykonania ćwiczenia w terminie przewidzianym harmonogramem dla swojego zespołu, student odrabia je i zalicza w trybie indywidualnym (odrabiający musi
posiadać własną formatkę i wykonuje indywidualnie sprawozdanie, które oddaje i zalicza z własnym zespołem).
Wszystkie nieobecności powstałe na zajęciach laboratoryjnych student winien odrobić w innych równolegle prowadzonych grupach laboratoryjnych (w miarę wolnych miejsc)
W przypadku nie wykonania lub nie zaliczenia przez studenta jednego z ćwiczeń przewidzianych harmonogramem danego zespołu ma on prawo uczestnictwa w ćwiczeniu zorganizowanym przez prowadzącego w terminie dodatkowym. Zaliczenie tego ćwiczenia następuje w terminie przewidzianym harmonogramem lub ustalonym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. E.Koziej, B.Sochoń: Elektrotechnika i Elektronika
2. F.Przeździecki: Elektrotechnika i Elektronika
3. T.Masewicz: Radiotechnika dla praktyków
4. Kulka Z., Nadachowski M.: Liniowe układy scalone i ich zastosowanie
5. J. Rydzewski: Oscyloskop elektroniczny
6. Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe. z niem. przeł. Adam Błaszkowski.
7. Jazdzynski, W. Modelling of the magnetization curve and hysteresis loop. Proceedings of the AMSE
International Conference on “Applied Modelling and Simulation”, AMS’82, Paris-Süd, France, 1982, s.115-
120

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dybowski P., Lerch T., Milej W., Rams W. Skwarczyński J.: Układy elektromechaniczne i transformatory – obliczenia i zadania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010
2. Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymi; Waldemar MILEJ, Paweł DYBOWSKI; Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2012 R. 88 nr 6, s. 146–149. 
3. Komputerowa identyfikacja parametrów silnika prądu stałego; Marek DŁUGOSZ, Tomasz LERCH; Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 R. 86 nr 2, s. 34–38
4. Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalin; Paweł DYBOWSKI, Henryk KRAWIEC, Waldemar MILEJ; Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2014 nr 4 (104), s. 253–258
5. Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana; Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ; Napędy i Sterowanie. — 2013 R. 15 nr 3, s. 108–113
6. Kontrola zwarć w rdzeniach dużych maszyn synchronicznych z wykorzystaniem wielu czujników magnetycznych; Michał RAD, Witold RAMS, Wojciech Kandora; Napędy i Sterowanie. — 2014 R. 16 nr 3, s. 140–143
7. Diagnostyka wirnika maszyn indukcyjnych z wykorzystaniem analizy falkowej i układów uczących się; Michał RAD; Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 R. 86 nr 5, s. 55–59
8. Commutation torque ripple reduction in highspeed brushless DC motor / Tomasz DRABEK, Paweł DYBOWSKI, Jarosław KOZIK, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Michał RAD, Ewa Milczarek, Mieczysław Staszowski // W: SME 2017: 2017 international symposium on Electrical machines : LIII Sympozjum Maszyn Elektrycznych: IEEE, ISBN: 978-1-5386-0360-4. — e-ISBN: 978-1-5386-0359-8. — S. [1–6].
9. Praktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznych — Practical using of e-learninig for teaching electrical machines / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 62. Seria: Studia i Materiały ; ISSN 1733-0718 ; nr 28). — S. 597–602.

Additional information:

None