Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie wytwarzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-302-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Chyła Piotr (pchyla@agh.edu.pl)
Module summary

Poprzez realizację modułu student zdobywa poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów technologii obróbki bezubytkowej i ubytkowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IMM1A_K01 Activity during classes
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IMM1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi stosować podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w praktyce inżynierskiej IMM1A_U02 Test
M_U002 potrafi dokonać analizy rozwiązań konstrukcyjnych istniejących maszyn i urządzeń technologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem układów ich kontroli i sterowania) oraz skutecznie przewidywać podstawowe trendy ich rozwoju IMM1A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik i technologii geometrycznego kształtowania części maszyn i urządzeń takich jak : przeróbka plastyczna, obróbka skrawaniem, obróbka z zastosowaniem nośników wysokiej energii ze szczególnym ich powiązaniem z automatyzacją procesów produkcyjnych IMM1A_W09 Examination
M_W002 ma wiedzę dotyczącą przemysłowych systemów kontroli i sterowania przebiegiem procesów technologicznych potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów IMM1A_W09 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
54 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi stosować podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w praktyce inżynierskiej - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać analizy rozwiązań konstrukcyjnych istniejących maszyn i urządzeń technologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem układów ich kontroli i sterowania) oraz skutecznie przewidywać podstawowe trendy ich rozwoju - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik i technologii geometrycznego kształtowania części maszyn i urządzeń takich jak : przeróbka plastyczna, obróbka skrawaniem, obróbka z zastosowaniem nośników wysokiej energii ze szczególnym ich powiązaniem z automatyzacją procesów produkcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą przemysłowych systemów kontroli i sterowania przebiegiem procesów technologicznych potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 114 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 54 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):

1. Informacje wprowadzające:
- warunek przejścia w stan plastyczny,
- krzywe umocnienia,
- zakres budowy metali,
- plastyczność i czynniki ją determinujące.
2. Procesy kształtowania plastycznego:
- walcowanie (charakterystyka procesu, narzędzia i maszyny walcownicze),
- kucie swobodne (charakterystyka procesu, maszyny do kucia swobodnego),
- kucie matrycowe (charakterystyka procesu, maszyny do kucia matrycowego, matryce: materiały i konstrukcja),
- ciągnienie (ogólna charakterystyka procesów i wyrobów ciągnionych, narzędzia ciągarskie, maszyny ciągarskie, procesy ciągnienia rur),
- wyciskanie (charakterystyka procesu wyciskania, metody wyciskania, siła wyciskania, oprzyrządowanie procesu wyciskania),
- tłoczenie (kryteria doboru blach do tłoczenia, nowoczesne materiały do tłoczenia, nierównomierność (anizotropia) własności blach, smary,o narzędzia i urządzenia do tłoczenia.
3. Metalurgia proszków:
- charakterystyka procesu,
- sposoby wytwarzania proszków metali,
- prasowanie proszków metali,
- spiekanie proszków metali.
4. Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych systemów produkcyjnych obróbki ubytkowej: systemy tradycyjne – grupy obrabiarkowe, gniazda obrabiarkowe, linie produkcyjne o różnych stopniu zautomatyzowania.
5. Urządzenia i procesy produkcyjne z zastosowaniem nośników wysokiej energii (obróbka laserowa, plazmowa, elektronowa, strumieniem wody itd.).
6. Wprowadzenie do sterowanie programowego systemów produkcyjnych, obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), wspomagane komputerowo zintegrowane systemy produkcyjne.
7 .Urządzenia i procesy produkcyjne obróbki powierzchniowej. Konstytuowanie stanu warstwy wierzchniej wyrobu za pośrednictwem różnorodnych procesów obróbki mechanicznej (w tym ściernej), cieplno-mechanicznej czy chemicznej oraz innych fizycznych procesów konstytuowania warstw o kontrolowanych własnościach.
8. Systemy montażowe i kontroli jakościowej produkcji.
9. Oprzyrządowanie i narzędzia procesów wytwarzania.
10. Techniki szybkiego prototypowania wyrobów i narzędzi.

Auditorium classes (14h):

Rozwiązywanie zadań inżynierskich obejmujących zagadnienia:
– wskaźniki odkształceń w przeróbce plastycznej,
– obciążenie technologiczne uwzględniające odkształcenie narzędzia – nacisk metalu
na walce,
– ciągnienie rur.

Analiza możliwości stwarzanych przez nowe technologie produkcyjne ze szczególnym uwzględnieniem obróbki nowych materiałów konstrukcyjnych i wymagań w zakresie tolerancji wymiaru i kształtu.
Analiza związków pomiędzy automatyzacją i robotyzacją maszyn i urządzeń, a jakością procesów produkcyjnych (z uwzględnieniem spełnienia wymagań norm ISO).
Podstawy organizacji i budowa zintegrowanych systemów produkcyjnych.

Laboratory classes (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące zagadnienia:
– prasa hydrauliczna,
– wykrawanie,
– tłoczenie.

Analiza przebiegu procesu obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Analiza przebiegu procesów obróbczych z zastosowaniem nośników wysokiej energii (obróbka laserowa, plazmowa, elektronowa, strumieniem wody).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie e-learningu – warunki:
1. zapisanie się na kurs,
2. przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych
terminach,
3. obecność na zajęciach kontaktowych,
4. pozytywna ocena z kolokwium.

Nie przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych
terminach:

1. Nie przesłanie jednego zadania w terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny
2,0 za to zadanie liczonej do zaliczenia przedmiotu.
2. Nie przesłanie dwóch zadań jest równoznaczne z niedopuszczeniem do kolokwium
zaliczeniowego, poprawkowego i usunięciem studenta z kursu e-Learningowego.

E-learning kończy się zaliczeniem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych odbywa się po pierwszym terminie egzaminu.

Studenci, którzy chcieliby mieć przepisaną ocenę z przedmiotu, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia do końca pierwszego miesiąca zajęć i przedstawić stosowną dokumentację, aby uzyskać zgodę.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnych ocen cząstkowych (ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i egzamin).
Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen: z ćwiczeń audytoryjnych (z wagą 0,25), z ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 0,25) i ocena z egzaminu (z wagą 0,5).
Szczegółowe wymogi dotyczące zaliczenia modułu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionych nieobecności na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Sińczak J. (red): Procesy przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe “Akapit” Kraków 2010.
Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1998.
Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern Manufacturing Process Engineering. Mc Graw-Hill Publishing Company 1996.
Groover M.P.: Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing. Prentice Hall 2000.
Kubiński W. Inżynieria i technologie produkcji AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2017.
Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F. Techniki wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
Stachowicz F., Balawender T., Trzepieciński T. Kut S. Techniki wytwarzania: przeróbka plastyczna: laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
Mazurkiewicz A., Kocur L. Obróbka plastyczna: laboratorium Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2001.
Szczepanik S. Wojtaszek M. Wybrane procesy przetwórstwa stopów i materiałów spiekanych : charakterystyka procesów i laboratorium AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rur — The new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

Closed die forging of turbine disc to fix blades from Inconel®718 — Kucie matrycowe tarczy turbiny do mocowania łopatek ze stopu Inconel®718 / Piotr CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur04.pdf

Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45 — Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2011. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych — Experimental tests of the ball shaping operation in helical rolls / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Jarosław Bartnicki, Piotr CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 11, s. 927–931. — Bibliogr. s. 931

Kucie stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si w warunkach izotermicznych — Forging of titanium alloy Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si under isothermal conditions / Piotr CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 8, s. 518–523. — Bibliogr. s. 523

Numerical analysis of the influence of lubrication conditions on the filling pattern in a complex process of extruding particular high-melting materials — Numeryczna analiza wpływu warunków smarowania na wypełnienie wykroju w złożonym procesie wyciskania wybranych materiałów wysokotopliwych / Agnieszka Krawiec, Paweł CHYŁA, Piotr CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2012 vol. 38 no. 1, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012-01/Metal_2012_1_01.pdf

Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych — Influence of sizing method of helical impressions on quality of balls rolled in screw rolling mills / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI, Piotr CHYŁA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2012 R. 71 nr 11, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

Numerical analysis of a rolling process for producing steel balls using helical rolls / P. CHYŁA, Z. Pater, J. Tomczak, P. CHYŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2A, s. 485–491. — Bibliogr. s. 491. — tekst: http://goo.gl/jS2Myc

Badania wskaźników zdolności skrawnej wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego przy cięciu krzywoliniowym stali — Study of high-pressure abrasive water jet capacity indices for steep cutting of steels / Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 11, s. 997–999. — Bibliogr. s. 999

Comparison of cost, material and time usage in FDM and SLS 3D printing methods / Rafał KUDELSKI, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa, Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał RUMIN // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 12–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/s4J9To

Predykcja wskaźników jakości powierzchni przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym — Predicting quality surface during abrasive high pressure water jet cutting / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2017 nr 12 dod.: CD, s. 1000–1003. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1003

Study of the high-pressure abrasive water jet cutting potential on the example of aluminum 2017 / Rafał KUDELSKI, Mykola Kulpa // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 74–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/ThqV3e

Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym — Investigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania stanu geometrycznego powierzchni po obróbce EDM stali narzędziowych — The use of artificial intelligence to model the geometric state of the surface after EDM machining of tool steels / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 570–574. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 574. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/585/518

Additional information:

Zajęcia w formie e-learningu prowadzi dr inż. Piotr Chyła.