Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-304-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
Module summary

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych IMM1A_K03, IMM1A_K04, IMM1A_K02, IMM1A_K01 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U17, IMM1A_U27, IMM1A_U25 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U07, IMM1A_U04, IMM1A_U27 Execution of a project
M_U003 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D IMM1A_U01, IMM1A_U29, IMM1A_U27 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne IMM1A_W09, IMM1A_W11, IMM1A_W08, IMM1A_W10 Project,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia IMM1A_W09, IMM1A_W04, IMM1A_W11, IMM1A_W08, IMM1A_W10 Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni IMM1A_W09, IMM1A_W04, IMM1A_W08, IMM1A_W10 Project
M_W004 Student zna i rozumie różnicę między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym IMM1A_W07, IMM1A_W09, IMM1A_W08, IMM1A_W13 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia - - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie różnicę między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Module content
Project classes (28h):

l – Dobór z norm części znormalizowanych Rysowanie połączeń gwintowych
Wykonanie rysunków z elementami gwintowanymi
2 – Połączenia spawane. Model wieloczęściowy
Omówienie pracy domowej:“Połączenie spawane”. Zapoznanie z modelem wieloczęściowym.
3 i 4. – Rysunek modelu metalowego
Wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej w oparciu o zasady rzutowania. Część należy zwymiarować oraz kierując się jej przeznaczeniem i założoną technologią wykonania, określić wymagania co do stanu powierzchni.
5 – Model wieloczęściowy (kontynuacja)
Sprawdzian z rysowania i oznaczania gwintów
Wykonywanie szkiców poszczególnych elementów i ich wymiarowanie
6 – Model wieloczęściowy (kontynuacja)
Sprawdzian z oznaczania chropowatości powierzchni
Wykonywanie szkiców poszczególnych elementów i ich wymiarowanie oraz oznaczanie stanu powierzchni
7 – Model wieloczęściowy – rysunek złożeniowy
Wykonanie rysunku złożeniowego modelu wieloczęściowego w oparciu o wykonane szkice
8 – Odczytywanie rysunków wykonawczych. Schematy mechaniczne*
Audytoryjne odczytywanie rysunków. Omówienie schematów mechanicznych.
9 i 10 – Model metalowy – Arkusz kontrolny
Wykonanie pełnego rysunku wykonawczego modelu
11 i 12 – Detalowanie
Wykonanie szkiców wykonawczych w oparciu o przeczytanie poprawne rysunku złożeniowego
13 i 14 – Detalowanie kontrolne -Arkusz kontrolny
Samodzielne wykonanie rysunków wykonawczych z rysunków złożeniowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe.
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6. Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego
7. Wymagane zaliczenie z przedmiotu Zapis Konstrukcji. Odstępstwa od reguły za zgodą wykładowcy.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.
4. Bajkowski J.: Podstawy Zapisu Konstrukcji, OW PW, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Segmentowe łożysko ślizgowe — [Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI, Andrzej UHRYŃSKI. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217812 B1 ; Udziel. 2014-01-21 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217812B1.pdf

Błędy konstrukcyjne systemu smarowania jako przyczyna awaryjności układu łożyskowego przesiewacza — [Construction errors of the lubrication systems as the cause of failure of the screen bearing system] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ, Andrzej UHRYŃSKI // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : VIII konferencja : Ustroń, 23–25.04.2014 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-936657-2-3. — S. 112–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz.

Additional information:

None