Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Machine Design
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-401-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami konstrukcji maszyn, w szczególności w obszarze połączeń części maszyn oraz elementów składowych układów przeniesienia napędu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IMM1A_K01, IMM1A_K02 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U12 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych. IMM1A_U01, IMM1A_U15, IMM1A_U12, IMM1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego IMM1A_U13, IMM1A_U14, IMM1A_U11, IMM1A_U04 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów IMM1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn IMM1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
66 26 0 14 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 66 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
Podstawy konstrukcji maszyn, wykład

1. Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych i zmiennych.
2. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn.
3. Połączenia nitowe. Połączenia spójnościowe. Połączenia gwintowe.
4. Połączenia kołkowe i sworzniowe. Połączenia wpustowe.Połączenia odkształceniowe. Połączenia kształtowe.
5. Wały i osie.
6. Łożyska toczne. Łożyska ślizgowe. Konstrukcja układów łożyskowych
7. Sprzęgła. Hamulce.
8. Przekładnie mechaniczne. Przekładnie pasowe. Przekładnie łańcuchowe.
Zębate przekładnie walcowe i stożkowe. Przekładnie ślimakowe. Przekładnie cierne.
9. Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.

Laboratory classes (14h):
Podstawy konstrukcji maszyn, ćwiczenia laboratoryjne

1. Badanie sprawności i poślizgu przekładni pasowej.
2. Badanie sprawności mechanizmu śrubowego. Badanie nośności złącza śrubowego napiętego wstępnie.
3. Badanie wytrzymałości połączeń rozłącznych (połączenia kołkowe i wtłaczane).
4. Korekcja uzębienia i zazębienia. Badanie sprawności przekładni zębatej walcowej .
5. Badanie połączeń tarciowych.
6. Badanie parametrów hydrostatycznego łożyska wzdłużnego.

Project classes (26h):
Podstawy konstrukcji maszn, ćwiczenia projektowe

Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania.
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń tablicowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.
Warunek zaliczenia zajęć laboratoryjnych pozytywna ocena z każdych zajęć laboratoryjnych.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z zajęć projektowych oraz zaliczenie z zajęć laboratoryjnych.
Zasady zaliczeń poprawkowych: zgodnie z regulaminem studiów na AGH.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z ćwiczeń projektowych, ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.
Egzamin pisemny oraz ustny obejmujący zakres tematyki poruszanej na wykładach.
Studenci, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej w 9 wykładach mogą być zwolnieni z części egzaminu.
Aktywność podczas wykładów może zmodyfikować ocenę końcową o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów, wykonanie zaległych tematów zajęć laboratoryjnych.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach projektowych wynosi 30% wszystkich planowych zajęć.
Nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach laboratoryjnych. Tryb uzupełnienia zaległości z zajęć laboratoryjnych należy uzgodnić bezpośrednio z osobą prowadzącą dany temat zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z matematyki, inżynierii materiałowej, zapisu konstrukcji i wytrzymałości materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

Osiński Z. Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
Korewa W. Podstawy konstrukcji maszyn, T.1-3. WNT
Dietrych M. Podstawy konstrukcji maszyn, T.1-4. WNT
Mazanek E. Przykłady Obliczeń z Podstaw Konstrukcji Maszyn, T.1-2. WNT

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None