Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering software
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-510-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do systemów CAD wykorzystywanych w parametrycznym modelowaniu elementów części i maszyn. W ramach modułu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tworzenia pojedynczych części oraz złożeń jak również ich dokumentacji technicznej z wykorzystaniem Autodesk Inventor.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. IMM1A_K01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi w poprawny sposób dobrać operacje oraz ich kolejność w modelowaniu bryłowym. IMM1A_U25, IMM1A_U23, IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U26, IMM1A_U27, IMM1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi modelować elementy części i maszyn zachowując ich parametryczność. IMM1A_U25, IMM1A_U23, IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U26, IMM1A_U27, IMM1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonać modele bryłowe elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie w Autodesk Inventor IMM1A_U25, IMM1A_U23, IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U26, IMM1A_U27, IMM1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor IMM1A_U25, IMM1A_U23, IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U26, IMM1A_U27, IMM1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację techniczną pojedynczego elementu oraz złożenia z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor IMM1A_U25, IMM1A_U23, IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U26, IMM1A_U27, IMM1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie co to są systemy CAD, CAM, CAE IMM1A_W04 Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dostępnych aplikacji do modelowania bryłowego. IMM1A_W13, IMM1A_W04, IMM1A_W08, IMM1A_W15 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Student wie jakie są możliwości pakietu oprogramowania Autodesk Inventor w zakresie modelowania bryłowego, tworzenia i edycji złożeń, tworzenia dokumentacji technicznej. IMM1A_W13, IMM1A_W04, IMM1A_W08, IMM1A_W15 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego IMM1A_W13, IMM1A_W04, IMM1A_W08, IMM1A_W15 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi w poprawny sposób dobrać operacje oraz ich kolejność w modelowaniu bryłowym. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi modelować elementy części i maszyn zachowując ich parametryczność. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać modele bryłowe elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie w Autodesk Inventor - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację techniczną pojedynczego elementu oraz złożenia z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie co to są systemy CAD, CAM, CAE + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dostępnych aplikacji do modelowania bryłowego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie są możliwości pakietu oprogramowania Autodesk Inventor w zakresie modelowania bryłowego, tworzenia i edycji złożeń, tworzenia dokumentacji technicznej. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (14h):
Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

Wprowadzenie do systemów CAD/CAM wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu prac projektowych. Podstawy projektowania parametrycznego. Klasyfikacja modeli i ich zastosowanie w strukturze CAD. Projektowanie obiektowe w budowie maszyn. Modelowanie bryłowe z zastosowaniem elementów kształtujących. Szkic parametryczny. Więzy geometryczne i wymiarowe. Elementy szkicowe, wstawiane i konstrukcyjne. Dokumentacja techniczna i technologiczna elementów maszyn i urządzeń. Podstawy zasad tworzenia złożeń.
Tworzenie elementów w programie Inventor – moduł części.
Tworzenie złożeń w programie Inventor – moduł złożenia.
Tworzenie dokumentacji w programie Inventor – moduł dokumentacji.

Project classes (26h):
Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

Zajęcia laboratoryjne obejmują pracę w trzech modułach aplikacji CAD Autodesk Inventor:

1. Tworzenie elementów w programie Autodesk Inventor – moduł części. Podstawy projektowania parametrycznego w Autodesk Inventor. Podstawowe operacje i relacje konstrukcyjne. Zasady tworzenia poprawnej geometrii elementów. Praca w trybie szkicu. Praca w trybie edycji bryły. Tworzenie brył przez wyciągnięcie, obrót. Narzędzia edycji bryły. Parametryzacja modelu i relacje wymiarowe. Modelowanie elementów o złożonej geometrii.

2. Tworzenie złożeń w programie Autodesk Inventor – moduł złożenia. Praca w trybie złożenia, tworzenie złożeń, edycja złożenia, edycja bryły w trybie złożenia.

3. Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Inventor – moduł dokumentacji.

Koncepcja zajęć obejmuje utworzenie (na bazie dokumentacji technicznej) w Autodesk Inventor, przez każdego studenta, elementów składowych modelowanego urządzenia/maszyny/konstrukcji. Następnie wykonanie złożenia (korzystając z samodzielnie wykonanych elementów) oraz wykonanie dla wybranych elementów dokumentacji technicznej.
Poszczególne elementy wchodzące w skład urządzenia/maszyny/konstrukcji studenci będą wykonywali zarówno w trakcie zajęć, jak i w ramach prac własnych poza zajęciami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma prawo do przystąpienia do kolokwium poprawkowego organizowanego w trakcie sesji podstawowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oena końcowa ustalana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w skutek nieobecności studenta na zajęciach student uzupełnia indywidualnie po ewentualnych konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.
Umiejętność przeczytania rysunku technicznego.
Znajomość zasad obowiązujących przy sporządzaniu dokumentacji technicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Stasiak F.: Autodesk Inventor 2018 (lub późniejsze wydanie). Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo ExpertBooks.
2. Manual do Autodesk Inventor.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Projektowanie osadnika wielostrumieniowego z zastosowaniem numerycznej symulacji przepływu — Designing multiflux settling tank by using a numerical simulation of flow / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1687–1690. — Bibliogr. s. 1690
Projektowanie wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych — Design of lamella sedimentation devices using numerical methods / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 168. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 325). — Bibliogr. s. 158–164, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-928-5
Projektowanie osadników wielostrumieniowych z wykorzystaniem metod numerycznych — [Design of multi-stream settling tanks using numerical methods] / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], 2017.

Additional information:

Zajęcia z przedmiotu przygotowują do uzyskania certyfikatu ze znajomości aplikacji Autodesk Inventor.