Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-701-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje przygotowanie, opracowanie i napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej oraz przygotowanie prezentacji na obronę tej pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej IMM1A_K06 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy będące przedmiotem pracy dyplomowej IMM1A_U13, IMM1A_U01, IMM1A_U11, IMM1A_U04 Diploma thesis
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowe IMM1A_U03 Diploma thesis
M_U003 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowej IMM1A_U09 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, niezbędną do realizacji zadań zdefiniowanych w tematyce pracy dyplomowej IMM1A_W09, IMM1A_W01, IMM1A_W12, IMM1A_W06, IMM1A_W02, IMM1A_W08, IMM1A_W15, IMM1A_W10, IMM1A_W03 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy będące przedmiotem pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowe - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, niezbędną do realizacji zadań zdefiniowanych w tematyce pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 450 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 h
Contact hours 5 h
Inne 355 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (90h):

• Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych i laboratoryjnych, pomiarów i obliczeń.
• Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania badań laboratoryjnych oraz obliczeń analitycznych i numerycznych.
• Konsultacje z zakresu układu pracy oraz opracowania jej poszczególnych rozdziałów.
• Praca własna studenta obejmująca badania i obliczenia oraz ostateczne opracowanie formy pracy dyplomowej.

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta.
Podczas wykonywania pracy dyplomant powinien wykazać się umiejętnością tworzenia modeli obliczeniowych, budowy modeli laboratoryjnych oraz projektowania systemów sterowania złożonymi układami mechanicznymi. Musi umieć wykonać obliczenia analityczne i numeryczne.
Efektem pracy mogą być nowe metody obliczeń, rozwiązania konstrukcyjne oraz algorytmy sterowania a także budowa innowacyjnych urządzeń i stanowisk laboratoryjnych. Praca dyplomowa powinna być napisana starannie oraz mieć dobrze opracowaną formie. Objętość pracy nie powinna przekraczającej 100 stron. Autor pracy powinien wyraźnie określić cel pracy, sposób jego realizacji oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Wszystkie inne materiały muszą być dołączone w postaci załączników. Należy również dołączyć nośnik z zapisem elektronicznym tekstu pracy i elementów graficznych. Zalecany jest edytor WORD, rysunki zaleca się wykonać w formacie GIF,TIFF,JPG. Kompletną pracę można zapisać w formacie PDF.
Tytuł pracy oraz ewentualne streszczenie należy podać również w języku angielskim lub w innym tzw. kongresowym. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym przez standardy nauczania danego kierunku studiów. Wymagane jest wtedy dołączenie streszczenia w języku polskim, zawierającego najważniejsze elementy pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podawane są przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Przygotowanie pracy dyplomowej podlega zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”).
Ocenę końcową otrzymuje się po zarejestrowaniu pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podawane są przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Prerequisites and additional requirements:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/