Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Industrial controllers
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-707-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student zapozna się z podstawami wykorzystania sterowników przemysłowych w systemach sterownia maszyn. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych pozna podstawy programowania sterowników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student umie przeczytać i zrealizować praktycznie przykładowe obwody elektryczne wyposażone w wybrane aparaty i urządzenia elektryczne IMM1A_W05, IMM1A_W11, IMM1A_W02 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaprogramować podstawowe funkcjonalności na wybranym sterowniku przemysłowym IMM1A_W08, IMM1A_W15, IMM1A_W04 Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonać projekt przykładowej maszyny wraz z systemem sterowania oraz zaprojektować i wykonać oprogramowanie sterownika przemysłowego realizujące wybrane funkcjonalności przedmiotowej maszyny IMM1A_W05, IMM1A_W04, IMM1A_W11, IMM1A_W02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Zna symbole i rozumie działanie podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych IMM1A_W05 Test
M_W002 Student zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń wykorzystujących sterowniki przemysłowe IMM1A_W08, IMM1A_W09, IMM1A_W05, IMM1A_W10 Test
M_W003 Student zna podstawy projektowania i tworzenia oprogramowania dla sterowników przemysłowych w wybranym środowisku IMM1A_W15, IMM1A_W04
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student umie przeczytać i zrealizować praktycznie przykładowe obwody elektryczne wyposażone w wybrane aparaty i urządzenia elektryczne - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaprogramować podstawowe funkcjonalności na wybranym sterowniku przemysłowym - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać projekt przykładowej maszyny wraz z systemem sterowania oraz zaprojektować i wykonać oprogramowanie sterownika przemysłowego realizujące wybrane funkcjonalności przedmiotowej maszyny - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Zna symbole i rozumie działanie podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń wykorzystujących sterowniki przemysłowe + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy projektowania i tworzenia oprogramowania dla sterowników przemysłowych w wybranym środowisku + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (14h):

1. (2 h) Automatyzacja i robotyzacja. Wyjaśnienie pojęć: automatyka, automatyzacja, robotyka, robotyzacja. Symbole i funkcjonalności podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych. Przykłady ich zastosowania. Sterowniki PLC na schematach elektrycznych.
2. (2 h) Omówienie nowoczesnych elementów i układów automatyki. Wyjaśnienie zasad ich działania. Podstawy czytania i analizy schematów elektrycznych.
3. (2 h) Podstawy programowania sterowników przemysłowych – omówienie wybranych środowisk programistycznych. Systemy bezpieczeństwa.
4. (2 h) Urządzenia i aparaty elektryczne podłączane do wejść i wyjść sterowników przemysłowych w projektach maszyn.
5. (2 h) Podstawy programowania sterowników przemysłowych – przykłady.
6. (2 h) Programowalne urządzenia automatyki, sieci przemysłowe, a koncepcja Factory 4.0
7. (2 h) Przykładowy projekt urządzenia pracującego pod kontrolą sterownika przemysłowego.

Project classes (10h):

1. „Automatyka zadrutowana” – realizacja przykładowych schematów elektrycznych. Urządzenia i aparaty elektryczne na wejściach i wyjściach PLC. Podstawy programowania przekaźnika programowalnego.
2. Realizacja indywidualnych programów dla prostego sterownika przemysłowego
3. Wprowadzenie do środowiska TIA portal. Struktura programu. Pierwszy program dla PLC i HMI.
4. Realizacja oprogramowania prostych funkcjonalności w środowisku TIA Portal.
5. Realizacja indywidualnych projektów studenckich.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne.
Ćwiczenia audytoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Cztery z laboratoriów będą poprzedzone kartkówką z zagadnień poruszanych na wykładzie.
Ostatnie laboratorium będzie poświęcone oddawaniu przez studentów projektów realizowanych w dwuosobowych grupach.

Sposób wyliczania oceny:
Ocena końcowa = ocena z laboratorium = 0,4 x średnia z kartkówek na wejście + 0,4 x ocena z projektu + 0,2 x ocena z aktywności na laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego cyklu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w laboratorium.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6
2. KWAŚNIEWSKI J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej Legionowo : Wydawnictwo BTC, cop. 2008.
— 344 s.. — Bibliogr. s. 333–337, Indeks
3. OLSZEWSKI M. Podstawy mechatroniki: REA, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6,
2. FLAGA S., DOMINIK I. Sterowanie wybranymi napędami z wykorzystaniem sterowników PLC, Kraków: AGH, 2013 — 146 s — Bibliogr. s. 130–132, — ISBN: 978-83-62139-56-9
3. FLAGA S., GRZYBEK D., JURKIEWICZ A. Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, Kraków 2016, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ;. — Bibliogr. s. 98–102. — ISBN: 978-83-64755-21-7,
4. FLAGA S., Giesko T., KOWAL J., NAWROCKI M., SIOMA A.: Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations, ATTI 2012 Advanced Technologies in Textile Industry, International Conference, Hmelnickij, Ukraïna.
5. NAWROCKI M., FLAGA S. Trends in robotics development, KraSyNT 2015, ISBN: 978-83-64755-18-7

Additional information:

None