Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria zarządzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-708-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z zasadami opracowania systemu zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie i laboratorium.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty IMM1A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu IMM1A_K04 Execution of exercises,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi IMM1A_U07 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji IMM1A_U01 Essays written during classes,
Activity during classes
M_U003 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego IMM1A_U25 Project,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji IMM1A_W17 Activity during classes
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi IMM1A_W07 Scientific paper
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji IMM1A_W07 Activity during classes
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować IMM1A_W17 Activity during classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):

Wykład

1. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w organizacji.
2. Założenia do podejścia procesowego zawarte w PN EN ISO 9001.
3. Definicje związane z procesami. Cele procesów.
4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi, sprzetowymi i materiałowymi.
5. Metody realizacji procesów.
6. Podział procesów w organizacji i wzajemne powiązania między nimi.
7. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym.
8. Normy ISO 9000. Historia, podział, stosowanie.
9. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
10. TQM
11. Audity jakości.
12. System jakości w procedurach oceny zgodności
13. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością.
14. Ocena zgodności na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych urządzeń.
15. Deklaracja zgodności. Kryteria oceny zgodności

Seminar classes (14h):
 1. Seminaria

  1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
  2. Analiza Pareto.
  3. Diagramy Ishikawy.
  4. FMEA.
  5. Mapy procesów.
  7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
  8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
  9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
  10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
  11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakoscią.
  12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

 2. Seminaria

  1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
  2. Analiza Pareto.
  3. Diagramy Ishikawy.
  4. FMEA.
  5. Mapy procesów.
  7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
  8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
  9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
  10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
  11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakoscią.
  12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdzian z treści wykładów. Studenci, którzy uczestniczyli w wykładach (80% obecności) są zwolnieni
ze sprawdzianu. Student aby uzyskać zaliczenie z wykładów musi uzyskać co najmniej 50% punktów.
Zaliczenie obywa się na ostatnim wykładzie i nie jest przewidywany termin poprawkowy.
Zajęcia seminaryjne: Zaliczenie pracy własnej oraz ocena z prezentacji. Zaliczenie należny uzyskać do
ostatniego dnia semestru.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną zaliczenia seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach
seminaryjnych.
W ramach tej nieobecności student opracowuje indywidualnie dodatkową pracę wydaną przez
prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

1.Podstawowa wiedza ze statystyki matematycznej.
2.Wiedza z wykładów.
3.Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
2. Lock D.: Zarzadzanie jakością.PWN, W-wa 2002
3. Wolniak R., Skotnicka B.:Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Wolniak R., Skotnicka B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. OLEKSY Wacław, HANSEL Józef: Polski system normalizacyjny — The Polish standarisation system / //
W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów
szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry
Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 112–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni dzień
semestru.
Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz.
10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym
drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl