Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Conveyors
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-709-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Module summary

Wszystkie zaplanowane treści programowe dostarczą niezbędną wiedzę na temat budowy i eksploatacji przenośnikowych systemów transportowych oraz fachowej nomenklatury anglojęzycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych IMM1A_W08, IMM1A_W14, IMM1A_W11 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Oral answer,
Presentation
Skills: he can
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie doboru, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych IMM1A_W15, IMM1A_W09, IMM1A_W14, IMM1A_W12, IMM1A_W11 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Test,
Oral answer,
Presentation
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych IMM1A_W18 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego IMM1A_W14, IMM1A_W11 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 posiada wiedzę na temat doboru i bezpiecznej eksploatacji przenośników IMM1A_W14, IMM1A_W17 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 ma wiedzę na temat zasady działania, budowy, nomenklatury anglojęzycznej dotyczących przenośnikowych systemów transportowych. IMM1A_W08, IMM1A_W07, IMM1A_W14, IMM1A_W11 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie doboru, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat doboru i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat zasady działania, budowy, nomenklatury anglojęzycznej dotyczących przenośnikowych systemów transportowych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
Conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.

 1. Classification and properties of transported materials.
 2. Gravity and roller conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 3. Oscillating conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 4. Screw conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 5. Scraper conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 6. Belt conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 7. Plate conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 8. Bucket conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 9. Unusual conveyor transport solutions.
 10. Silos, hoppers and bunkers. Operating principle, structure and nomenclature.

Seminar classes (10h):
Presentations and discussion.Technical and operational data of conveyors.

 1. Presentation and discussion of topics of seminar
 2. Discussion of how to prepare a presentation.
 3. Technical and operational data of conveyors.
 4. Presentations and discussion.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych jest uczestnictwo w nich i przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona uwzględniająca obecność na wykładach (0,2), seminariach (0,2), aktywność podczas
zajęć (0,1) i ocenę prezentacji (0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu Maszyny i urządzenia transportowe.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska,Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków
  1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
Additional information:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.