Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMM-1-712-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Dostarczenie studentowi wiedzy o maszynach i urządzeniach stosowanych w ochronie środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. IMM1A_K02, IMM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić stopien szkodliwego oddzialywania na środowisko przez okreslone działania antropogeniczne IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określnym procesie technologicznym IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Potrafi dobrac najlepsza technologię ochrony wód dla okreslonego procesu technologicznego IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszcen wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedze w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stopien szkodliwego oddzialywania na środowisko przez okreslone działania antropogeniczne + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określnym procesie technologicznym + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dobrac najlepsza technologię ochrony wód dla okreslonego procesu technologicznego + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszcen wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnym
 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
 3. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.
 4. Inżynieria ochrony wód.
 5. Inżynieria ochony powietrza atmosferycznego.
 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.
 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń. Systemy i aparatura pomiarów.
 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.
Seminar classes (20h):
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
 3. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.
 4. Inżynieria ochrony wód.
 5. Inżynieria ochony powietrza atmosferycznego.
 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.
 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń. Systemy i aparatura pomiarów.
 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie Seminarium: na podstawie przygotowanej i wygłoszonej indywidualnej prezentacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest również obecność na zajęciach. Zaliczenie poprawkowe odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach losowych i polega na przedstawieniu prezentacji i rozmowie indywidualnej z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 80% zaliczenie pracy seminaryjnej, 20% kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość wyrównania zaległości poprzez uczestnictwo w innej grupie seminaryjnej w wybranych możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z prowadzącym. Możliwość taka istnieje tylko w przypadkach uzasadnionej nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się dwukrotne odrabianie zajęć w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe znajomości zagadnień inżynierskich zebrana w okresie pierwszych lat studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu 2011.
Warych J.: Odpylanie gazów metodami mokrymi. WNT 1978
Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. WNT 1992.
Nawrocki J.: Uzdatnianie wody Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne t.1. i t.2. PWN 2010
Bartkiewicz B, Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN 2010.
Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012
Beck C.: Prawo Ochrony Środowiska. Wolter 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M.: Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w zastosowaniu do projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych — Theoretical analysis and investigations of the properties of the non-grainy suspensions in terms to design and use of the lamella settling devices. Kraków. Wydawnictwa AGH, 2012. — 209, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Banaś M., Hilger B.: Problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach Polski — Low emission issue on the example of a small power garden boiler in Polish conditions. Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 196–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.
Banaś M.: Laboratory studies on multistream sedimentation of non-grain suspensions. Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1453–1455. — Bibliogr. s. 1455
Różycki S., Banaś M.: Exergy analysis of cavitation pretreatment of sludge. E3S Web of Conferences. ISSN 2267-1242. 2018 vol. 49. s. 9–10
Turlej T.,Banaś M.: Management of communal sewage waste in Poland. SGEM 2017 : 17-th international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 51, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-08-9. — S. 627–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.

Additional information:

-