Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-303-SI-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Seminarium dyplomowe przygotowuje do realizacji pracz dyplomowej magisterskiej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub projektowego wykonanym pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Praca magisterska powinna mieć aspekt projektowy, badawczy i twórczy. Studenci przedstawiają prezentację multimedialną na forum grupy oraz uczestniczą w dyskusji nad tematyką wystąpienia. Prowadzący ocenia wiedzę oraz sposób prezentacji prelegentów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. IME2A_K01, IME2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 angażowania się w dyskusję, oceny efektów pracy innych studentów, właściwego formułowania swoich argumentów. IME2A_K01, IME2A_K02 Participation in a discussion
M_K003 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur IME2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych dotyczących realizacji zadania projektowego lub badawczego. IME2A_U04 Activity during classes,
Presentation
M_U002 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. IME2A_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U003 określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IME2A_U06 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. IME2A_W02 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 angażowania się w dyskusję, oceny efektów pracy innych studentów, właściwego formułowania swoich argumentów. - - - - - + - - - - -
M_K003 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych dotyczących realizacji zadania projektowego lub badawczego. - - - - - + - - - - -
M_U002 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
M_U003 określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Seminar classes (15h):
zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Na zajęciach oceniane jest przygotowanie studenta do seminarium, wartość merytoryczna prezentacji, sposób referowania oraz odpowiedzi na pytania biorących udział w dyskusji i aktywność na zajęciach. Prezentacja dotyczy zagadnień opracowywanych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:

OK = 0,6• P + 0,4• D

gdzie

E – ocena uzyskana z prezentacji
D – ocena uzyskana za dyskusję

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wyrównywane są poprzez samodzielne nadrabianie tych zaległości przez
studenta dotyczy to zajęć na których student był nieobecny. Osoby nieobecne z przyczyn losowych na seminariach z danego tematu zobowiązane są do ich indywidualnego ustnego lub pisemnego zaliczenia w trybie ustalonym przez prowadzącego seminaria (w ten sposób możliwe jest zaliczenie co najwyżej dwóch zajęć). Może zostać również wydany przez prowadzącego dodatkowy temat, którego rezultatem będzie prezentacja lub krótki raport.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów I i II stopnia. Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
2. Łucki Z., Ganbarelli G. “Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie”, Universitas, Kraków, 1995.
3. Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia seminaryjne odbywać się będą w pomieszczeniach wyposażonych w komputer i projektor multimedialny w salach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.