Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-304-SI-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem
przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 brania odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IME2A_K02, IME2A_K01 Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. IME2A_K03, IME2A_K01 Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. IME2A_U07, IME2A_U01, IME2A_U03 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis,
Execution of a project
M_U002 przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania omówionego w pracy magisterskiej. IME2A_U04 Examination,
Participation in a discussion
M_U003 posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji zagadnień inżynierskich. IME2A_U13, IME2A_U10, IME2A_U12, IME2A_U11 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zagadnienia z obszaru Systemów inteligentnych i dyscypliny Inżynieria Mechatroniczna, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów zawartych w tematyce pracy magisterskiej. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W05, IME2A_W06, IME2A_W04, IME2A_W02, IME2A_W03 Examination,
Review of a thesis,
Participation in a discussion
M_W002 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w ukladach i systemach inteligentnych urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu IME2A_W01 Participation in a discussion,
Review of a thesis,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 brania odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - - - - - - -
M_K002 ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - - - - - - - - - -
M_U002 przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania omówionego w pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
M_U003 posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji zagadnień inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zagadnienia z obszaru Systemów inteligentnych i dyscypliny Inżynieria Mechatroniczna, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów zawartych w tematyce pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
M_W002 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w ukladach i systemach inteligentnych urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 515 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Preparation for classes 100 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 410 h
Contact hours 5 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie ocen pracy wystawionych przez promotora i recenzenta sprecyzowanych w regulaminie studiów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura i pomoce naukowe zalecane indywidualnie przez promotora pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe promotorów i pracowników naukowych ze specjalności Systemy Inteligentne oraz Inżynierii Mechatronicznej.

Additional information:

Szczegóły dotyczące realizacji modułu precyzuje i weryfikuję pracownik naukowy (opiekun pracy magisterskiej). Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej związana jest bezpośrednio z obszarem analizy, projektowania, wykonywania i/lub eksploatacji systemów inteligentnych i Inżynierią mechatroniczną.