Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechatronika
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-101-SI-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zrozumienie metod formułowania i przekazywania informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki. IME2A_K02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student nauczy się używać zaawansowanych narzędzi do projektowania i symulacji. IME2A_U09 Engineering project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umiejętność formułowania specyfikacji projektu złożonego mechatronicznego systemu lub urządzenia. IME2A_U09 Engineering project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań. IME2A_W04 Examination,
Engineering project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
98 28 0 56 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zrozumienie metod formułowania i przekazywania informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student nauczy się używać zaawansowanych narzędzi do projektowania i symulacji. + - + + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność formułowania specyfikacji projektu złożonego mechatronicznego systemu lub urządzenia. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 200 h
Module ECTS credits 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 98 h
Preparation for classes 33 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 34 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (28h):
Mechatronika

 1. Modelowanie bryłowe, powierzchniowe i hybrydowe części maszyn i układów złożonych
 2. Integracja systemów CAD/CAM w projektowaniu mechatronicznym – wprowadzenie
 3. Struktura i funkcjonalność zaawansowanego systemu CAD/CAM na przykładzie CATIA v.5
 4. Wspomaganie optymalizacji produktu przy pomocy baz wiedzy na etapie projektowania
 5. Projektowanie obwodów drukowanych przy pomocy systemu CAD
 6. Ergonomiczna weryfikacja projektu przy użyciu narzędzi systemu CAD
 7. Projektowanie i symulacja procesów obróbczych
 8. Analizy układów mechanicznych ze sterowaniem realizowane w systemie LMS Virtual.Lab
 9. Projektowanie układów elektronicznych przy pomocy pakietu OrCAD
 10. Symulacja układów elektronicznych przy pomocy pakietu PSpice
 11. Projektowanie systemów oprogramowania przy pomocy pakietu Rational Rose
 12. Testowanie systemów oprogramowania przy pomocy pakietów Rational Robot i Rational Purify
 13. Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych
  Algorytm metody MES
 14. Tworzenie modeli MES. Przykłady aplikacji: analiza liniowa statyczna, analiza liniowa dynamiczna

Laboratory classes (56h):
Mechatronika

 1. Modelowanie bryłowe części i złożeń
 2. Modelowanie powierzchniowe
 3. Modelowanie hybrydowe
 4. Tworzenie i wykorzystanie bazy wiedzy
 5. Projektowanie obwodu drukowanego
 6. Projektowanie operacji frezowania
 7. Przygotowanie symulacji procesu frezowania
 8. Wykorzystanie narzędzi analiz ergonomicznych
 9. Wprowadzenie do pakietu PSpice cz.1
 10. Wprowadzenie do pakietu PSpice cz.2
 11. Tworzenie przykładowych układów elektronicznych
 12. Symulacja układów elektronicznych
 13. Tworzenie mieszanych układów analogowo-cyfrowych
 14. Symulacja mieszanych układów analogowo-cyfrowych
 15. Tworzenie układów przetworników AC
 16. Symulacja układów przetworników AC

Project classes (14h):
Mechatronika

Projekt 1: Model złożeniowy i modele części zadanego mechanizmu
Projekt 2: Analizy kinematyczne wykonanego modelu mechanizmu
Projekt 3: Dokumentacja rysunkowa złożenia i części
Projekt 4: Projekt układu monitorowania i sterowania wybranego obiektu mechanicznego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen: laboratorium, projektu i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. CATIA v.5 – Documentation on line
 2. MSC/NASTRAN. Quick Reference Guide.
 3. MSC/NASTRAN. Reference Manual.
 4. PSpice documentation.
 5. Rational Rose (Robot, Purify) documentation.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
 1. Zaawansowane narzędzia systemu CAD/CAM (CATIA v.5) i ich wykorzystanie w wybranych zastosowaniach projektowych.
 2. Wprowadzenie do zaawansowanych systemów projektowania i symulacji układów elektronicznych i programowych.
 3. Metoda Elementów Skończonych: podstawowe pojęcia, algorytmy. Tworzenie modeli MES. Analizy liniowe: statyczne i dynamiczne.