Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-109-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Omówienie podstawowych zagadnień planowania i podejmowania decyzji w systemach produkcyjnych i logistycznych, a także modeli, metod i narzędzi, wykorzystywanych do analizy i projektowania, oraz planowania i sterowania w takich systemach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 rozwiązywać wybrane ZIZ za pomocą prostych algorytmów IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Test,
Project,
Scientific paper
M_U002 sformułować symulacyjny i/lub matematyczny model ZIZ IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Project,
Scientific paper,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wybrane rodzaje Zadań Inżynierii Zarządzania (ZIZ) IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Test,
Project,
Scientific paper
M_W002 jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZIZ IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Test,
Project,
Scientific paper
M_W003 funkcjonowanie podstawowych procesów w systemach produkcyjnych i logistycznych IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Test,
Project,
Scientific paper
M_W004 podstawowe sposoby sterowania procesami produkcyjnymi i logistycznymi IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_W05 Test,
Project,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 rozwiązywać wybrane ZIZ za pomocą prostych algorytmów + - - - - - - - - - -
M_U002 sformułować symulacyjny i/lub matematyczny model ZIZ + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wybrane rodzaje Zadań Inżynierii Zarządzania (ZIZ) + - - - - - - - - - -
M_W002 jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZIZ + - - - - - - - - - -
M_W003 funkcjonowanie podstawowych procesów w systemach produkcyjnych i logistycznych + - - - - - - - - - -
M_W004 podstawowe sposoby sterowania procesami produkcyjnymi i logistycznymi + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 h
Module content
Lectures (28h):

 1. Zarządzanie zapasami:
  a) ekonomiczna wielkość partii,
  b) zmienny popyt deterministyczny,
  c) stacjonarny popyt losowy,
  d) zamawianie grupowe,
  e) zagadnienia wielostadialne,
 2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 3. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 4. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 5. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach
 6. Harmonogramowanie produkcji
 7. Planowanie transportu i dystrybucji
 8. Zarządzanie jakością
 9. Procesy losowe i teoria kolejek
 10. Symulacja dyskretna – wykorzystanie w zarządzaniu operacyjnym
 11. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych
 12. Systemy pchające i zasysające: porównanie MRP, just-in-time i conWIP
 13. Sterowanie zorientowane na wąskie gardła – TOC / OPT®

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wszystkie oceny wyznaczane są według skali zgodnej z regulaminem studiów AGH.
 2. Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać pozytywną ocenę łączną z wszystkich sprawdzianów. Na wszystkich sprawdzianach obowiązuje cały materiał omawiany na wykładzie od początku semestru. Ocena łączna wyznaczana jest jako prosta średnia ocen z wszystkich sprawdzianów. Odpowiedzi ustne pozwalają uzyskać dodatkowe punkty do oceny łącznej.
 3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, to przysługuje mu jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ocen z poniższymi wagami:

Ocena Waga
Projekt 20%
Sprawdziany 80%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:
 1. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 2. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane publikacje:

 1. Kaczmarczyk, W., 1995, Dwupoziomowa metoda harmonogramowania produkcji w pewnym przepływowym systemie produkcyjnym, Kwartalnik AGH, Elektrotechnika, tom 14, zeszyt 3, Kraków, str. 258 262.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T., 2003, Configuring and scheduling of surface mount technology lines, Automatyka, tom 7, zeszyt 1 2, str. 83-88.
 3. Waldemar Kaczmarczyk, 2009, Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3 (1-2), pp. 15 35.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
 6. Gdowska K., Viana A., Pedroso J.P. 2018. Stochastic last-mile delivery with crowdshipping. Transportation Research Procedia, vol. 30, s. 90–100.
 7. Gdowska K. 2018. How to assess balancing public transportation. International Conference on Industrial Logistics : 15–17 May 2018, Beer-Sheva, Israel : conference proceedings / eds. Zilla Sinuany-Stern, Yuval Israel : Ben-Gurion University, S. 79–86.
 8. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Logistyka, 2014, nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4597–4608.
 9. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej, W: Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (dysk optyczny).
Additional information:
 1. Modułu Inżynieria zarządzania nie mogą wybierać studenci, którzy wybrali moduł o takiej samej nazwie na studiach inżynierskich.
 2. Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów