Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Indywidualna praca badawcza w obszarze wytwarzania mechatronicznego
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-205-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł „Indywidualna praca badawcza” obejmuje własną pracę studentów realizowaną
pod opieką pracownika naukowego w jednej z 3 następujących form:
1.Projekt indywidualny, 2.Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym, 3.Praca naukowa

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. IME2A_K01, IME2A_K03 Work done within the framework of a practical placement
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia IME2A_K02 Work done within the framework of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) IME2A_U03, IME2A_U10, IME2A_U08, IME2A_U07 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania, wytwarzania, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. IME2A_K01, IME2A_W01, IME2A_K03, IME2A_W07 Report,
Work done within the framework of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania, wytwarzania, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 175 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Realization of independently performed tasks 175 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie oceny opiekuna pracy, oceny wystawionej przez prowadzącego projekt badawczy, oceny opiekuna koła naukowego lub na podstawie sprawozdania przygotowanego przez studenta.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny opiekuna pracy, oceny wystawionej przez prowadzącego projekt badawczy, oceny opiekuna koła naukowego lub na podstawie sprawozdania przygotowanego przez studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach seminaryjnych ustala każdorazowo prowadzący przy udziale opiekuna pracy lub prowadzącego projekt badawczy lub opiekuna koła naukowego.

Prerequisites and additional requirements:

Projekt indywidualny
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie projektu wykonanego pod opieką pracownika naukowego. Tematyka projektu może, choć nie musi, być związana z realizacją pracy magisterskiej. Wykonanie projektu kończy się przygotowaniem syntetycznego sprawozdania z wykonanych prac.
W trakcie realizacji projektu student ma rozwiązać sformułowany przez opiekuna, lub sformułowany przez siebie i zaakceptowany przez opiekuna, problem badawczy. Wynikiem realizacji projektu może być: krytyczna analiza stanu wiedzy, analiza symulacyjna, analiza eksperymentalna, projekt konstrukcyjny, aplikacja programowa, prototyp urządzenia mechatronicznego lub jego części (układ sterowania, układ sensoryczny, napęd itp.). W trakcie realizacji projektu student ma osiągnąć i przedstawić oryginalne wyniki.
Projekt musi być wykonany i zaakceptowany przez opiekuna w trakcie 2 semestru studiów.
Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym.
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie udokumentowanego osiągnięcia studenta w studenckim ruchu naukowym. Osiągnięcia takie obejmują:
– potwierdzoną, wyróżniającą się indywidualną pracę konstrukcyjną,
– potwierdzony, aktywny, osobisty udział w konkursie inżynierskim o zasięgu międzynarodowym,
– wyróżnienie (laureaci) w konkursie inżynierskim o zasięgu krajowym
– autorstwo referatów przedstawianych na studenckich sesjach naukowych
– autorstwo publikacji naukowych powstałych w ramach pracy w kole naukowym.
W przypadku wyróżniającej się działalności w studenckim kole naukowym student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.
Praca naukowa
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie:
– potwierdzonego osiągnięcia obejmującego: zadanie konstrukcyjne lub analizę symulacyjną lub analizę eksperymentalną w ramach realizacji projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego
– autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej (wydanej lub w druku)
W przypadku zrealizowanej pracy naukowej student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wskazana przez opiekuna pracy lub prowadzącego projekt badawczy lub opiekuna koła naukowego odpowiednio do zakresu tematycznego pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None