Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Procesy transportowe w systemach wytwarzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-209-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące procesów transportowych w systemach wytwarzania.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących procesów transportowych w systemach wytwarzania (PTwSW).
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących PTwSW.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_K01, IME2A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji wybranych procesów transportowych. IME2A_K01, IME2A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych środków transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie procesów transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w procesie eksploatacji środków transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_W01, IME2A_W05 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_W002 Wiedza w zakresie zastosowania wybranych środków transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_W01, IME2A_W05 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
70 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych środków transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w procesie eksploatacji środków transportowych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie zastosowania wybranych środków transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 70 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (28h):
 1. Charakterystyka procesów transportowych w systemach wytwarzania.
 2. Systemy i środki transportu cyklicznego.
 3. Systemy i środki transportu ciągłego.
 4. Zautomatyzowane systemy i środki transportu technologicznego.
 5. Charakterystyka środków transportu typu podwieszonego, budowa i eksploatacja.
 6. Projektowanie mechanizmów i konstrukcji nośnych dźwignic.
 7. Procesy transportowe na przykładzie wybranych systemów wytwarzania.
 8. Telematyka w nadzorowaniu i sterowaniu procesów transportowych.
 9. Techniki sterowania środkami transportowymi i automatycznej identyfikacji.
 10. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu technologicznego.
Laboratory classes (42h):
 1. Projekt systemu transportowego z wykorzystaniem różnych modów transportu.
 2. Metody planowania i realizowania badań eksperymentalnych procesów transportowych.
 3. Projekt konstrukcji nośnej mostu suwnicy pomostowej z dźwigarami typu skrzynka.
 4. Badania i analiza konstrukcji dźwignic w aspekcie bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej.
 5. Projektowanie systemów wizyjnych dla potrzeb złożonych procesów transportowych.
 6. Projekt układów regulacji odpornej i adaptacyjnej mechanizmów ruchu suwnic z zastosowaniem metod klasycznych i sztucznej inteligencji.
 7. Projekt układów sterowania dyspozycyjnego mechanizmów ruchu suwnicy pomostowej z zastosowaniem sterowników PLC (LF).
 8. Projekt platformy sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
 9. Projekt trajektorii ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe z użyciem algorytmów heurystycznych.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu procesów w systemach wytwarzania, mechatroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
4. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
5. Smoczek J.: Intelligent crane control systems. Publishing House of Sustainable Technologies, National Research Institute, Radom, 2010 (ISBN 978-83-7204-964-3).
6. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
7. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-
7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe.
UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems,
p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Additional information:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.