Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-301-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. IME2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Studenci będą znać podstawowe metody i procedury umożliwiające im zarządzanie różnego typu projektami. IME2A_U08 Activity during classes
M_U002 Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia lub systemu mechatronicznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych. IME2A_U09 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi problemami zarządzania projektami, w szczególności z zakresu definiowania projektów, tworzenia specyfikacji, planowania zadań, tworzenia harmonogramów projektu, dokonywania ocen harmonogramów, planowania zasobów, zarządzania przebiegiem projektu oraz raportowania przebiegu projektu. IME2A_W06, IME2A_W08 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Studenci będą znać podstawowe metody i procedury umożliwiające im zarządzanie różnego typu projektami. + - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia lub systemu mechatronicznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych. + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi problemami zarządzania projektami, w szczególności z zakresu definiowania projektów, tworzenia specyfikacji, planowania zadań, tworzenia harmonogramów projektu, dokonywania ocen harmonogramów, planowania zasobów, zarządzania przebiegiem projektu oraz raportowania przebiegu projektu. + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Module content
Lectures (20h):
Zarządzanie projektami

 1. Wprowadzenie; proces zarządzania projektem, cele projektu, relacja czas – koszty, relacja koszty – jakość, projekty interdyscyplinarne, projekty produkcyjne, projekty rozwojowe, projekty inwestycyjne.
 2. Definiowanie projektu: zakres projektu, Specyfikacja i jej rodzaje, sposoby sporządzania specyfikacji.
 3. Organizacja projektu, zespoły macierzowe, zespoły projektowe, struktura hybrydowa. Manager projektu i jego rola.
 4. Podział pracy i kodowanie, hierarchia w zarządzaniu projektami, struktura podziału w dużych projektach, systemy kodowania, wybór systemu kodowania.
 5. Szacowanie kosztów; rodzaje kosztów, precyzja szacowania, tabele standardów, zysk a koszty, dokumentacja, rewizja kosztów.
 6. Planowanie: histogramy, programowanie sieciowe, ścieżki krytyczne, diagramy pierwszeństwa, kamienie milowe, analiza i planowanie zasobów.
 7. Wdrażanie prac projektowych; zatwierdzanie projektu, wstępna organizacja projektu, standardy i procedury projektowe, procedury kontroli, harmonogramy prac.
 8. Zaopatrzenie; typowe procedury zakupu, Specyfikacja zakupów, wybór dostawcy, odbiór i braki, dokumentacja sprzedawcy.
 9. Zarządzanie kosztami; listy kontrolne, analiza kamieni milowych, zakres analizy kosztów projektu, prognozy kosztów.
 10. Zmiany w projektach; zarządzanie zmianami, klasyfikacja zmian, proces zatwierdzania zmian, zamrażanie projektu, zasada wymienności.
 11. Zarządzanie postępem prac; sprzężenie zwrotne w projekcie jako zamknięty system kontroli, kontrola postępu i uaktualnianie harmonogramów, postępowanie naprawcze, raporty, zamknięcie projektu.

Laboratory classes (10h):
Zarządzanie projektami

 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie projektami.
 2. Definicja projektu – tworzenie specyfikacji projektu dla projektu rozwojowego.
 3. Planowanie projektu na przykładzie projektu inwestycyjnego.
 4. Planowanie zasobów dla projektu usługowego, wykorzystanie oprogramowania MS Project.
 5. Harmonogram projektu dla wybranego projektu zdefiniowanego przez studenta.
 6. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
 7. Planowanie kosztów projektu.
 8. Raporty z etapów i końcowy projektu.

Seminar classes (10h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Kokolkwium zaliczeniowe na zakończenie semestru. Średnia Ocena z poszczególnych sprawdzianów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. D. Lock, Podstawy Zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 2. N. Minus, Zarządzanie projektami, Wyd. Ralpha, Warszawa, 2002.
 3. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold; MS Project Encyclopedia, PWN, Warszawa,2007.
 4. H.Kerzner, Project Management Case Studies, John Willey &Sons, New Jersey, 2003
 5. D, Lock, Project Management, GPC, Burlington, 2007
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami zarządzania projektami w tym z zagadnieniami definiowania projektu, planowania zasobów, szacowania kosztów, przygotowywania studiów wykonalności oraz zarządzania postępem prac.