Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-303-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium dyplomowe, przygotowanie pracy magisterskiej, przygotowanie prezentacji i jej obrony.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Cechuje sie aktywną postawą w kreowaniu praktycznych możliwości realizacji ambicji zawodowych w sferze produkcyjnej oraz usługowej. IME2A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Umie dokonać analizy zagadnienia o charakterze mechatroniczno-technologicznym z wyprowadzeniem syntetycznych wniosków. IME2A_U04 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Posiada orientację w kierunkach rowoju współczesnej technologii i dokonuje wyboru kierunków samokształcenia. IME2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań mechatroniki w systemach wytwarzania. IME2A_W04 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu organizacji systemów wytwraznia oraz systemów komputerowego wsparcia przygotowania produkcji. IME2A_W02 Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Cechuje sie aktywną postawą w kreowaniu praktycznych możliwości realizacji ambicji zawodowych w sferze produkcyjnej oraz usługowej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie dokonać analizy zagadnienia o charakterze mechatroniczno-technologicznym z wyprowadzeniem syntetycznych wniosków. - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada orientację w kierunkach rowoju współczesnej technologii i dokonuje wyboru kierunków samokształcenia. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań mechatroniki w systemach wytwarzania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu organizacji systemów wytwraznia oraz systemów komputerowego wsparcia przygotowania produkcji. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (15h):
 1. Rodzaje i charakterystyka prac magisterskich. Struktura pracy dyplomowej magisterskiej. Gromadzenie materiałów źródłowych. Metodologiczne podstawy doboru i analizy krytycznej prezentowanego stanu wiedzy.Rzeczowy układ treści pracy dyplomowej. Zasady oznaczania rysunków, tabel, wzorów oraz stosowanej symboliki.Wybór systemu jednostek miar stosowanych wpracy. Zagadnienia etyczno-moralne wynikające z wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.Sposób prezentacji wlasnych dokonań podczas wystąpień seminaryjnych.

 2. Zasady przygotowania i pisania pracy magisterskiej
  Zapoznanie się z zakresem tematycznym prac magisterskich. Opracowanie harmonogramu realizacji prac z uwzględnieniem specyfiki tematu (prace kompilacyjne, eksperymentalne, projektowe). Zasady pisania i redagowania pracy. Zasady przygotowania prezentacji pracy. Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy magisterskiej.
  Cel pracy i metodyka
  Sformułowanie celu pracy. Zasady opisu metodyki badań (dobre przykłady, analiza artykułów naukowych, przygotowanie opisu metodyki własnych badań).
  Dokumentowanie badań.
  Sposób dokumentowania badań naukowych. Pojęcie dyskusji wyników. Kwestia przejrzystości i wiarygodności publikacji. Struktura i konstrukcja publikacji naukowych. Składowe publikacji i polska tradycja typograficzna.
  Publikacja naukowa, odwołania do literatury.
  Zasady powoływania się na źródła i sporządzania spisu literatury (dobre przykłady, analiza publikacji naukowych, przygotowanie własnego spisu, odwołania w tekście). Prawa autorskie do tekstu, ilustracji i innych materiałów.
  Prezentacja referatu z podstaw teoretycznych pracy
  Przedstawienie samodzielnie przygotowanego i opracowanego zwięzłego referatu z podstaw teoretycznych pracy dyplomowej.
  Prezentacja z zakresu tematyki pracy magisterskiej
  Uzasadnienie podjęcia tematu i jego aktualności, cele pracy i sposób ich realizacji. Analiza stanu wiedzy. Przedstawienie metodyki badań i przyjętych założeń oraz wstępnych wyników badań lub analiz. Ewentualna dyskusja nad wynikami badań, przedstawienie własnych poglądów i sposobów rozwiązania istniejących problemów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie przez studenta prezentacji, obecność na zajęciach i udział w dyskusjach (aktywności na zajęciach). Dopuszcza się dwie usprawiedliwone nieobecności na seminarium dyplomowym. Sposób zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny ustala każdorazowo prowadzący seminarium dyplomowe.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zajęć seminaryjnych jest ustalana przez prowadzącego na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach i udziału w dyskusjach (aktywności na zajęciach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny ustala każdorazowo prowadzący seminarium dyplomowe.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura do przedmiotu jest wskazywana przez promotora odpowiednio do tematu pracy dyplomowej. Publikacje dotyczące polskiej tradycji typograficznej oraz wskazówki dla autorów wybranych witryn wydawniczych. Opisy pakietów prezentacyjnych. Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej i tematyką referatu z zakresu danej specjalności.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkiem studenta jest samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie referatu (prezentacji) oraz udział w dyskusjach w ramach zajęć.